Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

Convócase o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o día 11 de maio de 2006, ás 9:30 en primeira convocatoria, e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da seguinte relación.

mércores, 10 mai 2006
ORDE DO DÍA:

DEBATE SOBRE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1) CONSTITUCIÓN DE ENTIDADE URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN NO POLÍGONO C-SU-UA-6 GALINDRA (EXPTE 4644/401).

2) CONSTITUCIÓN DE ENTIDADE URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN NO PP CAMBESES (EXPTE 4660/401).

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

3) APROBACIÓN DO PREGO DE CONDICIÓNS ECONÓMICO- ADMINISTRATIVAS PARA O ALLEAMENTO DO APROVEITAMENTO URBANÍSTICO U.A. POBO GALEGO (PROCEDEMENTO ABERTO, FORMA CONCURSO) E APERTURA DO PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN (EXPTE 4652/401).

4) APROBACIÓN DO PREGO DE CONDICIÓNS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARA O ALLEAMENTO DO APROVEITAMENTO URBANÍSTICO UE IV-07 MONTECELO ALTO (PROCEDEMENTO ABERTO, FORMA CONCURSO) E APERTURA DO PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN (EXPTE 4581/401)

5) EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA NA BAIXADA A SAMIL-NAVIA (EXPTE 12981/423).

b) EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA NO CAMIÑO FREIRES 14-BEMBRIVE. (EXPTE 12939/423).

c) EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA NA RUA DOS SEIXOS Nº 18 (EXPTE 10577/423).

d) EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA NA RÚA DOCTOR CORBAL Nº 164.(EXPTE 13073/423).

e) EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS SEN LICENZA NA RÚA IGREXA Nº 5-BEMBRIVE. (EXPTE 12269/423).

6) TOMA DE COÑECEMENTO DA CONTA XERAL DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DO EXERCICIO 2005. (EXPTE 1782/407).

7) DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA Nº 313/05 DO 11.10.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 209/03 (P.O), INTERPOSTO POR Dª MILAGROS ADELAIDA REBOREDA DÍAZ CONTRA RESOLUCIÓN DO CXMU DE DATA 26.03.02 QUE AUTORIZOU A Dª ASUNCIÓN COMESAÑA SANGIAO A REALIZAR OBRAS DE REFORMA EN FONTELA, 134- CORUXO (EXPTE. 40516/421). DECLARA A INADMISIBILIDADE DO RECURSO.

b) SENTENZA DO 22.11.05 RECAÍDA NO R.C.A Nº 02/5428/02, INTERPOSTO POR Dª AURORA LOBATO RODRÍGUEZ CONTRA ACORDO PLENARIO DE 29.07.02, POLO QUE SE APROBOU DEFINITIVAMENTE A MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 23 DO PXOU, REFERIDO AO ÁMBITO DO PERI IV-01- SAN ROQUE. ESTIMATORIA.

c) SENTENZA Nº 51/06 DO 24.02.06 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 256/03 (P.O), INTERPOSTO POR D. JOSÉ ANTONIO ALONSO COMESAÑA CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DA SOLICITUDE DO 04.03.03 DE REVISIÓN DE OFICIO DA LICENZA DE OBRAS OUTORGADA A CALEUCHE, S.L. PARA A CONSTRUCIÓN DUN EDIFICIO NA PRAZA DE COMPOSTELA, 24 (EXPTE. 32759/421). ESTIMATORIA.

d) SENTENZA Nº 47/06 DO 24.02.06 RECAÍDA NO R.C.A Nº 181/04 (P.O), INTERPOSTO POLO REAL CLUBE NAÚTICO DE VIGO CONTRA RESOLUCIÓN DO C.X.M.U DO 01.07.04 DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POLO RCNV CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE 26.02.04 SOBRE RESOLUCIÓN DE EXPTE. DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE ALTERADA POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA NAS AVENIDAS (EXPTE. 117321/423) DESESTIMATORIA.

