Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 31 mai 2012
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (25. 05. 12).

ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2.CESIÓN GRATUÍTA AO CONCELLO DE VIGO DE TRES VIVENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA DO IGVS NA ESTRADA DE CAMPOSANCOS Nº 317 E RUA ROTEAS Nº 305. EXPTE 50/433.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA:

3.TOMA DE COÑECEMENTO DO INFORME EMITIDO POLOS SERVIZOS TÉCNICOS DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO COA DATA 25.05.12 AO EXPEDIENTE SOBRE "DELIMITACIÓN DE ESPAZOS E USOS PORTUARIOS DA AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO". EXPTE 13773/411.

4.EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:
a.EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NA AVDA DE CASTRELOS Nº 13. EXPTE. 15919/423.
b.EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NA RÚA SOUTO Nº 69-VALLADARES. EXPTE 15938/423.

1.APROBACIÓNS PROVISIONAIS DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN:
a.ELEMENTOS COMÚNS NA RÚA TOMÁS A. ALONSO Nº 242. EXPTE 542/431.
b.ELEMENTOS COMÚNS NA RÚA PEÑASCO Nº 1. EXPTE 543/431.
c.VIVENDA NA RÚA PEÑASCO Nº1-2º. EXPTE 546/431
d.ELEMENTOS COMÚNS NA RÚA ANGUÍA Nº 7. EXPTE 553/431.
e.VIVENDA NA RÚA ANGUÍA Nº 7-1º. EXPTE 554/431
f.VIVENDA NA RÚA ANGUÍA Nº 7-2º. EXPTE 555/431
g.VIVENDA NA RÚA ANGUÍA Nº 7-3º. EXPTE 556/431.
h.ELEMENTOS COMÚNS NA RÚA SUBIDA AO CASTELO Nº 11. EXPTE 557/431
i.VIVENDA NA RÚA SUBIDA AO CASTELO 11-1º E 2º A. EXPTE 558/431.
j.VIVENDA NA RÚA SUBIDA AO CASTELO 11-1º E 2º B. EXPTE 559/431.
k.VIVENDA NA RÚA SAN BERNARDO Nº 3-2º.EXPTE 560/421
l. ELEMENTOS COMÚNS NA RÚA FERRERÍA 28-1º. EXPTE 567/431
m.ELEMENTOS COMÚNS NA RÚA FERRERÍA 28-2º. EXPTE 568/431.
n.ELEMENTOS COMÚNS NA RÚA FERRERÍA 28-3º. EXPTE 569/431.
o.VIVENDA NA RÚA FERRERÍA 28-3º. EXPTE 570/431.
p.ELEMENTOS COMÚNS NA RÚA SANTIAGO Nº 5. EXPTE 544/431
q.VIVENDA NA RÚA MENDEZ NUÑEZ Nº 12-1º. EXPTE 545/431
r.VIVENDA NA RÚA SAN BERNARDO Nº 1-2º D. EXPTE 547/431
s.VIVENDA NA RÚA SAN XULIÁN Nº 10-0º. EXPTE 548/431
t.VIVENDA NA RÚA SANTIAGO Nº 5-1º. EXPTE 549/431
u.VIVENDA NA RÚA SANTIAGO Nº 5-2º. EXPTE 550/431
v.VIVENDA NA RÚA SANTIAGO Nº 5-3º. EXPTE 551/431
w.VIVENDA NA RÚA FERRERÍA 28-3º. EXPTE 570/431.

6.APROBACIÓNS DEFINITIVAS DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN:
a.VIVENDA NA RÚA ELDUAYÉN Nº 12-1º. EXPTE 518/431.
b.VIVENDA NA RÚA PI Y MARGALL 1-1º. EXPTE 520/431.
c.VIVENDA NA RÚA TEÓFILO LLORENTE Nº 53-3º E. EXPTE 528/431.

7.DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA CONCELLEIRA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS CORRESPONDENTES AOS MESES DE XANEIRO E FEBREIRO DE 2012.

