Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 29 out 2015
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 30 DE OUTUBRO DE 2015.1.- Acta da sesión extraordinaria e urxente do 14 de outubro, ordinaria y extraordinaria e urxente do 16 de outubro e extraordinaria e urxente do 21 de outubro de 2015.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
2.- Dar conta das modificacións e proposta de regularización do custo do contrato de "Servizo integral de comunicacións do Concello de Vigo". Expte. 5896/113.

ASESORÍA XURÍDICA
3.- Dar conta de Sentenza e Decretos:

a) Expte. 9230/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 262/2015 P.A. Demandante: Dª. ESPERANZA GONZÁLEZ MARTÍNEZ. Obxecto: Resolución do 11.05.15 (en reposición).Axudas de Emerxencia Social 2015. Estimado parcialmente o recurso.

b) Expte. 9251/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 313/15 P.A. Demandante: D. ALBERTO FREIRE ESTÉVEZ. Obxecto: "cuadrantes do servizo para 2015" da Policía municipal de Vigo. Desestimado o recurso.

c) Expte. 9184/111. Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 257/2015 P.A. Demandante: D. ROBERTO LORENZO ALONSO. Obxecto: "cuadrante de servizo 2015", Policía municipal. Desestimado o recurso.

d) Expte. 9238/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº1 de Vigo no RC-A nº 332/2015 P.A. Demandante: Dª. MARÍA OYA DE GONZÁLEZ. Obxecto: resolución do 16.04.15. Responsabilidade patrimonial administrativa, caída na vía pública . Desestimado o recurso.

e) Expte. 8279/111. Decreto do X.do Social nº 3 de Vigo no Procedemento 1159/2013. Demandante: Dª JOSE MANUEL VÁZQUEZ DÍAZ. Obxecto: Reclamación previa -Categoría Profesional e cantidades. Desestimanto da actora.

f) Expte. 9266/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº1 de Vigo no RC-A nº 370/2015 P.A. Demandante: Dª. NEREA CALVO PICOS. Obxecto: Resolución do 15.04.15, responsabilidade patrimonial administrativa, caída na vía pública. Desestimado o recurso.

g) Expte. 8703/111. Sentenza do X. do Social nº 5 de Vigo no procedemento Ordinario 610/2014. Demandante: Dª VERÓNICA COSTAS RODRÍGUEZ. Obxecto: Reclamación de cantidade. Estimado parcialmente o recurso.

h) Expte. 9278/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 424/2015 P.A. Demandante: D. EDUARDO SILVA MARTÍNEZ. Obxecto: Resolución 25.06.15. Sanción tráfico e retirada de vehículo. Desestimado o recurso.

i) Expte. 9224/111. Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº2 de Vigo no RC-A nº 341/2015 P.A. Demandante: D. ANDRÉS GÓMEZ CRESPO. Obxecto: Resolución do 7.07.15. Responsabilidade patrimonial administrativa, caída de ciclomotor na vía pública. Desestimado o recurso.

k) Expte. 9271/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 346/2015 P.A. Demandante: Dª. BEATRIZ TEBAR MARTINEZ . Obxecto: Providencia de constrinximento. Sanción de tráfico. Inadmisible o recurso.

l) Expte. 9257/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 403/2015 P.A. Demandante: D. PERGENTINO MARTÍNEZ PAMPILLÓN / UXT.Obxecto: "Cadrantes de servizo de Policía Municipal do 10.01.15". Desestimado o recurso.

m) Expte. 9287/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 430/2015 P.A. Demandante: UTE VIGO RECICLA
Obxecto: Resolución do 6.05.15. Reclamación patrimonial administrativa
por impacto de colector. Desestimado o recurso.

n) Expte. 9274/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 426/2015 P.A. Demandante: Dª. Mª CONCEPCIÓN PAZO RIOBÓ. Obxecto: Resolución do 7.05.15 (en reposición) reclamación patrimonial administrativa, caída na vía pública. Desestimado o recurso.


o) Expte. 9366/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 444/2015 P.A. Demandante: D. ADOLFO GÓMEZ MONTOYA. Obxecto: Resolución do 26.05.15, reclamación patrimonial administrativa, danos en moto en X. Estévez. Estimado parcialmente o recurso.

BENESTAR SOCIAL
4.- Proposta de resolución de recursos potestativos de reposición interpostos contra acordo de denegación de subvencións a entidades e asociacións de carácter social sen ánimo de lucro para a realización de actividades na área de servizos sociais no ano 2015. Expte. 115830 e 115746/301.

CEMITERIOS
5.- Revisión de prezos do contrato do servizo de mantemento integral dos cemiterios municipais do Concello de Vigo. Expte. 8700/255.

