Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 17 dec 2008
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:


ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR. (11.12.08).

ASUNTOS COMPETENCIA DO PLENO:

2. INFORME SOBRE O PLAN SECTORIAL GALEGO DE SOLO RESIDENCIAL E O SEU INFORME DE SOSTENIBILIDADE AMBIENTAL. EXPTE 11334/411

DAR CONTA DE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

3. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA A INADMISIBILIDADE A TRÁMITE DO PROXECTO DE COMPENSACIÓN DO POLÍGONO IV DO PEPRI DE BOUZAS. EXPTE 4841/401.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

4. INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE EXECUCIÓN SUBSIDIARIA DE OBRAS DE DERRUBA ORDEADO POR SENTENZAS DO XULGADO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO 176/2002, 81/2006, 293/2006 E XULGADO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE PONTEVEDRA 68/2000. EXPTE 3444/407

5. NOMEAMENTO DUN ARQUITECTO COMO FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS. EXPTE 3532/407

6. PRÓRROGA DO PERSOAL EN PRÁCTICAS PARA A OFICINA DE INFORMACIÓN DA VIVENDA. EXPTE 3531/407.

7. CONVALIDACIÓN DO SERVIZO DE VIXILANCIA E SEGURIDADE PRESTADO POLA EMPRESA " UMANO DE SEGURIDAD S.A." (XANEIRO-XUÑO DO 2008). EXPTE 3529/407.

8. CONVALIDACIÓN DOS SERVIZOS PRESTADOS POR " CONSULTORA GALEGA S.A." NA OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DA VIVENDA NOS CASCOS HISTÓRICOS. EXPTE 3530/407

9. RECOÑECEMENTO DE CRÉDITO. FACTURA DE "CONSTRUCCIONES CRESPO". EXPTE 3376/407.

10. RECOÑECEMENTO DE CRÉDITO . FACTURA DE "GALAICONTROL S.L.". EXPTE 3385/407.

11. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:

ESTIMADAS:
1. 33903/422.- JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ OFICINA
2. 32804/422.- ANA MARIA RIOS BEMPOSTA PERRUQUERIA/BELEZA
3. 34061/422.- CECILIO PAZOS ESPADA PERRUQUERIA/BELEZA
4. 33986/422.- C.FISIOTERAPIA SAN SIMON CB ACTIVIDADE SANITARIA
5. 65354/421.- PEDRO NICOLAS ORGE ALVAREZ DEVOLUCIÓN DE AVAL
6. 49934/421.- PROMOCIONES URBANAS LAXAS SL EDIFICIO
7. 59519/421.- CONSORCIO CASCO VELLO REFORMA/AMPLIACIÓN
8. 65370/421.- COM PROP CAMELIAS 81 REFORMA/AMPLIACIÓN
9. 63669/421.- VISTALMAR GALICIA SL PRIMERA OCUPACIÓN
10. 60327/421.- ANA MARIA RIOS BEMPOSTA REFORMA COMERCIAL
11. 60873/421.- BANCO CAIXA GERAL S A REFORMA COMERCIAL
12. 63464/421.- JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ REFORMA COMERCIAL
13. 63608/421.- C.FISIOTERAPIA SAN SIMON CB EN CONSTIT REFORMA COMERCIAL
14. 63820/421.- CECILIO PAZOS ESPADA REFORMA COMERCIAL
15. 59906/421.- JOSE MANUEL CALVELO FANDIÑO CAMBIO DE CUBERTA
16. 65383/421.- GARCIA BARBON 89 COM PROP CAMBIO DE CUBERTA

DESESTIMADAS:
17. 65237/421.- VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR OBRA MENOR

CADUCIDADE:
18. 63309/421.- CANOVAS DEL CASTILLO 8 S.L. . EDIFICIO
19. 48783/421.- ALFONSO MARTINEZ PEREZ REFORMA/AMPLIACIÓN
20. 62790/421.- MANUEL IGLESIAS TEIJEIRO REFORMA/AMPLIACIÓN
21. 59096/421.- FERNANDO MARTIN PEREZ MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
22. 63459/421.- LORENA GOMEZ LAGO GALPON
23. 60485/421.- GALIBER TRABAJOS VERTICALES, . VARIOS
24. 63393/421.- TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. VARIOS
25. 60955/421.- M MERCEDES SOBRINO ALONSO PRIMERA OCUPACIÓN
26. 62122/421.- SECUNDINO BUGALLO SIMAL PRIMERA OCUPACIÓN
27. 62463/421.- MARIA PILAR SUEIRO VILLAR REFORMA COMERCIAL
28. 62759/421.- SAURE, S.L. REFORMA COMERCIAL
29. 55631/421.- INMOBILIARIA DURAN GOMEZ SA CAMBIO DE CUBERTA
30. 60311/421.- FERNANDO SANCHEZ MAZAS CAMBIO DE CUBERTA

RECTIFICACIÓN:
31. 20084/421.- DIOCESIS DE TUY VIGO EDIFICIO

EXPEDIENTES DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:

ESTIMADAS:
32. 32250/422.- PURIFICACION DAVILA CASTRO CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
33. 32444/422.- SQUARE ALAMEDA SL CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
34. 34611/422.- ANICETO VAZQUEZ PREGAL CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
35. 34665/422.- ALUMISEL SAU CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
36. 34690/422.- SHIRLEY JHOVANA LUJAN CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
37. 34693/422.- JOSE LUIS VILAS LARA CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
38. 34696/422.- OSCAR BARREIRO CAMIÑA CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
39. 34698/422.- MODESTO J. RODRIGUEZ MOREIRA CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
40. 34699/422.- MODESTO J. RODRIGUEZ MOREIRA CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
41. 32189/422.- SERGIA Y OLGA BARREIRO C DE B ALIMENTACIÓN/CONXELADOS
42. 28578/422.- PUENTE SAMIL SL CAFÉ BAR CON MÚSICA/DISCOTECA
43. 33567/422.- MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ESPAÑA V OFICINA
44. 34499/422.- CONSTRUCCIONES ALONSO ARESES, S.L. GRÚAS
45. 31422/422.- MARCIAL PÉREZ VIÉITEZ BAR/CAFÉ BAR/RESTAURANTE
46. 33082/422.- JAMAICAS FRANCHISINGS SL BAR/CAFÉ BAR/RESTAURANTE
47. 57197/421.- MARCIAL PÉREZ VIÉITEZ REFORMA COMERCIAL
48. 58747/421.- SERGIA Y OLGA BARREIRO C DE B REFORMA COMERCIAL
49. 61251/421.- JAMAICAS FRANCHISING SL REFORMA COMERCIAL

DESESTIMADAS:
50. 17802/422.- TALLERES NOVA SL TALLER/FÁBRICA
51. 34131/422.- SQUARE ALAMEDA SL INSTALACIÓN
52. 28945/421.- TALLERES NOVA SL REFORMA/AMPLIACIÓN

12. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.

Vigo, 15 de decembro de 2008
A XERENTE DE URBANISMO


Julia Chamosa Martín


DECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves día 18 de decembro de 2008, as 9 horas, en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.

Vigo, 15 de decembro de 2008

O ALCALDE-PRESIDENTE O SECRETARIO DA XERENCIA
DA XERENCIA DE URBANISMO DE URBANISMO


Abel Caballero Álvarez David Prada Puentes