Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 4 feb 2009
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR. (29.01.09).

DAR CONTA DE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXERCIZO 2009. EXPTE 3535/407.

3. MODIFICACIÓN DO DOMICILIO SOCIAL DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO POLIGONO 3 DO PERI IV-01 SAN ROQUE A. EXPTE 4890/401

4. DISOLUCIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO PLAN PARCIAL CAMBESES. EXPTE 4884/401

5. INFORME SOBRE O ESTADO DE EXECUCIÓN DAS SENTENZAS REFERENTES AO AMBITO DA " UNIDADE DE EXECUCIÓN I-05 ROSALÍA DE CASTRO I" E NOMEAMENTO DUN GRUPO DE TRABALLO PARA A SÚA RESOLUCIÓN. EXPTE 989/400

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

6. NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS DE CARREIRA DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. EXPTE 3612/407

7. APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN:

a) VIVENDA NA PRAZA DE SANTA ANA Nº 13-2. EXPTE 384/431
b) VIVENDA NA RÚA POBOADORES Nº 57-1-2. EXPTE 351/431
c) VIVENDA NA PRAZA DA PEDRA Nº 7-1º a. EXPTE 370/431

8. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA DE DATA 01.12.08 RECAÍDA NO RCA PA 132/08 INTERPOSTO POR INÉS COSTAS COSTAS CONTRA RESOLUCIÓN DA DELEGADA DA AREA DE URBANISMO E VIVENDA DE 18.02.08 POLA QUE SE DECLARA SEN LICENZA AS OBRAS EXECUTADAS NA RÚA S. PAIO DE NAVIA Nº 20. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

b) SENTENZA DE DATA 06.11.08 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4161/2005 INTERPOSTO POLA ENTIDADE " FLOVIGO S.L." CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACORDO DE 18.01.02 DA XERENCIA DE URBANISMO QUE DESESTIMA O RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA OUTRO ACORDO DE 13.09.01 DENEGATORIO DA LICENZA DE OBRAS. DESESTIMA O RECURSO DE APELACIÓN.

c) SENTENZA DE DATA 06.11.08 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4081/2006 INTERPOSTO POLAS ENTIDADES " OBRAS E INMUEBLES SOCIALES Y CULTURALES S.A." CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DE 19.05.05 DESESTIMATORIA DA SOLICITUDE DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE SILENZO ADMINISTRATIVO NEGATIVO EN RELACIÓN COAS SOLICITUDES DE LICENZA DE OBRAS NA EDIFICACIÓN SITA NA RÚA COUTO Nº 2. DESESTIMA O RECURSO.

d) SENTENZA DE DATA 02.02.08 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4003/07 INTERPOSTO POR DONA ISOLINA CORTES ALVAREZ CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS DA XUNTA DE GALIZA. DESESTIMA O RECURSO DE APELACIÓN INTERPOSTO.

e) SENTENZA DE DATA 14.11.08 RECAÍDA NO RCA PA 265/08 INTERPOSTO POR JOSÉ IGNACIO FERNANDEZ ABALDE CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO DE 28.12.06 SOBRE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA 13138/423. ESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

f) SENTENZA DE DATA 11.11.08 RECAÍDA NO RCA PO 112/07 INTERPOSTO POR JOSÉ MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ CONTRA RESOLUCIÓN DE 23.01.07 DO SECRETARIO XERAL DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL POLA EXECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DUNHA VIVENDA EN SAIANS EN TERREOS AFECTADOS POLA SERVIDUME DE PROTECCIÓN DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE. ESTIMA PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO.

g) SENTENZA DE DATA 20.11.08 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4658/08 INTERPOSTO POLO CONCELLO DE VIGO CONTRA AUTO DICTADO NA FASE DE EXECUCIÓN DO RCA PO 92/2003 POLO QUE SE DECLARABA NON EXECUTADA A SENTENZA DE 1 DE MARZO DE 2005. ESTIMA O RECURSO DE APELACION INTERPOSTO POLO CONCELLO DE VIGO.

h) SENTENZA DE DATA 9.10.08 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 4107/2007 INTERPOSTO POR JOSÉ LUIS BARROS RIAL CONTRA SENTENZA DE 9.11.06 ESTIMATORIA DA DEMANDA INTERPOSTA CONTRA INEXECUCIÓN DO CONCELLO DE VIGO DE ACORDOS FIRMES PARA A DERRUBA DAS OBRAS ILEGAIS REALIZADAS POR D. LUIS BARROS RIAL EN BAIXADA Á PRAIA Nº 180-SAIANS. DECLARA A INADMISIBILIDADE DO RECURSO DE APELACIÓN.

i) SENTENZA DE DATA 17.11.08 RECAÍDA NO RCA PO 96/2007 INTERPOSTO POR JOSÉ M. MOQUERA VARELA CONTRA RESOLUCIÓN DA X.M.U. DE 08.02.07 POLA QUE SE DECLARA A VIXENCIA DA LICENZA OUTORGADA O 21.08.98 PARA CONSTRUIR UNA VIVENDA UNIFAMILIAR NA RÚA CESAREO VAZQUEZ Nº 7. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO

9. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:


EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZA DE OBRAS

ESTIMADAS
1. 33138/422 "GRUPO CUADRADO VIGO, SL" OFICINA
2. 46484/421 EUSEBIO CERQUEIRA ALONSO DEVOLUCION AVAL
3. 64679/421 HERVE PEREZ LORENZO DEVOLUCION AVAL
4. 64978/421 "FEJOMA C.B." DEVOLUCION AVAL
5. 65742/421 "DESURBIN, SL" DEVOLUCION AVAL
6. 65744/421 "MANUEL VAZQUEZ PROMOCIONES SL" DEVOLUCION AVAL
7. 65763/421 MARIA EUGENIA MORENO SANCHEZ DEVOLUCION AVAL
8. 48938/421 "JUAN UCHA Y CIA SL" EDIFICIO
9. 59428/421 "OLIVICA DE INMUEBLES URBANOS S.L." EDIFICIO
10. 63260/421 "GRUPO LAR PROMOSA, S.A." EDIFICIO
11. 60516/421 "ARYEREP S.L." REFORMA/AMPLIACION
12. 65503/421 MARIA DEL CARMEN LOPEZ PEREIRA REFORMA/AMPLIACION
13. 65504/421 CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO REFORMA/AMPLIACION
14. 65802/421 "DESINFRIO SL" REFORMA/AMPLIACION
15. 64736/421 ELOY SALGADO BERNARDEZ DERRIBO EDIFICACION
16. 65083/421 JUAN MANUEL FIGUEROA UCHA DERRIBO EDIFICACION
17. 65459/421 "COM PROP BARCELONA 85" VARIOS
18. 55194/421 "TORRECEDEIRA 29-29B-31-31B COM PROP" PRIMEIRA OCUPACION
19. 61136/421 ENRIQUE ALONSO CEBREIRO PRIMEIRA OCUPACION
20. 62632/421 JOSE LUIS HERRERO LORENZO PRIMEIRA OCUPACION
21. 62837/421 PERFECTO ÁRIAS GONZÁLEZ PRIMEIRA OCUPACION
22. 63597/421 MARIA EUGENIA MORENO SANCHEZ PRIMEIRA OCUPACION
23. 64669/421 MIGUEL LOPEZ LOPEZ PRIMEIRA OCUPACION
24. 65412/421 "PIRSA VIGUESA S.L." PRIMEIRA OCUPACION
25. 61394/421 "GRUPO CUADRADO VIGO, SL" REFORMA COMERCIAL
26. 64997/421 ANGELA FERREIRO PEREZ CAMBIO CUBERTA

DESESTIMADAS
27. 61676/421 "RESERVILLAR SL" EDIFICIO
28. 43847/421 ANTONIO GARCIA VILLAR VIVENDA UNIFAMILIAR
29. 62193/421 ROBERTO LORENZO LORENZO REFORMA/AMPLIACION
30. 65204/421 ENRIQUE COVELO MAGAZ OBRA MENOR

EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIONS

ESTIMADAS
31. 31385/422 "CAVIFAN SL" TALLER/FABRICA
32. 34024/422 "COSTA OESTE DEL ATLANTICO SL" VENDA POLO MIUDO
33. 34252/422 "THE BOX VIGO SL" VENDA POLO MIUDO
34. 34657/422 MARIA BEGOÑA RIVERA PEREIRA VENDA POLO MIUDO
35. 34257/422 "DIAGNOSTIQA CONSULTORIA TECNICA SL" OFICINA
36. 33582/422 "MOVI RENT VIA NORTE SL" PERRUQUERIA/BELEZA
37. 33963/422 FORMATLANTICO GALLEGA DE FORMACION ENSINANZA
38. 34518/422 UTE PISCINAS DE VIGO GRUAS
39. 28680/422 "NOVO XEITO F. INMOBILIARIO SL" ACTIVIDADE SANITARIA
40. 31371/422 MARIA ALONSO COCHON CAFEBAR/RESTAURANTE
41. 31783/422 "ABANICO CB" CAFEBAR/RESTAURANTE
42. 32055/422 JUAN COMESAÑA FERNANDEZ CAFEBAR/RESTAURANTE
43. 51963/421 "NOVO XEITO FOMENTO INMOBILIARIO SL" REFORMA COMERCIAL
44. 57080/421 MARIA ALONSO COCHON REFORMA COMERCIAL
45. 57130/421 "CAVIFAN SL" REFORMA COMERCIAL
46. 57947/421 "ABANICO C.B." REFORMA COMERCIAL
47. 58436/421 JUAN COMESAÑA FERNANDEZ REFORMA COMERCIAL

RECTIFICACIÓN
48. 32172/422 FORMATLANTICO GALLEGA DE FORMACION OFICINA

DESESTIMENTO
49. 26387/422 "GASOLINERAS COMESAÑA SL" GASOLINERA /TREN LAVADO

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE
50. 24000/422 PILAR VILLARROEL COSTAS E ISABEL CAMBIO TITULARIDADE

10. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.


Vigo, 2 de febreiro do 2009
A XERENTE


Julia Chamosa Martín


DECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves día 5 de febreiro de 2009, as 9:00 horas, en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.
Vigo, 2 de febreiro de 2009


O ALCALDE-PRESIDENTE O SECRETARIO DA XERENCIA
DA XERENCIA DE URBANISMO DE URBANISMO


Abel Caballero Álvarez David Prada Puentes