Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 12 mai 2006
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 15 DE MAIO DE 2006.

ALCALDÍA
1.- Indemnización substitutiva por importe de 8.046,92 € a prol de "Faro de Vigo S.A." en concepto publicidad institucional. Expte. 3024/101.


ASESORÍA XURÍDICA
2.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 no r.c.a. nº 303/2005 interposto por D. JOSE BEN COUTO contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado.

3.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 328/2005 interposto por Dª. VICTORIA MARTÍNEZ MÍGUEZ contra acordo da X.Goberno local desestimatorio de reclamación de responsabilidade patrimonial. Desestimado.

4.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 255/2005 interposto por D. GUILLERMO PRESA SUAREZ contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado parcialmente.

5.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4983/2002 interposto por D. JAIME GARRIDO RODRÍGUEZ contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial. Desestimado.

6.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 96/2005 interposto por D. CHOCOBONI S.L. e MARTIN ALEJANDRO ROCHA GOBERNA contra desestimación presunta de reclamción de responsabilidade patrimonial. Estimado.

7.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 208/2005 interposto por Dª. CLAUDINA LORENZO NOGUEIRA contra desestimación de rec. de reposición contra inadmisiblidade de reclamación de reponsabilidade patrimonial. Estimado.

8.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 372/05 interposto por POMPAS FÚNEBRES SANTA CRISTINA S.L. contra desestimación de rec. reposición contra resolución recaída no expte. sancionador nº 5981/255/04. Estimado.

9.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 56/2004 interposto por Dª RITA CORRAL FERNÁNDEZ contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado parcialmente.

10.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 no proced. ord. 25/05 interposto por Dª VICENTA LÓPEZ FILGUEIRA contra desestimación de rec. reposición contra desestimación de reclamación de responsabilidade patrimonial. Desestimado.

11.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 4726/2001 interposto pola FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DO COMERCIO DE PONTEVEDRA contra resolucións do 7.05.01 que conceden a centros comerciais Continente S.A., licenza de actividade e Instalación de Centro Comercial en Trav. de Vigo. Desestimado.

12.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 326/2004 interposto por Dª MARIA JOSE RODRÍGUEZ ROCHA contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial. Inadmisible por extemporaneidade da ampliación.

13.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 205/2004 interposto por Dª. ADELA MARÍA GONZÁLEZ PALACIOS contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado parcialmente.

14.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no 4.c.a. 150/2004 interposto por Dª CARMEN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado parcialmente.

16.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 212/2004 interposto por Dª MARÍA DEL CARMEN CID ALONSO contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial. Desestimado.

17.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 118/2005 interposto por Dª. ELENA SERRANO VILANOVA contra acordo da X.Goberno local desestimatorio de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado.

18.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no r.c.a. nº 48/06 interposto por D. JOSE ANGEL GONZÁLEZ SERRANO contra acordo da X.Goberno local desestimatorio de reclamación de responsabilidade patrimonial. Desestimado.

19.- Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no proc.ord. nº 47/05 interposto por Dª SEGUNDA LAGO PÉREZ contra acordo da X.Goberno local desestimatorio de solicitude de exclusión do inventario municipal de franxa de terreo de Coruxo. Imcompetencia de xurisdicción.

20.- Auto do X. de Primeira Instancia nº 4 de Vigo no proced.ord. 172/2005 interposto pola COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN de Sta. Marina de Cabral en reclamación de parcela de monte vendida polo Concello. Sobreseimento do xuízo.

21.- Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no r.c.a. nº 79/2006 interposto por D. JOSE LUIS PADRÓN MARTÍNEZ contra resolución desestimatoria de rec. de reposición contra sanción de tráfico. Declara rematado o recurso.

BENESTAR SOCIAL
22.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta exptes. 22/1134, 2/1517.

DEPORTES
23.- Solicitude de autorización do APA do CEIP Sobreira Valladares para a organización do "Cross Escolar Sobreira Valladares" o día 21.05.06. Expte. 6117/333.

EMPREGO
24.- Proxecto de convenio de colaboración coa Fundación Secretariado Gitano para o desenvolvemento de accións dirixidas á poboación xitana. Expte. 3638/77.