8.DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:
a.SENTENZA DE DATA 04.04.2012 RECAÍDA NO RCA PO 4517/2008 INTERPOSTO POR ANTONIO PALOMANES ÁLVAREZ CONTRA ORDEN DA CPTOTV DE 16.05.08 POLA QUE SE APROBA DEFINITIVAMENTE O PXOM DE VIGO. DESESTIMA O RECURSO PRESENTADO.
b.AUTO DE DATA 11.04.2012 RECAÍDO NO RCA PO 5413/ 1994 INTERPOSTO POLO CONCELLO DE VIGO NO QUE SE PROMOVE INCIDENTE DE INEXECUCIÓN DE SENTENZA POR IMPOSIBILIDADE LEGAL ("PETROGAL S.A.") . DECLARA A INEXECUTABILIDADE DA SENTENZA.
c.DECRETO DE 25.04.12 RECAÍDO NO PO 436/2011 INTERPOSTO POR "SLINK S.L." CONTRA INACTIVIDADE MUNICIPAL EN RELACIÓN COA CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO A-5-39 (VÍA NORTE). TEN POR DESISTIDO AO RECORRENTE.
d.AUTO DE DATA 12.04.12 RECAÍDO NO PROCEDEMENTO DE EXECUCIÓN DEFINITIVA 2/2012 INTERPOSTO POR "ING REAL ESTATE DEVELOPMENT SPAIN HOLDING S.A.U." CONTRA ACORDO DO PLENO DE DATA 22.02.2010 SOBRE SUSPENSIÓN DE LICENZAS NA AOP-13 ARQUITECTO PALACIOS. EXPTE 996/400.DECLARA COMPLETAMENTE EXECUTADA A SENTENZA.
e.SENTENZA DE DATA 16.03.12 RECAÍDA NO RCA PO 78/2009 INTERPOSTO POR "TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A" CONTRA RESOLUCIÓN DE 18.06.09 DO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA DESESTIMATORIA DE SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS E ACTIVIDADE PARA A INSTALACIÓN DUNHA ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL NA ESTRADA CAMPOSANCOS Nº 58. DESESTIMA O RECURSO PRESENTADO.
f.SENTENZA DE DATA 25.04.2012 RECAÍDA NO RCA PA 368/2009 INTERPOSTO POR "FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A." CONTRA RESOLUCIÓN DO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA DE DATA 2 DE SETEMBRO DE 2009 POLA QUE SE DESESTIMA O RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO CONTRA RESOLUCIÓN DE 19.03.09 RESOLUTORIA DE EXPEDIENTE DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA NA RÚA POLICARPO SANZ Nº 1. EXPTE 14263/423. INADMITE O RECURSO PRESENTADO.
g.SENTENZA DE DATA 30.04.12 RECAÍDA NO RCA PA 360/2011 INTERPOSTO POR ISABEL SILVA GARCÍA CONTRA INACTIVIDADE DO CONCELLO POR INEXECUCIÓN DA RESOLUCIÓN DE DATA 24.03.2011 NA QUE SE DECLARA QUE AS OBRAS EXECUTADAS NA RÚA PROGRESO Nº 1 SON LEGALIZABLES E REALIZADAS SEN LICENZA E SE LLES REQUIRE PARA QUE PRESENTEN SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS NO PRAZO DE TRES MESES. DESESTIMA O RECURSO PRESENTADO.
h.SENTENZA DE DATA 25.04.12 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN 7011/2012 INTERPOSTO POLO CONCELLO DE VIGO CONTRA AUTO DE 29.07.2012 NO QUE SE FIXA XUROS LEGAIS POR ANULACIÓN DE LICENZA DE LEGALIZACIÓN NA TRAVESÍA DE MARQUÉS DE ALCEDO Nº 4. EXPTES 4535/401 E 2530/423. ESTIMA PARCIALMENTE A APELACIÓN INTERPOSTA.
i.SENTENZA DE DATA 07.05.12 RECAÍDA NO RCA PO 136/2011 INTERPOSTO POLO COLEXIO DE PERITOS E ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS CONTRA INACTIVIDADE DO CONCELLO NA RESOLUCIÓN DA SOLICITUDE DE QUE SE DECLARE AOS ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS COMO COMPETENTES PARA PRESENTAR INFORMES OU ACTAS DA ITE. DESESTIMA O RECURSO PRESENTADO.
j. AUTO DE DATA 24.04.12 RECAÍDO NO RCA PO 161/2010 INTERPOSTO POR "FINCA DO CONDE S.A." CONTRA ACORDO DO PLENO DE 28.02.11 SOBRE SUSPENSIÓN DE LICENZAS NA "AOP 13". ACORDA A TERMINACIÓN DO PROCEDEMENTO E ORDEA O ARQUIVO DAS ACTUACIÓNS.

