Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 10 dec 2008
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:


ORDE DO DÍA:1. ACTA ANTERIOR. (04.12.08).

DAR CONTA DE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. OPERACIÓN XURÍDICA COMPLEMENTARIA UE IV-12 RAMÓN NIETO 6. EXPTE. 4863/401

3. RECEPCIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DO PERI UA 3 CASÁS- SAN ANDRÉS DE COMESAÑA. EXPTE 4838/401

4. SEGUNDA RECEPCIÓN PARCIAL DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DO PERI II-05 ROCÍO. EXPTE 4870/401.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

5. CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE REDACCIÓN DE PLANS DE DESENVOLVEMENTO DO PLAN XERAL.: PLAN ESPECIAL DE DOTACIÓNS EL/ZV/B 08 " EIXO AVDA CASTELAO-AVDA EUROPA"; PERI DA A-5-31 "POULO"; PLAN PARCIAL S-28-R "PETETA"; PLAN PARCIAL S-34-R " FALCOA"; PLAN PARCIAL S-80-R "MACAL". EXPTE 3386/407.

6. DAR CONTA DOS EXPEDIENTE DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTO POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

1. 34612/422.-ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.

7. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:

ESTIMADAS:

1. 33654/422.- RYA CARS 2008 SL OFICINA
2. 34053/422.- CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES OFICINA
3. 34311/422.- LUIS GONZALEZ BALOIRA OFICINA
4. 63748/421.- JORGE ARAUJO DEL CAMPO DEVOLUCION DE AVAL
5. 61301/421.- CARMEN COSTAS CARRERA E OUTRO VIVENDA UNIFAMILIAR
6. 64348/421.- MARIA MILAGR ROJAS PEREZ REFORMA/AMPLIACIÓN
7. 65440/421.- CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO DERRUBA
8. 65329/421.- CONSARIVE SL OBRA MENOR
9. 62859/421.- MARIA CRISTINA PIÑEIRO ROMAN PRIMEIRA OCUPACIÓN
10. 63747/421.- JORGE ARAUJO DEL CAMPO PRIMEIRA OCUPACIÓN
11. 65011/421.- TEXVIGO SDAD COOPERATIVA GALEGA PRIMEIRA OCUPACIÓN
12. 65231/421.- TEXVIGO SDAD COOPERATIVA GALEGA PRIMEIRA OCUPACIÓN
13. 62643/421.- RYA CARS 2008 SL REFORMA COMERCIAL
14. 63781/421.- GESTION DE INVERSIONES REFORMA COMERCIAL
15. 65280/421.- LUIS GONZALEZ BALOIRA REFORMA COMERCIAL
16. 65302/421.- IMPERMEABILIZACIONES INMAGO SL CAMBIO DE CUBERTA
17. 65304/421.- IMPERMEABILIZACIONES INMAGO SL CAMBIO DE CUBERTA
18. 65381/421.- JOSE BALLESTEROS CASTRO CAMBIO DE CUBERTA
19. 65404/421.- MAGOPE, S.L. CAMBIO DE CUBERTA
20. 65405/421.- MAGOPE, S.L. CAMBIO DE CUBERTA

DESESTIMADAS

21. 53261/421.- JOSE DOMINGUEZ DOMINGUEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN

CADUCIDADE

22. 32533/422.- ZAMBUR CONCEPT. SL VENDA POLO MIUDO
23. 52179/421.- MARGARITA PEREZ FERNANDEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
24. 62931/421.- POLITEC SL PECHE
25. 63239/421.- PRETTY NAILS S.L. ROTULOS E VOLADIZOS
26. 62846/421.- UNION FENOSA DISTRIBUCION S A VARIOS
27. 63077/421.- CONSTRUCCIONES CASTRO-FIGUEIRO, S.L. OBRA MENOR
28. 63099/421.- PURIFICACION BARBOSA FIGUEROA OBRA MENOR
29. 63182/421.- SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS VIGUESAS S L OBRA MENOR
30. 59541/421.- ZAMBUR CONCEPT. SL REFORMA COMERCIAL
31. 62152/421.- CAMILA BASTOS FERNANDEZ PARCELACIÓN

EXPEDIENTES DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:

ESTIMADAS:

32. 33377/422.- LUISA RODRIGUEZ CLEMENTE CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV.
33. 34189/422.- ROBERTO ALEJANDRO ACOSTA CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
34. 34558/422.- JESUS SANTOME CAMPOS CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
35. 34610/422.- DOMINGO P. PEREZ COLMENERO CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
36. 34622/422.- Mª CARMEN CORRAL GONZALEZ CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
37. 34636/422.- PRO IN GARPE S L CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
38. 34676/422.- OTRO BARANCIÑA SL CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
39. 34683/422.- ALBERTO CHAGA CATALDI CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
40. 34687/422.- TKMOTOR CB CAMBIO DE TITULARIDADE/ACTIV
41. 33549/422.- OBRADOIRO DE XOIAS ARTESANAIS, C.B VENDA POLO MIUDO
42. 34244/422.- UMANA INNOVA, SL OFICINA
43. 34473/422.- AUTOESCUELA DOBLADA SL ENSINO
44. 34296/422.- DOCUMENTACION E IMAGEN DEL NOROESTE S L VARIOS

8. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.

Vigo, 5 de decembro de 2008
A XERENTE DE URBANISMO


Julia Chamosa Martín

DECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves día 11 de decembro de 2008, as 9 horas, en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.

Vigo, 5 de decembro de 2008


O ALCALDE-PRESIDENTE O SECRETARIO DA XERENCIA
DA XERENCIA DE URBANISMO DE URBANISMO


Abel Caballero Álvarez David Prada Puentes