Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

Orde do día:

mércores, 14 out 2009
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:


ORDE DO DÍA:

DAR CONTA DE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. RECEPCIÓN PARCIAL URBANIZACIÓN DO EXPEDIENTE U.E. VILLALAURA. EXPTE. 4926/401.

2. OPERACIÓN XURÍDICA COMPLEMENTARIA DO PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN DO POLIGONO 11 DO PERI IV DO CALVARIO (ACTUAL APR 4 09 CALVARIO 6). EXPTE. 4624/401


ASUNTOS COMPETENCIA DO ALCALDE-PRESIDENTE DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO


3. PROPOSTA DE DELEGACIÓN DA PRESIDENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. EXPTE. 994/400.


ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:


4. PROPOSTA DE INCOACIÓN DA CONTRATACIÓN DO SERVIZO PARA A REALIZACIÓN DUN ESTUDIO DE VIABILIDADE E RENDIBILIDADE ECNÓMICO-FINANCIEIRA DO DESENVOLVEMENTO DUN NOVO EIXO SOCIOCULTURAL E COMERCIAL NA CIDADE, EN RELACIÓN COA ACCESIBILIDADE DA RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ E DO ENTORNO DO FUTURO AUDITORIO-PALACIO DE CONGRESOS. EXPTE. 4069/407.

5. PROPOSTA DE APROBACIÓN DA INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DA ENTIDADE MERCANTIL "CONSULTORA GALEGA, SL", POLOS SERVIZOS PRESTADOS NA OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DA VIVENDA NOS CASCOS HISTÓRICOS DE VIGO E BOUZAS (SETEMBRO 2009). EXPTE. 4071/407.

6. APROBACIÓN PROXECTOS DE DEMOLICIÓN DOS EDIFICIOS OBXECTO DAS SENTENZAS DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº1 DE VIGO (SENTENZAS Nº 176/2002, 81/2006) E DO XULGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE PONTEVEDRA (SENTENZA 68/2000). EXPTE. 3444/407.


7. APROBACIÓN DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN

7.1 APROBACIÓN DEFINITIVA PARA INMOBLE EN SUAREZ LLANOS (PRAZA), 25. EXPTE. 364/431.
8. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:

ESTIMADAS:
1. 34896/422.- CONSTANTINO PEREZ EXPOSITO ALMACÉN(ACT. NON MOLESTA)
2. 38641/421.- LIMPIEZAS DEL NOROESTE (LINORSA) VIVENDA UNIFAMILIAR
3. 60833/421.- CEFERINO DAVID GONZALEZ BERNANDEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
4. 66709/421.- JOSE ANTONIO CARIDE LAGO VIVENDA UNIFAMILIAR
5. 62127/421.- MARIA OITABEN ALONSE E VALENTIN O. A. REFORMA/AMPLIACIÓN
6. 63917/421.- YAGO FERRIN RODRÍGUEZ REFORMA/AMPLIACIÓN
7. 66164/421.- JOVITO HERMIDA CASTRO REFORMA/AMPLIACIÓN
8. 67159/421.- ASR ACCESORY GESTION INMOBILIARIA, SL DERRIBO EDIFICACIÓN
9. 67348/421.- ELENA BEATRIZ PEREZ SUAREZ DERRIBO EDIFICACIÓN
10. 65685/421.- PROMOCIONS A PEDRA DA FANEQUEIRA, SL PRIMEIRA OCUPACIÓN
11. 65942/421.- GERARDO VAZQUEZ FERNANDEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
12. 67180/421.- ANDRES ESTEVEZ DOMINGUEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
13. 66031/421.- CONSTANTINO PEREZ EXPOSITO REFORMA COMERCIAL
14. 67734/421.- CARAFRA SL CAMBIO DE CUBERTA


EXPEDIENTES DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
15. 34949/422.- HOSTEL VIGHOS TELEMATICOS SLCAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
16. 34971/422.- SUSANA ESCUDERO RODRÍGUEZ CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
17. 34989/422.- VIFER FRANQUIFINACECONSULT. CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
18. 35004/422.- LUIS DACASA MARTINEZ CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
19. 35020/422.- A JARROUCHA CB CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
20. 35027/422.- M. BEGOÑA VARELA QUINTELA CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
21. 35040/422.- E.I. ACCION Y AYUDA SOCIAL EIA CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
22. 35588/422.- LI CHANGKAI CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
23. 30257/421.- KRUG NAVAL, SAL TALLER/FABRICA
24. 29317/422.- JESUS BETANZOS LAGO ALMACEN/ACT. MOLESTA
25. 30791/422.- NOVA XESTION DA IMAXE, SL PERRUQUERIA/BELEZA
26. 34543/422.- MARIA EMILIA FERNANDEZ BANDE PERRUQUERIA/BELEZA
27. 34559/422.- ANTONIO PIRES LORENZO HOSPITAL/CLINICA
28. 34950/422.- FCO. JAVIER SANTANDER LOPEZ HOSPITAL/CLINICA
29. 31096/422.- PABLO MOURULLO FERNÁNDEZ ALMACÉN (ACT. NON MOLESTA)
30. 34355/422.- ACELEC INSTAL. ELECTRICAS SL ALMACÉN (ACT. NON MOLESTA)
31. 22982/422.- CERVECERIA LA KABAÑA, CB BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
32. 29264/421.-LUIS PEQUEÑO RODRIGUEZ BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
33. 52495/421.- ASOCIACION NUEVO CEMENTERIO CANDENA EDIFICIO
34. 57752/421.- KRUG NAVAL, SAL NAVE INDUSTRIAL
35. 58330/421.- JOSE DANIEL FERNANDEZ PORTUGES REFORMA COMERCIAL
36. 35357/422.- CARRIOLA-TUTU, CB COMERCIO
37. 21/420.- UTE PISCINAS DE VIGO GRUAS/GUINDASTRE

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
38. 33703/422.- A GACHA FIDALGO SARABIA, SL BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE


9. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS


Vigo, 9 de outubro do 2009
A XERENTE DE URBANISMOJulia Chamosa Martín


DECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves día 15 de outubro de 2009, as 11:30 horas, en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.

Vigo, 9 de outubro de 2009


O ALCALDE-PRESIDENTE O SECRETARIO DA XERENCIA DE
DA XERENCIA DE URBANISMO URBANISMO
(P.D. do titular do órgano de apoio
á Xunta de Goberno Local)


Abel Caballero Álvarez David Prada Puentes