Escoitar

Xunta de Goberno Local

O luns, unha vez remate o pleno, reunese en sesión ordinaria a Xunta de Goberno Local que ,entre outros asuntos, tratará da adhesión do Concello ao convenio de colaboración para promoción do transporte publico accesible.

venres, 25 feb 2005
ALCALDIA
1.- Delegación de competencias da Xunta de Goberno na Delegada de Participación Cidadá, Réxime Interior e Benestar Social e no Concelleiro Delegado de Patrimonio e Historico.

BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do servizo de axuda no fogar: Alta no servizo dos expedientes:03/869, 22/41, 23/828, 03/866.

3.- Prestación do servizo de centro de día para persoas maiores. Alta expte 22/454

DEPORTES
4.- Solicitude da Sociedade Deportiva de Atletismo San Miguel de Oia para celebrar o "XXVIII Trofeo Campo a Través San Miguel de Oia". Expte. 5142/333.

EDUCACIÓN
5.- Segunda prorroga do contrato de subministro de gasóleo para as calefaccións e auga quente das escolas e colexios públicos de Vigo. Expte. 5356/332.

FESTAS E ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL
6.- Convenio de colaboración co Cine clube Lumiere para organización da programación de cine do ano 2005. Expte 1438-335

MOBILIDADE E SEGURIDADE
7.- Adhesión do Concello de Vigo ó convenio de colaboración para promoción do transporte publico accesible (INSERSO E FEMP). Expte.70618/210

MULLER
8.- Convenio de colaboración coa "Asociación rede de mulleres veciñais contra os malos tratos". Expte.1964/224

9.- Convenio de colaboración para o III premio de investigación e coedición do nº 20 da revista "Festa da palabra" entre a Concellería da Muller do Concello de Vigo e Feministas Independentes Galegas. Expte 1965/224

PATRIMONIO
10.- División horizontal da parcela de propiedade municipal núm. 136, sita na avenida de Ramón Nieto s/n, e inscrición da mesma no Rexistro da Propiedade. Expte. 17142/240.

11.- Prórroga do contrato de asistencia técnica para práctica de liquidacións do IAE con Asesoramento Tributario Local. Expte. 215/500.

12.- Solicitude de ampliación do prazo de duración da cesión de dereito de superficie outorgada á Inmobiliaria Samil, S.A. Expte. 17204/240.

13.- Servizos a prestar polo portal "Eidolocal". Expte. 598/241.

14.- Devolución de fianzas:

a) Construcciones Crespo, S.A., por obras de pavimentado da dúa Camilo Veiga. Expte. 43760/250.
b) Construcciones Crespo, S.A. , por obras de pavimentado da rúa Coruña. Expte. 43761/250.
c) Construcciones Crespo, S.A., por obras de pavimentado da rúa Filipinas. Expte. 43762./250-
d) Construcciones Crespo, S.A., por obras pavimentado da rúa Isaac Peral. Expte. 43763/250.

15.- Expediente de reclamación patrimonial a instancia de Dª Olga Vázquez Domínguez. Expte. 16447/240.

16.- Expediente de reclamación patrimonial a instancia de Dª Ana María Alonso Alonso. Expte. 15304/240.

17.- Expediente de reclamación patrimonial a instancia de Dª Mª Teresa López Fernández. Expte. 15211/240.

PATRIMONIO HISTORICO
18.- Programa formativo de cestería tradicional da Casa do Cesteiro para o ano 2005. Expte. 02726/307.

PERSOAL
19.- Complemento de productividade do persoal do Parque Móbil correspondente ó 4º trimestre 2004. Expte 15602/220

20.- Compalemento de productividade do persoal de desinfección correspondente ó mes de xaneiro 2005. Expte 15603/220

21.- Complemento de productividade do persoal de cemiterios correspondente ó mes de xaneiro de 2005. Expte 15604/220.

22.- Complemento de productividade do persoal do Parque Móbil correspondente ó mes de xaneiro de 2005. Expte 15605/220.

23.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal de cemiterios correspondente ó mes de xaneiro de 2005. Expte 15606/220.

24.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios prestados de Gran Gala pola Policia Local na cabalgata de Reis. Expte 15607/220.

25.- Gratificación por servizos prestados domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal corrspondentes ó mes de xaneiro de 2005. Expte 15609/220.

26.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal que traballou os días 24 e 31 de decembro de 2005. Expte 15610/220.

27.- Asignación de productividade a D. Alfonso Alonso Rodríguez, traballador do servizo de Xardins, por conducción de vehiculo oficial. Expte. 3025/446.

28.- Concerto de colaboración coa Mutua de Accidentes de Traballo FREMAP para a prestación do servizo de prevención alleo na especializada de vixianza e saúde. Expte 15527/220.

29.- Dar conta gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal do servizo de Extinción de Incendios corrsepondente ó mes de xaneiro de 2005. Expte 15625/220.

TESOURERIA
30.- Adhesión ós sistema de cobrame
nto de tributos a través de internet. Expte 6617/540

URBANISMO
31.- Constitución da Xunta de Compesación do PP Gandariña 2. Proposta desestimatoria. Expte. 4562/401

32.- Aprobación definitiva de proxecto de urbanización da UA 2 Carrasqueira en Coruxo. Expte 4531/401

33.- Recepción parcial de obras de urbanización de UE IV-10 Ramón Nieto 4. Expte. 4574/401

XESTIÓN MUNICIPAL
34.- Xustificantes e libramentos.

35.- Rogos e preguntas.