e) SENTENZA Nº 73/06 DO 13.04.06 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 340/05 (P.A.), INTERPOSTO POR Dª Mª DOLORES RIVERA CARBALLO CONTRA INACTIVIDADE DO CONCELLO POR FALTA DE EXECUCIÓN DO ACORDO DE DATA 03.04.03 DESESTIMATORIO DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POR Dª ESTRELA VÁZQUEZ PAZ CONTRA RESOLUCIÓN DO 17.10.02 NO EXPTE. DE PLU Nº11477/423. ESTIMATORIA.

f) SENTENZA DO 22.11.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 230/05 (P.A), INTERPOSTO POR CIVITAS, SA CONTRA RESOLUCIÓN DO VICEPRESIDENTE DA XMU DO 18.11.04 DESESTIMATORIA DO RECURSO DE RESPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA OUTRA DO 08.02.01 NA QUE DENEGABA LICENZA DE OBRAS PARA INSTALAR UNHA CARTELEIRA PUBLICITARIA NA R/ SANTA MARTA (EXPTE. 37774/421). DESESTIMATORIA.

g) SENTENZA Nº 266/05 DO 02.09.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº195/04 (P.O), INTERPOSTO POR PILIS DE ORENSE, SL, CONTRA RESOLUCIÓN DA XMU DO 08.07.04 SOBRE DERRUBA DE OBRAS SEN LICENZA NA AVDA. DE SAMIL, 67 (EXPTE. 12296/423). DESESTIMATORIA.

8) DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIONS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACION DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:


1. 56003/421.- MANUEL SOUTO PALMEIRO
2. 40057/421.- VIGOURBE, S.L.
3. 45263/421.- GRUPO FECH S.A.
4. 49927/421.- EIVALDE SL
5. 54786/421.- MANUEL SEOANE VAZQUEZ
6. 54396/421.- ROSA MARIA DAVILA GONZALEZ
7. 43014/421.- JUSTO ROMAN S.L.
8. 55798/421.- ELISA CARAMES VAZQUEZ
9. 53907/421.- ELADIO GONZALEZ PEREZ E OUTRO
10. 53088/421.- GRAVINA VILLAS Y PROMOCIONES SA
11. 54563/421.- ARTURO PEREZ GONZALEZ
12. 55083/421.- JORGE RIVAS BARROS
13. 55887/421.- M CARMEN MIGUEL ARES
14. 48757/421.- JOSE CARIDE SOBRINO
15. 51675/421.- FERNANDEZ LOURO S.L.
16. 19992/421.- ADELINA GONZALEZ RIVEIRO
17. 28173/422.- EYE 2 EYE SL
18. 28562/422.- ADORACION PAZO COSTAS
19. 28563/422.- ADORACION PAZO COSTAS
20. 29502/422.- JUAN ALVAREZ REY
21. 30173/422.- LUIS ANTONIO NAVARRO PEDREGOSA
22. 30192/422.- Mª BEGOÑA SANTOS CORTIZO
23. 30195/422.- MARIA PURIFICACIO MOLARES FRANCO
24. 30609/422.- TROA CONXSERVACION E RESTARACIÓN SL
25. 27379/422.- MOTOR VIGO SL
26. 29968/422.- TEXTIL DECATTRO, S.L.
27. 30631/422.- AUTO ESCUELA COYA SL
28. 30930/422.- FINCAS GESTIHOGAR SL
29. 30682/422.- JUAN CARLOS RAÑA PERDIZ
30. 25018/422.- LENDA MOURA SLL
31. 49105/421.- MOTOR VIGO SL
32. 30193/422.- MARIA ROSARIO CAL AMOEDO
33. 30991/422.- ROSA LOPEZ GONZALEZ
34. 23565/422.- MARIA JOSE ALFONSO PAZ
35. 28080/422.- DEL JEQUE SL
36. 28813/422.- ANDREA DOMINGUEZ PEREZ
37. 24891/422.- KINARCA, SAU
38. 28448/422.- RUTH MARTINEZ LIMERES
39. 43649/421.- KINARCA SA
40. 30452/422.- ELOISA RIAL GONZALEZ E ESPERANZA RONCERO GARCIA-NOBLEJAS


9) PREGUNTAS E SUXESTIÓNS