Escoitar
Recadación Voluntaria

Períodos de cobranza dos padróns de tributos

Por resolución de data 13/01/09 asinado pola concelleira da área de Economía e Facenda , se fixan como datas de comenzo e final de cobranza, en período voluntario, dos padróns de tributos de cobro periódico e notificación colectiva correspondentes ó exercicio 2009 (calendario do contribuínte para o ano 2009), as seguintes:

venres, 6 feb 2009
Tributo: IMPOSTO VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Data inicio período voluntario: 30 de marzo de 2009
Data fin período voluntario: 1 de xuño de 2009

Tributo: TAXA DE LIXO-VIVENDAS
Data inicio período voluntario: 1 de xuño de 2009
Data inicio período voluntario: 31 de xullo de 2009

Tributo: TAXA DE EXACCIÓNS UNIFICADAS INDUSTRIAIS
Data inicio período voluntario: 1 de xuño de 2009
Data fin período voluntario: 31 de xullo de 2009

Tributo: IMPOSTO SOBRE BENS IMMOBLES
Data inicio período voluntario: 1 de setembro de 2009
Data fin período voluntario: 2 de novembro de 2009

Tributo: IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Data inicio período voluntario: 1 de setembro de 2009
Data fin período voluntario: 2 de novembro de 2009