Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 13 xuñ 2013
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 14 DE XUÑO DE 2013.


1.- Acta da sesión ordinaria e da extraordinaria e urxente do 31 de maio de 2013.

BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta exptes. 14/2713, 14/2391, 04/1429, 04/2071, 13/2256, 22/1965, 24/1319, 25/1887.

CEMITERIOS
3.- Indemnización substitutiva por importe de 16.875,24 € a favor de Servicios Auxiliares de mantenimiento y Limpieza S.L. SAMYL polos servizos de limpeza, acondicionamento e mantemento integral dos cemiterios municipais no mes de abril de 2013. Expte. 9915/255.

CONTRATACION
4.- Adxudicación do procedemento aberto para a contratación da subministración de prendas especiais para o persoal da Policía Local, bombeiros e servizos exteriores do Concello de Vigo. Expte. 4277/241.

CULTURA, FESTAS E MUSEOS
5.- Expediente de contratación polo procedemento aberto de Servizos Bibliotecarios complementarios para a Biblioteca municipal Xosé Neira Vilas. Expte. 14147/331.

6.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Sociedade Ulysesproyect Eventos Especiales SLU para a organización do XIII Open internacional "O Marisquiño". Expte. 5043/335.

DEPORTES
7- Proposta de autorización á Federación Gallega de Atletismo para organizar a "30º Carreira Nocturna de San Xoan" o vindeiro 23 de xuño. Expte. 12173/333.

8.- Proposta de autorización á Empresa Eventoglobal para organizar o "Campeonato Galego de Fútbol praia" os vindeiros 14,15 e 16 de xuño. Expte. 12227/333.

9.- Proposta de autorización a AQA Vigo Xestión Deportiva (MAISQUEAGUA) para organizar a "II Carreira Infantil MAISQUEAUGA" o vindeiro 15 de xuño de 2013. Expte. 12200/333.

10.- Proposta de aprobación definitiva do Anteproxecto de explotación para o contrato de xestión de servizos públicos con execución de obra, a través da modalidade de concesión para o novo Centro Deportivo municipal de Navia. Expte. 12032/333.

EMPREGO
11.- Outorgamento das subvencións para o fomento de emprego do ano 2013. Expte. 9795/77.

FOMENTO
12.- Expediente de contratación para a prestación dos servizos de recollida, transporte e entrega a xestor autorizado dos residuos procedentes de construcións e demolicións xerados polo taller do Servizo de Vías e Obras do Concello de Vigo. Expte. 1799/440.

13.- Expediente de contratación para a subministración de mesturas bituminosas e emulsións asfálticas para o Taller de Fomento do Concello de Vigo. Expte. 68814/250.

14.- Rexeitamento do requerimento da Consellería de Sanidade ao Concello de Vigo sobre cumprimento das obrigas establecidas no convenio marco de colaboración para construcción do Novo Hospital de Vigo. Expte. 1765/440.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
15.- Aceptación de renuncias a subvencións para o fomento do asociacionismo e a participación cidadá do ano 2012:

a) Subvención solicitada pola entidade AVCD de Cabral. Expte. 5863/320.
b) Subvención solicitada pola entidade A.VV. Cristo de la Victoria de Coia. Expte. 5865/320.
c) Subvención solicitada pola entidade A.VV. As Fontes de Vilar Gandarón. Expte. 5876/320.
d) Subvención solicitada pola entidade A.V.C.U. Val do Fragoso. Expte. 5878/320.
e) Subvención solicitada pola entidade U.V.C.D. Candeán. Expte. 5888/320.

PATRIMONIO
16.- Substitución de aval presentado por SOLYMAR Playa Samil S.L. pola concesión do servizo de cafetería-restaurante do Verbum Casa das Palabras. Expte. 19422/240.

POLICIA LOCAL
17.- Revogación da donación realizada por D. Pablo González Fernández ao Concello de Vigo para a adquisición de medios e material para o Departamento de Educación Vial da Policía Local. Expte. 38000/212.

RECURSOS HUMANOS
18.- Inclusión do servizo de Administración Electrónica como servizo interno ou central imprescindible para a prestación dos servizos mínimos obrigatorios. Expte. 24097/220.

19.- Dar conta de Resolucións do Concelleiro-delegado de Xestión Municipal:
a ) Resolución de data 06.06.2013, pola que se declara en situación de excedencia voluntaria á funcionaria Dª Pepa Calvet Micas. Expte. 24175/220.
b) Resolución de data 06.06.2013, relativa á concesión de permiso non retribuído ao funcionario D. Alejandro Costas Bastos. Expte. 24147/220.
c)Resolución de data 21.05.2013, relativa á concesión de permiso non retribuído á funcionaria Dª Margarita Núñez Cuiñas. Expte. 24122/220.
d)Resolución de data 15.05.2013, relativa á concesión de permiso non retribuído á funcionaria Dª Carmen Mª Sanz Alonso. Expte. 24012/220.
e) Resolución de data 31.05.2013, relativa á concesión de permiso non retribuído á funcionaria Dª Ana Mª Osorio Calles. Expte. 24153/220.
f) Resolución de data 31.05.2013, relativa á concesión de permiso non retribuído á funcionaria Dª Angeles Landín Lorenzo. Expte. 24152/220.

20.- Complemento de produtividade a persoal do servizo de Electromecánicos pola limpeza das fontes públicas ornamentais, correspondente ao 1º trimestre 2013. Expte. 24163/220.

21.- Axudas especiais con cargo ao Fondo de Acción Social. Expte. 24149/220.

22.- Rectificación erro aritmético acordo Xunta de Goberno Local de data 30.11.2012 (expte. 23622/220) e liquidación de interes na execución de títulos xudiciais. Expte. 23929/220.


TRANSPORTES
23.- Proposta de modificación de tarifas do aparcamento sito na Praza do Rei solicitada por Corporación Masaveu S.A. Expte. 81301/210.

TURISMO E COMERCIO
24.- Indemnización substitutiva por importe de 1.256,36 € a favor de Viajes El Corte Inglés S.A. en concepto de gastos por viaxe e aloxamento en Madrid por asistencia a FITUR. Expte. 4853/104.

XUVENTUDE
25.- Programa de Campamentos de Verán Xove 2013. Expte. 3926/336.


26.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 14 de xuño de 2013, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 12 de xuño de 2013.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.