Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 11 dec 2014
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 12 DE DECEMBRO DE 2014.

1.- Acta da sesión extraordinaria e urxente do 27 de novembro, ordinaria e extraordinarias e urxentes (2) do 28 de novembro e extraordinaria e urxente do 3 de decembro de 2014.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Dar conta de Sentenzas, Decretos e Autos:

a) Expte. 8754-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 220/2014 P.A. Demandante: D. ENRIQUE BAO COSTAS. Obxecto: Resolución do 27.5.2014. RP-A, accidente o 9-10-2012 en bicicleta de montaña nunha pista forestal por cable pechando o acceso. Desestimado o recurso.

b) Expte. 8774-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 236/14 P.A. Demandante: Dª CONCEPCIÓN MÉNDEZ DOMÍNGUEZ. Obxecto: Resolución do TE-A do Concello de Vigo do 29.7.2013. Liquidación e sanción por IIVTNU (en herdanza). Desestimado o recurso.

c) Expte. 8630-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 123/2014 P.O. Demandante: Dª IRIA M. ÁLVAREZ CANELLA. Obxecto: XGL, 5.12.2013 e 23.5.2014 (en reposición). Bases específicas OEP 2010/2011 (2ª quenda/, Auxiliares da Administración Xeral -Expte.: 24735/220.) Desestimado o recurso.

d) Expte. 8782-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo RC-A nº 264/14 P.A. Demandante: D. ROBERTO GÓMEZ ÁLVAREZ. Obxecto: Desestimación presunta de reposición. Sanción de Tráfico-expte.: 138641/504. Desestimado o recurso.

e) Expte. 8602-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A P.O. Nº 110/2014. Demandante: UNIVERSIDADE DE VIGO. Obxecto: Resolución do TE-A Concello de Vigo do 28-6-2013. Liquidación do ICIO. Desestimado o recurso.

f) Expte. 8666-111. Sentenza do X. do Social nº 1 de Vigo no Procedemento Ordinario 525/2014. Demandante: D. JAVIER ALBOR RODRÍGUEZ. Obxecto: Diferencia de categoría e retribucións de OFICIAL CONSERXE. Desestimado o recurso.

g) Expte. 8639-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo RC-A P.O. Nº 147/2014. Demandante: UNIVERSIDADE DE VIGO. Obxecto: Resolución do TE-A do Concello de Vigo do 16.12.2013. Liquidación do IBI. Desestimado o recurso.

h) Expte. 8733-111. Sentenza do X.do Social nº 3 de Vigo no Procedemento Ordinario 978/2013. Demandante: D. VICENTE GONZALVOS LÓPEZ. Obxecto: Consello de Administración de VigoZoo do 28-6-2013. Artigo 33 Convenio "incentivos á xubilación anticipada" (parcial). Desestimado o recurso.

i ) Expte. 8788-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo mp RC-A P.A. Nº 272/2014. Demandante: D. ESTANISLAO DURÁN CALVO. Obxecto: Desestimación presunta. Incentivo de xubilación anticipada (art. 33 do AR- Convenio). Estimado o recurso.

k) Expediente nº 8744-111. Sentenza do X. do Social nº 1 de Vigo, Procedemento Ordinario 744/2014. Demandante: D. JOSÉ LUIS AMOEDO MOREIRA. Obxecto: "Diferenza de funcións" entre xefe de equipo e capataz do parque móbil. Estimado parcialmente o recurso.
SENTENZA nº 679, do 11 de novembro de 2014.

l) Expediente 8494-111. Sentenza do TSXG, Sala do C-A, Sección 4ª, no rec. APELACIÓN nº 15032/2014 interposto polo CONCELLO DE VIGO contra Sentenza estimatoria do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo RC-A nº 52/2014 P.A. en relación con liquidación taxa abastecemento auga. Inadmisible a apelación.

m) Auto do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo (EXECUCIÓN) en relación coa Sentenza estimatoria do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 120/2012 P.O. Demandante: GRAN GARAJE COMPOSTELA, S.A. Obxecto: Resolución do TE-A do Concello de Vigo do 8-2-2012. Liquidación IIVTNU (46).

n) Expediente 8708-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 195/2014 P.A. Demandante: Dª SUSANA GONZÁLEZ TORRES. Obxecto: Resolución da XGL do 9.4.2014 (en reposición) sobre cesamento de persoal laboral indefinido. Estimado o recurso.

o) Expediente 8601-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 109/14 P.O. Demandante: UNIVERSIDADE DE VIGO. Obxecto: Resolución do TE-a do Concello de Vigo do 28.6.2013. Liquidación do IBI. Desestimado o recurso.

p) Expediente 8612-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 109/14 P.A. Demandante: D. BENITO RAMIREZ ABAL. Obxecto: XGL do 7.2.2014 (en alzada), selección de persoal, técnico medio de arquivo. Desestimado o recurso.

BENESTAR SOCIAL
3.- Renuncia a subvención da convocatoria de Subvencións a entidades e asociación de carácter social, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades da Área dos Servizos Sociais, ano 2014. Expte. 102561/301.