9.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS:

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1.72018/421.- SILVIA ROADE FERNÁNDEZ DEVOLUCIÓN AVAL
2.76195/421.- EDUARDO SUÁREZ ÁLVAREZ-NOVOA DEVOLUCIÓN AVAL
3.76295/421.- MANUEL SEOANE VÁZQUEZ DEVOLUCIÓN AVAL
4.76471/421.- MANUEL MARIÑO BARREIRA DEVOLUCIÓN AVAL
5.18205/421.- DOMINGOS SERODIO COSTAS VIVENDA UNIFAMILIAR
6.69322/421.- EDELMIRO LORENZO FERNÁNDEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
7.73078/421.- SUSANA RETORTA POUSA VIVENDA UNIFAMILIAR
8.71695/421.- PABLO RECUNA CARRASCO REFORMA/AMPLIACIÓN
9.75484/421.- Mª MAR FERREIRO MARTÍNEZ DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
10.76345/421.- MANUEL ALONSO LUIS DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
11.74304/421.- JOSÉ MOLARES VILA PRIMEIRA OCUPACIÓN
12.76332/421.- CASTOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CAMBIO MAT. CUBERTA (M.S.)
13.76360/421.- LUIS CASTRO MONTOTO CAMBIO MAT. CUBERTA (M.S.)
14.74818/421.- Mª TERESA ALONSO MÉNDEZ PECHE (MÉTODO SIMPLIFICADO)
15.76083/421.- MARCELINO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ PECHE (MÉTODO SIMPLIF.)
16.76338/421.- MÓNICA VÁZQUEZ GARCÍA PECHE (MÉT. SIMPLIFICADO)
17.76369/421.- COM. PROP. PINTOR COLMEIRO 12 REFORMAS (MÉT. SIMPLIF.

RENUNCIA:
18.62761/421.- SILVIA ROADE FERNÁNDEZ VIVENDA UNIFAMILIAR

CADUCIDADE:
19.38665/421.- MODESTO GÓMEZ MARINO VIVENDA UNIFAMILIAR
20.42086/421.- JESÚS JOSÉ HERRÁNZ AREAL REFORMA/AMPLIACIÓN

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
21. 357/420.- VIGONZARA, SLNE SANITARIO

RENUNCIA:
22.31669/422.- EVA Mª CASTILLO PÉREZ CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE

DESESTIMADAS:
23.35662/422.- JOSÉ MARÍA JUSTEL NANDÍN CAMBIO TITULARIDADE/ACTIV.

INFORME:
24.35772/422.- ANA Mª CORDOVÉS MONDINA COMERCIO

DESESTIMENTO:
25.35206/421.- JOSÉ L. VILLAMANDOS PATEIRO CAMBIO TITULARIDADE/ACT.
26.75220/421.- PITLER REFORMA COMERCIAL
27.37841/422.- CATIUSCIA DE MORAES RODRIGUES BARES/RESTAURANTES
28.38435/422.- RAQUEL TIENDA CASTRO BARES/RESTAURANTES
29.38681/422.- PITLER COMERCIO
30.36242/422.- TRANSLUSQUIÑOS, SL OFICINAS
31.35218/422.- RIALEXO CENTRO DE DÍA, SL RESIDENCIA 3ª IDADE
32.67074/421.- RIALEXO CENTRO DE DÍA, SL RESIDENCIA 3ª IDADE

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
33.30338/422.- RAFAEL GONZÁLEZ VEIGA ACTIVIDADE SANITARIA

EXPEDIENTES DA OFICINA DE BARRIOS HISTÓRICOS:
ESTIMADAS:
34.31750/422.- JOSÉ M. CERNADAS ALONSO TALLER/FÁBRICA
35.26189/422.- UNIPREX, SA VARIOS
36.70135/421.- Mª PILAR JUSTO CORREA REFORMA/AMPLIACIÓN
37. 918/426.- GALORGO, SA DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
38.46620/421.- UNIPREX, SA REFORMA COMERCIAL
39.57876/421.- JOSÉ M. CERNADAS ALONSO REFORMA COMERCIAL
40. 1000/426.- TOMÁS M. REGUEIRO MIGUÉLEZ BARES/RESTAURANTES

CADUCIDADE:
41.29643/422.- LIDIA JORDÁN Y CIA, SL VENDA POLO MIÚDO
42.29570/422.- CONSTRUCCIONES CASTELLÓN 2000, SAU OFICINA
43.53512/421.- CONSTRUCCIONES CASTELLÓN 2000, SAU REFORMA COMERCIAL

10. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS


Vigo, 29 de maio de 2012
A Xerente de Urbanismo,
María Carneiro López

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 1 de xuño de 2012, ás 8.30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.
Vigo, 29 de maio de 2012

O Alcalde, Abel Caballero Álvarez
O Secretario da Xerencia de Urbanismo,PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011), Gustavo Rodriguez Bartol