25.- Procedemento de selección do persoal para contratar polo Concello de Vigo no marco da subvención de Programas de Cooperación para o ano 2006.Expte. 3729/77.

26.- Procedemento de pago de bolsas-axudas para os participantes do Proxecto Actívate. Expte. 3727/77.

27.- Procedemento de selección do persoal docente-titor necesario para as accións formativas do Proxecto Actívate. Expte. 3728/77.

FESTAS E A.SOCIOCULTURAL
28.- Proxecto de convenio de colaboración para a organización da Batalla das Flores 2006. Expte. 1885/335.

INVESTIMENTOS
29.- Acumulación ao funcionario do grupo B, Javier Muradas Blanco, con destino en Intervención Xeral das tarefas de verificaicón do gasto elixible dos proxectos cofinanciados polo Fondo de Cohesión. Expte. 100814/140.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
30.- Expediente de contratación do servizo de xestión da Escola Infantil municipal "Santa Marta" do Casco Vello. Expte. 7446/332.

31.- Expediente de contratación de servizos de conservación e reposición de diversas áreas de interese patrimonial dentro do termo municipal de Vigo. Expte. 3254/307.

32.- Expediente de contratación do servizo de apoio ás iniciativas musicais da Concellería de Xuventude. Expte. 1576/336.

33.- Adxudicación do procedemento negociado para a contratación dos servizos de vixiancia da saúde do persoal ao servizo do Concello de Vigo. Expte. 16331/220.

34.- Adxudicación do concurso para a subministración de mezclas bituminosas e emulsións asfálticas. Expte. 47219/250.

35.- Recuperación da parcela nº 93 da Avda. Ramón Nieto do termo municipal de Vigo. Expte. 16915/240.

36.- Prórroga, por un ano, do contrato do servizo de limpeza do Verbum-Casa das Palabras. Expte. 15801/240.

37.- Devolución de fianzas:
a) IMES S.A. Expte. 1244/241.
b) Dielectro Industrial S.A. Exptes. 1247, 1248 3 1249 de 241.
c) G.O.C. Expte. 1233/241.
d) Xaime Quesada Porto. Expte. 9564/331.

38.- Reclamación de D. Abel Montenegro Prado de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 119/243. Responsable Movex Vial S.L.

39.- Aprobación provisional da lista de beneficiarios de vivendas de protección autonómica en Barreiro..

PERSOAL
40.- Dar conta Decreto Alcaldía de data 03.05.06, de gratificación por servicios especiais e extraordinarios do persoal do Servicio de Extinción de Incendios correspondente ao mes de abril 2006. Expte. 16435/220.

41.- Contratación temporal de 4 oficiais pavimentadores e 4 operarios pavimentadores a través de convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo.16423/220.

42.- Contratación laboral-temporal dun axudante de oficios e un oficial sepultureiro para o servizo de Cemiterios. Expte. 16424/220.

43.- Recordatorio cumprimento das condicións do persoal municipal en aplicación do disposto no vixente Acordo Regulador das condicións económicas e sociais dos/das traballadores/as ao servizo do Concello de Vigo. Expte. 16448/220.

44.- Convenio de cooperación entre "Organización y Formación de Cursos, S.L. (OFC)" e o Concello de Vigo, para a realización de prácticas formativas. Expte. 16444/220.

45.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal correspondente ós meses de novembro-2005 e marzo 2006. Expte. 16387/220.

URBANISMO
46.- Modificación do domicilio social da Xunta de Compensación do PERI II-05 Rocío. Expte. 4667/401.

47.- Aprobación definitiva do Proxecto de Urbanización do Polígono 4 PERI IV-01 S. Roque A –Area de Reparto 2. Expte. 4553/401.

VIAS E OBRAS
48.- Devolución de fianza a Autogrúas Gil S.L. constituída por permiso de circulación pola rúa do Príncipe para colocación de dous contenedores de obra. Expte. 49011/250.

XUVENTUDE
49.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e o Centro Recreativo Artístico e Cultural de Coruxo para o desenvolvemento de actividades de dinamización infantil e xuvenil. Expte. 1607/336.

50.- Rogos e preguntas.