Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 12 xul 2012
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1.ACTA ANTERIOR (06. 07. 12).

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA:

2.TOMA DE COÑECEMENTO DO INFORME TÉCNICO DE DATA 12.06.12 SOBRE A MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 24 DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO DO CONCELLO DE NIGRÁN RELATIVA ÁS ORDENANZAS 6 (EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR INTENSIVA) E 7 (EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR EXTENSIVA) E TRASLADO DO MESMO A DITO CONCELLO. EXPTE 13814/411.

3.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA CONCELLEIRA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS DE DATA 3 DE XULLO DE 2012 SOBRE DEVOLUCIÓN DE AVAL Á XUNTA DE COMPENSACIÓN DO "PERI II-05 ROCÍO". EXPTE 5059/401.

4.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS:
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS:
ESTIMADAS:

1.71985/421.- JOSÉ BARREIRO BENAVIDES DEVOLUCIÓN AVAL
2.74103/421.- DELFÍN RAMILO VILA E OUTRA VIVENDA UNIFAMILIAR
3.76724/421.- PEDRO FERNÁNDEZ SANROMÁN REFORMA/AMPLIACIÓN
4.76574/421.- JOSÉ HERMIDA COSTAS MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
5.76049/421.- JOSÉ PAULINO ALONSO SOTELO DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
6.76502/421.- ELVIRA GOBERNA PAZOS DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
7.75808/421.- JULIÁN ALONSO MEIRA VARIOS
8.74087/421.- ANA MARÍA SALGADO COSTAS PRIMEIRA OCUPACIÓN
9.76001/421.- ALBERTO MARTÍNEZ LUACES PRIMEIRA OCUPACIÓN
10.73485/421.- OTILIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ REFORMA COMERCIAL
11.75889/421.- COM. PROP. ATLÁNTIDA 34 CAMBIO MAT. CUBERTA (M.S.)
12.76493/421.- JOSÉ MANUEL VEGA PEREIRA PECHE (MÉT. SIMPLIFICADO)
13.76623/421.- CÁNDIDO SANTOMÉ CHAPELA REFORMAS (MÉT. SIMPLIFICADO)
14.76093/421.- COM. PROP. CANARIO 18 RESTAURACIÓN FACHADAS (M.S.)
15.76779/421.- COM. PROP. MARÍN 13 RESTAURACIÓN FACHADAS (M.S.)


RENUNCIA:

16.11335/421.- Mª JOSEFA FORTES MIGUÉLEZ VIVENDA UNIFAMILIAR

RECTIFICACIÓN:

17.60937/421.- ALBERTO MARTÍNEZ LUACES VIVENDA UNIFAMILIAR

PRÓRROGA:

18.69743/421.- FEGAUNIÓN, SA EDIFICIO

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:

19.69526/421.- TECPRO INGENIERÍA CIVIL, SL REFORMA COMERCIAL
20.71330/421.- GUADALUPE BARBOSA RODRÍGUEZ REFORMA COMERCIAL
21. 364/420.- BRICOKING, SA COMERCIO
22. 313/420.- GUADALUPE BARBOSA RODRÍGUEZ EDUCACIÓN
23.37010/422.- GUADALUPE BARBOSA RODRÍGUEZ EDUCACIÓN
24.36345/422.- TECPRO INGENIERÍA CIVIL, SL OFICINAS

INFORME:

25.32126/422.- NEMESIO CARREIRA GÓMEZ CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.

DESESTIMENTO:

26.26510/422.- JESÚS SALVADOR MISA HERMIDA GASOLINEIRA/GARAXE
27.25673/422.- BODEGAS MARTÍNEZ, SL VENDA POLO MIÚDO
28.25780/422.- ALERO LOGÍSTICA, SL VENDA POLO MIÚDO
29.26117/422.- CHAROL SERVICIOS MÚLTIPLES OFICINA
30.26568/422.- JOSÉ MANUEL NOGUEIRA PENEDO OFICINA
31.26709/422.- CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES CASBREY, SL OFICINA

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE BARRIOS HISTÓRICOS:
ESTIMADAS:

32. 1144/426.- PROMOCIONES NOVA PROGRESO, SL DEVOLUCIÓN AVAL
33. 1147/426.- PROMOCIONES URBANAS LAXAS, SL DEVOLUCIÓN AVAL
34.74592/421.- LIDIA PAZOS CASTRO REFORMA/AMPLIACIÓN
35. 1107/426.- JULIA MARIÑO LAMELA DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
36.37573/422.- CASA DE CARIDADE ASISTENCIAL
37. 1121/426.- INICIATIVAS AUDIOVISUALES VIGO, SLU OFICINAS

DESESTIMADAS:

38.31018/422.- SEPHORA VENDA POLO MIÚDO
39.56373/421.- SEPHORA REFORMA COMERCIAL
40. 243/420.- NOTARÍA RECONQUISTA, CB OFICINAS

DESESTIMENTO:

41.35968/422.- FUNDACIÓN ANA BACARDÍ REGOJO OFICINAS

PRÓRROGA:

42.69508/421.- MANUEL GANDÓN MENDUÍÑA REFORMA/AMPLIACIÓN

5.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

Vigo, 9 de xullo de 2012
A Xerente de Urbanismo,


María Carneiro López

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 13 de xullo de 2012, ás 8.30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.

Vigo, 9 de xullo de 2012

O Alcalde,Abel Caballero Álvarez

O Secretario da Xerencia de Urbanismo,
PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia(Resolución do 22.09.2011)
Gustavo Rodriguez Bartol