CONTRATACIÓN
6.- Adxudicació n do procedemento negociado con publicidade para a contratación das obras de "Estabilización do noiro do camiño da Lagoa en Teis". Expte. 3175/440.

CULTURA
7.- Proposta de autorización de asistencia da funcionaria Marta Núñez Aboy a "Galicia Escena Pro 2015" en Santiago de Compostela. Expte. 15127/331.

DEPORTES
8.- Proposta de autorización para organización do evento deportivo "III Edición Vigo contra el Cáncer" o vindeiro 1 de novembro de 2015. Expte. 14390/333.

EDUCACIÓN
9.- Indemnización substitutiva por importe de 12.698 € a favor de Los Milagros S.L. polo servizo de xestión da Escola Infantil municipal Atalaia-Teis, setembro 2015. Expte. 17371/332.

10.- Indemnización substitutiva por importe de 13.216,68 € a favor de Los Milagros S.L. polo servizo de xestión da Escola Infantil municipal Santa Cristina-Lavadores, setembro 2015. Expte. 17370/332.

11.- Indemnización substitutiva por importe de 12.577,35 € a favor de Los Milagros S.L. polo servizo de xestión da Escola Infantil municipal Costeira-Saiáns, setembro 2015. Expte. 17390/332.

12.- Indemnización substitutiva por importe de 8.156,38 € a favor de Gas Natural S.U.R. SDG S.A. polo subministro de gas natural para calefaccións centralizadas dos centros de ensino público de Educación Infantil e Primaria e Escolas municipais . Expte. 17320/332.

IGUALDADE
13.- Solicitude de subvención á Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia para accións encamiñadas á promoción da igualdade. Expte. 6884/224.

14.- Proxecto de convenio coa Asociación Mulleres Progresistas de Vigo para a execución do "Proxecto de intervención e apoio familiar coas usuarias da rede municipal de vivendas de protección para mulleres vítimas de violencia de xénero". Expte. 6844/224.

MEDIOAMBIENTE
15.- Revisión de prezos do contrato de "prestación do servizo de salvamento e socorrismo en areais do Concello de Vigo". Expte. 8316/306.

RECURSOS HUMANOS
16.- Execución das previsións do Real Decreto Lei 10/2015, do 11 de setembro, en canto á devolución ao persoal municipal de parte devengada da paga extraordinaria correspondente ao mes de decembro de 2012. Expte. 27096/220.

17.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondente ao mes de setembro 2015. Expte.27163/220.

18.- Complemento de produtividade por toxicidade á brigada de pavimentación de Vías e Obras, correspondente ao mes de setembro 2015. Expte. 27172/220.

19.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha técnico/a superior de normalización lingüística derivada da subvención concedida pola Secretaría Xeral de Política Lingüística. Expte. 27017/220.

20.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha axudante de oficios baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) da Lei 7/2007, de 12 de abril (EBEP), por un prazo máximo de seis meses, para o servizo de Educación. Expte. 27136/220.
21.- Dar conta de Resolucións do concelleiro-delegado da Área de Xestión municipal e Persoal:

a) Reasignación do funcionario municipal D. Manuel Córdoba Ardao á Área de Seguridade. Expte. 27132/220.

b) Redución de xornada laboral do 50% de Dna. Sofía Méndez Camaño, con data de inicio de 01/11/2015. Expte. 27166/220.

c) Prórroga da comisión de servizos de D. Manuel Sánchez Sánchez, solicitada polo Concello de Porriño. Expte. 27112/220.

d) Ampliación das xornadas de reforzos da Policía Local, outubro 2015. Expte. 45525/212.

e) Encomenda de funcións a Mª Ángeles González Peinado por baixa IT da xefa do servizo de Conserxería. Expte. 27133/220.

f) Encomenda de funcións a D. Benjamín Collazo Rodríguez (Xefe do servizo de Limpeza). Expte. 27207/220.

g) Autorización de horas extras ao persoal do Parque Móbil, correspondentes aos meses de outubro, novembro e decembro de 2015. Expte. 27169/220.

SERVIZOS XERAIS
22.- Proposta de aprobación da certificación final de obra do proxecto "humanización da rúa Pazos e entronque" e toma de coñecemento do inicio do prazo de garantía. Expte. 2725/440.


URBANISMO
23.- Toma de coñecemento do pase á vía de constrinximento das liquidacións complementarias de Promociones Casal Carreiro S.A. Expte. 8518/407.

24.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 30 de outubro de 2015, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 28 de outubro de 2015.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Olga Alonso Suárez.