Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 21 xul 2006
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 24 DE XULLO DE 2006


BENESTAR SOCIAL
1.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta expte. 14/1349.

CEMITERIOS
2.- Anulación de adxudicacións de cinceiros no Cemiterio municipal de Pereiró. Expte. 7638/255.

INTERVENCIÓN MUNICIPAL
3.- Xustificantes de libramentos.

MULLER
4.- Proxecto de convenio de colaboración do Servizo Galego de Igualdade da Xunta de Galicia para mantemento do Centro para atención a mulleres vítimas de violencia de xenero. Expte. 2456/224.

5.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Promoción da igualdade do home e da muller e os Concellos da Comarca de Vigo, do Condado e do Baixo Miño para a prestación do Servizo de información ás mulleres e promoción da igualdade. Expte. 2466/224.


PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
6.- Expediente de contratación das obras do proxecto de urbanización do contorno do Centro Cívico de Saiáns. Expte. 3041/320.

7.- Expediente de contratación da subministración de material consumible informático para o Concello de Vigo 2006. Expte. 2438/113.

8.- Adxudicación do concurso para a contratación da prestación de servizos de colaboración en materia de loita contra incendios. Expte. 4155/306.

9.- Adxudicación do concurso para a execución das obras de supresión de barreiras arquitectónicas. Expte. 47995/250.

10.- Adxudicación do concurso para a execución das obras de instalación de nova rede de abastecemento de auga nas rúas San Paio de Navia e Fontáns. Expte. 46193/250.

11.- Adxudicacións do procedemento negociado para a reparación de humidades en locais da rúa Laxe. Expte. 172/443.

12.- Adxudicación do concurso para a remodelación da zona das ostras, fase 2 (rúa Pescadería e Baixada á Fonte). Expte. 162/443.

13.- Autorización da realización de obras na Cafetería da Casa do Concello. Expte. 17643/240.

14.- Renuncia do Padroado Nacional das Illas Atlánticas á cesión en uso do edificio nº 2 da Rúa Canovas del Castillo (plantas 2ª, 3ª, 4ª e baixo cuberta) para sede administrativa. Expte. 17434/240.

15.- Devolución de fianza a Inducom Media S.L. Expte. 1339/241.

16.- Reclamación de Dª. Clara Castroviejo Bolivar de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 782/243. Desestimada.

17.- Reclamación de Dª. Susana López Barreras de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 779/243. Desestimada.

18.- Reclamación de D. Daniel Ramón Noguera de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 730/243. Desestimada.

19.- Reclamación de Dª. Mª Dolores Estévez Castro de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 221/243. Responsable UTE Aqualia-FCC SA.

20.- Reclamación de D. Saturnino González Bugarín de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 15313/240. Desestimada.


PERSOAL
21.- Complemento de productividade de dous oficiais conductores adscritos á Alcaldía, correspondente ao segundo trimestre 2006. Expte. 16564/220.

22.- Aboamento de axudas especiais do Fondo Social do ano 2006. Expte. 16353/220.

23.- Dar conta da resolución de 9.05.06 de flexibilización da xornada laboral solicitada pola traballadora D. Rocío Burzón Alcañiz. Expte. 16386/220.

24.- Dar conta da resolución de 30.05.06 deixando sen efecto a reducción de xornada en unha hora solicitada pola traballadora Dª. Mª Carmen Soto Fernández. Expte. 16491/220.


URBANISMO
25.- Proxecto de normalización de fincas na UNP4 do PERI IV-01 San Roque. Aprobación definitiva. Expte. 4636/401.

26.- Solicitude de reversión de terreos cedidos para ampliación de vial en Verdeal (Coruxo). Expte. 4688/401.

27.- Solicitude de reversión de terreos cedidos para execución de vial en Tomás A. Alonso. Expte. 16879/240.

28.- Rogos e preguntas.