4.- Recursos de axudas extraordinarias a familias para gastos de aloxamento, subministracións e alimentación -2014:

a) Expte. 97893/301.
b) Expte. 98178/301.
c) Expte. 97884/301.
d) Expte. 99520/301.
e) Expte. 99351/301.
f) Expte. 99008/301.
g) Expte. 98329/301.
h) Expte. 97406/301.
i) Expte. 99260/301.
k) Expte. 97976/301.
l) Expte. 99465/301.
m)Expte. 98243/301.
n) Expte. 97001/301.
o) Expte. 97830/301.
p) Expte. 97276/301.
q) Expte. 97778/301.
r) Expte. 97610/301.
s) Expte. 98650/301.
t) Expte. 97256/301.
u) Expte. 97810/301.
v) Expte. 98027/301.
x) Expte. 97433/301.
z) Expte. 97699/301.
aa)Expte. 96923/301.
bb) Expte. 97195/301.
cc) Expte. 98664/301.
dd) Expte. 99090/301.
ee) Expte. 98573/301.


CEMITERIOS
5.- Revisión do prezo do contrato de prestación do Servizo de mantemento integral dos cemiterios municipais de Beade, Bembrive, Cabral, Lavadores, Candeán, Pereiró, Teis e Zamáns. Expte. 8700/255.

CONTRATACIÓN
6.- Dar conta da resolución da Secretaría do Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuais pola que se resolve a medida provisional de suspensión do procedemento "Servizo de conservación e reposición das zonas verdes do Concello de Vigo". Expte. 7614/446.

7.- Adxudicación do procedemento aberto para a contratación da subministración de mobiliario para o Parque Central de Teis do Servizo de Bombeiros. Expte. 3490/213.

8.- Proposta de recepción da primeira entrega dos traballos de comprobación, revisión e actualización do inventario municipal de benes e dereitos do Concello de Vigo. Expte. 330/242.

CULTURA, FESTAS E MUSEOS
9.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Cultura e Bibliotecas no mes de novembro de 2014. Expte. 14829/331.

10.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Festas no mes de novembro de 2014. Expte. 5830/335.

DEPORTES
11.- Subvención á Abrupación Deportiva Xogara pola dinamización dun proxecto de actividade física para persoas maiores a través do Cachibol na cidade de Vigo no ano 2014. Expte. 13506/333.

12.- Proposta de autorización para a organización da "VI Carreira solidaria Nocturna-Memorial Manuel Dalmeida" o vindeiro 13 de decembro en Bembrive. Expte. 13522/333.

13.- Proposta de autorización para a organización da "IX Subida ó Castro", o vindeiro 14 de decembro. Expte. 13524/333.

14.- Proposta de autorización para a organización do "XIV Edición de Cross Escolar Memorial Andrés Abanqueiro" o vindeiro 14 de decembro no Parque de Castrelos. Expte. 13463/333.


EDUCACIÓN
15.- Plan de seguridade e saúde, Programa de traballo, Plan de calidade e aceptación do Plan de xestión de residuos para execución das "obras de accesibilidade a colexios públicos". Expte. 16494/332.

EMPREGO
16.- Renuncia relativa á concesión de axudas do Programa de Axudas municipais á Creación de Empresas do ano 2014. Expte. 11277/77.

RECURSOS HUMANOS
17.- Nomeamento interino, por acumulación de tarefas, dun subalterno para o servizo de Bibliotecas. Expte. 25946/220.

18.- Produtividade por encomenda de funcións de diversos funcionarios. Expte. 25835/220.

19.- Axudas para fins culturais e deportivos 2014. Expte. Núm.: 25867/220.

20.- Complemento de produtividade por conducir vehículo lixeiro sen ser oficiais condutores do persoal do servizo de Montes, Parques e Xardíns e do Servizo de Transportes correspondentes ao 3º trimestre 2014. Expte. 25922/220.

21.- Rectificación de erros no expediente 24671/220 relativo ao aboamento de complemento de produtividade por modificacións das guías de funcións de diversos postos de traballo. Expte. 25953/220.

22.- Dar conta á X.G.L. das seguintes resolucións:

a) Declaración da xubilación voluntaria do empregado municipal D. José Carlos Freiría Barros, con data de efectos 15/12/2014. Expte. 25816/220.

b) Declaración da xubilación voluntaria do empregado municipal D. Juan Alonso Piñeiro, con data de efectos 31/12/2014. Expte. 25779/220.

c) Solicitude reingreso ao servizo activo de D. José Manuel Lemos Abreu. Expte. 25853/220.

SEGURIDADE
23.- Devolución de garantías:
a) Asociación Cultural do Salvador de Teis. Expte. 90232/210.
b) A.VV. San Roque. Expte. 91185/210.
c) Asociación Cultural do Salvador de Teis. Exote. 91186/210.
d) Adrizo Contracting S.L. Expte 90646/210.
e) Construcciones y Grabutis Ferman. Expte. 90980/210.
f) Aryerep S.L. Expte. 91013/210.


TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
24.- Contrato, ao abeiro da Disposición Adicional Novena do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, para a subministración de bases xurídicas e acceso a publicacións do Grupo Edutorial Wolters-Kluwert. Expte. 3627/550.


25.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 12 de decembro de 2014, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 10 de decembro de 2014.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.