Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 17 xan 2013
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 18 DE XANEIRO DE 2013.


BENESTAR SOCIAL
1.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar. Exptes. 404/301, 1956/24, 352/23 e 1270/03.
CONTRATACIÓN
2.- Expediente de contratación do servizo de comunicacións do Concello de Vigo. Expte. 65896/113.

3.- Devolución de garantía a SETGA, S.L.U. Expte. 4281/241.

4.- Devolución de garantía a ORECO, S.A. Expte. 3959/241.

5.- Devolución de garantía a CANON ESPAÑA, S.A. Expte. 4323/241.

DEPORTES
6.- Solicitude autorización para a realización do IV Duatlón Cross Mámoa de Candeán. Expte. 11896/333.

EMPREGO
7.- Corrección de erro material acordo XGL do 19-12-12, de aprobación convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e Peugeot Citröen Automóviles de España, S.A. Expte. 9263/77.

FOMENTO
8.- Interposición de recurso contencioso-administrativo contra resolución da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de 09-09-2011. Expte. 62754/250.

9.- Proxecto de renovación das redes de abastecemento e saneamento na avda. das Camelias, Fase I (Álvaro Cunqueiro-rúa Ourense). Expte. 2229/443.

URBANISMO
10.- Convenio urbanístico de xestión para a cesión anticipada de terreos no sector "S-23-R Parrocha B", para a execución da obra de mellora e acondicionamento do acceso no PK 5 da autovía A-55. Expte. 5050/401.

11.- Modificación do domicilio social da Xunta de Compensación do APR A-5-39 Vía Norte. Expte. 5070/401.


12.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes aos expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día dezaoito de xaneiro de 2013, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.


Notifíquese aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e aos demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 16 de xaneiro de 2013.


O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.