Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 16 out 2014
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 17 DE OUTUBRO DE 2014.


1.- Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 3 de outubro e da extraordinaria e urxente do 8 de outubro de 2014.

BENESTAR SOCIAL
2.- Revisión do prezo do contrato de Xestión do Centro Integral de Inclusión e Emerxencia Social, período novembro 2012- novembro 2013. Expte. 101052/301
CONTRATACIÓN
3.- Devolución de garantías:
a) Cabezas Toro. Expte. 4961/241.
b) Stradia, S.L. Expte. 4943/241.
c) Greda, S.L. Expte 4922/241.

CULTURA, FESTAS E MUSEOS
4.- Proxecto de convenio de colaboración coa Federación de Peñas Recreativas El Olivo para a organización da Festa do Magosto 2014. Expte. 5763/335.

5.- Proxecto de convenio de coa entidade Teatro Ensalle, SLL, para coadxuvar ao financiamento dos gastos do programa. Expte. 14727/331.

6.- Recurso de reposición interposto contra acordo da X.Goberno local 1.08.14, que aproba o convenio de colaboración con OIDE S.L. para programación e organización de actividades no Auditorio Pazo de Congresos de Vigo. Expte. 5767/335.

EMPREGO
7.- Proxecto de convenio de colaboración coa Fundación Axencia Intermunicipal da Enerxía de Vigo (FAIMEVI) para o desenvolvemento e difusión das xornadas técnicas Vigo Smart City e análise de necesidade de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Expte. 11092/77.

INTERVENCIÓN
8.- Relación de libramentos a xustificar.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
9.- Proxecto de convenio de colaboración coa Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo para axudar ao financiamento dos gastos de mantemento do local social entre os meses de xaneiro a outubro de 2014. Expte. 6725/320.3

10.- Proposta en cumprimento do establecido na Resolución do 31/07/2013, da Secretaría de Estado de Telecomunicacións, sobre dar coñecemento do operador telefónico de información 010. Expte. 6765/320.

POLICÍA LOCAL
11.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Policía Local durante o mes de xullo, agosto e setembro de ano 2014. Expte. 42139/212.

RECURSOS HUMANOS
12.- Horas en exceso de D. Luis González Martínez (marzo, abril, maio e xuño 2014). Expte. 25619/220.

13.- Complemento de produtividade por toxicidade do Parque Móbil, do persoal das brigadas de pavimentación correspondentes aos meses de xullo e agosto de 2014. Expte. 25700/220.

14.- Dar conta á X.G.L. das seguintes resolucións:

a) Resolución sobre disposición temporal de efectivos para a Área de Mobilidade e Seguridade. Expte. 25706/220.

b) Resolución de declaración da situación administrativa de servizos noutra administración pública da funcionaria municipal Dna. Mónica Domínguez Estévez. Expte. 25715/220.

SERVIZOS
15.- Proposta de revisión de prezos do contrato de subministración de formigón, áridos, materiais de construción e ferretería para o taller de Fomento. Expte. 65970/250.


16.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 17 de outubro de 2014, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.Notifíquese aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e aos demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 15 de outubro de 2014.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.