Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 5 mai 2006
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 8 DE MAIO DE 2006.

BENESTAR SOCIAL
1.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: denegación expte. 01/1258

2.- Prestación do Servizo de Centro de Día para persoas maiores: alta exptes. 2/1498, 2/1510.

CEMITERIOS
3.- Adxudicación de cinceiros no Cemiterio de Pereiró. Expte. 7546/255.

CULTURA
4.- Proposta para venda oa público do libro "Leningrad" e fixación do prezo. Expte. 136/340.

DEPORTES
5.- Solicitude do ANPA do CEIP Párroco D. Camilo de autorización para realizar o "Cross escolar Párroco D. Camilo" o día 14.05.06 en Matamá. Expte. 6142/333.

6.- Solicitude da A.VV. Cristo da Victoria de autorización para realizar a XXVIII Media Maratón Popular de Coia o día 21.05.06. Expte. 6143/333.

INTERVENCIÓN XERAL
7.- Gastos de locomoción do persoal municipal para incluír na nómina do mes de maio de 2006.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
8.- Proposta de inicio de expediente de investigación de oficio da titularidade municipal da parcela "Rúa Alfonso Alvarez Vázquez", sita na rúa Buenos Aires. Expte. 17687/240.

9.- Recurso de reposición interposto por Interparking Hispania S.A. contra acordo da Xunta de Goberno local de 17.08.05, resolutorio de expte. sancionador. Expte. 17260/240. Desestimado.

10.- Reclamación de Dª. Marta Fernández Alonso de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 468/243. Declarar responsable UTE Aqualia-FCC.SA.

PERSOAL
11.- Contratación de persoal para UAD CEDRO durante os meses de xullo e agosto 2006, para cubrir período vacacional. Expte. 163778/220.

12.- Contratación laboral-temporal de 12 operarios-peóns para reforzo da limpeza dos areais das praias. Expte. 16381/220.

13.- Campaña de desratización no termo municipal de Vigo para o ano 2006. Expte. 16408/220.

14.- Productividade a persoal de Conserxería correspondente ao 1º trimestre do ano 2006. Expte. 16402/220.

15.- Productividade por xornada partida do persoal do Servizo de Cemiterios-marzo 2006. Expte.16391/220.

16.- Productividade por xornada partida do persoal do Servizo de Vías e Obras - xaneiro e febreiro 2006. Expte. 16389/220.

17.- Productividade por toxicidade do persoal do Servizo de Desinfección - febreiro e marzo 2006. Expte. 16392/220.

18.- Productividade por manexo maquinaria pesada do persoal do Parque Móbil - 1º trimestre 2006. Expte. 16401/220.

19.- Productividade por conducción de vehículo, sen ser oficial conductor, do persoal do Servizo de Montes, Parques e Xardíns - 1º trimestre 2006. Expte. 3465/446.

20.- Productividade por conducción vehículo, sen ser oficial conductor, de funcionario do servizo de Extinción de Incendios - 1º trimestre 2006. Expte. 16396/220.

21.- Productividade por conducción de vehículos municipais, sen ser oficiais conductores, do persoal do Servizo de Desinfección - 1º trimestre 2006. Expte. 16397/220.

22.- Productividade por conducción vehículos municipais, sen ser oficiais conductores, do persoal do Servizo de Montes, Parques e Xardíns - 4º trimestre 2005. Expte. 3466/446.

23.- Productividade por servizos prestados como palistas por persoal do Parque Móbil - marzo 2006. Expte. 16394/220.

24.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal - marzo 2006. Expte. 16388/220.

25.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal do Servizo de Cemiterios – febreiro e marzo de 2006. Expte. 16393/220.

26.- Gratificación por servicios especiais e extraordinarios de Gran Gala, prestados por persoal da Policía Local. Expte. 16395/220.

VIAS E OBRAS
27.- Devolución de fianza a Decoraciónes Manuel Vila S.L. por permiso de ocupación da vía pública cun andamio na rúa Urzáiz, 21. Expte. 23893/511.

28.- Reclamación de xuros de mora da UTE "Fragoso" por retraso no pagamento das certificacións das obras executadas na avda. Fragoso. Expte. 47489/250.

29.- Aprobación técnica do "Modificado nº 1 do Proxecto de humanización da rúa Cervantes". Expte. 186/443.

VOLUNTARIADO
30.- Solicitude de subvención á Xunta de Galicia para o programa de Voluntariado do Concello de Vigo. Expte. 124/322.

31.- Rogos e preguntas.