Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 19 xan 2012
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 20 DE XANEIRO DE 2012.


1.- Acta da sesión ordinaria do 5 de xaneiro de 2012.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Dar conta das seguintes Sentenzas e Autos:

a) Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 192/2011 P.A. Demandante: MARÍA-SOLEDAD IGLESIAS COMESAÑA. Obxecto: Resolución do 7.4.11 sobre reclamación patrimonial (Expte.: 1877/243) Desestimado o recurso.

b) Sentenza do TSXG no rec. Apelación 3/7069/2011, interposto por Mª NIVES CANCELAS MARTÍNEZ contra Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 293/2010 P.O. sobre reclamación patrimonial (Expte.: 1296/243). Parcialmente estimatoria. Contía: 34.872,50 €

c) Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 180/2011 P.A. Demandante: CONTENUR S.L. Obxecto: Resolución do 26-6-2009 sobre reclamación patrimonial (expte.: 1940/243) Desestimado o recurso.

d) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 229/2011 P.A. Demandante: ANTONIO-IVÁN LEIRO MARTÍNEZ. Obxecto: Desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial (Expte.: 2914/243). Estimado o recurso.

e) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 201/2011 P.A. Demandante: JULIO MARTÍNEZ PÉREZ. Obxecto: Desestimación presunta de reclamación patrimonial (Expte.: 2699/243). Desestimado o recurso.

f) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 233/2011 P.A. Demandante: ESTHER BUENO REY. Obxecto: Resolución do 7.7.011, sanción de tráfico (Expte.: 108687419) Desestimado o recurso.

g) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 182/2011 P.A. Demandante: ASCENSIÓN GONZÁLEZ TEO. Obxecto: Resolución do 5.4.2011 de reclamación de responsabilidade patrimonial (Expte.: 2700/243). Estimado parcialmente.

h) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 234/2011 P.A. Demandante: PURIFICACIÓN ÁLVAREZ BASTOS. Obxecto: Resolución do 16.6.11 sobre reclamación patrimonial. Expte.: 2371/243. Desestimado o recurso.

i) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 312/2011 P.A. Demandante: MIGUEL-ÁNGEL CARRERA ARESES. Obxecto: Resolución do 22.8.2011 de reclamación de responsabilidade patrimonial (Expte.: 2747/243). Estimado o recurso.

k) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 178/2011 P.A. Demandante: ROBERTO SANTIAGO GAYOSO PÉREZ. Obxecto: Resolución do 22.8.2011 de reclamación patrimonial (Expte.: 2827/243) Desestimado o recurso.

l) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 194/2011 P.A. Demandante: ANTONIO SOTELO FERNÁNDEZ. Obxecto: Resolución do TEA do 24.7.11. Dilixencia de embargo por sanción de tráfico. Expte.: 2407/550. Desestimado o recurso.

m) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 351/2011 P.A. Demandante: AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. Obxecto: Desestimación presunta e expresa serodia de reclamación patrimonial (Expte.: 3018/243). Desestimado o recurso.

n) Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 362/2011 P.A. Demandante: JOSÉ-ANTONIO PRESAS CAMPO. Obxecto: Resolución do TEA - Providencia de constrinximento sanción de tráfico (Expte.: 2637/550). Desestimado o recurso.

o) Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 243/2011 P.A.Demandante: NIEVES FERNÁNDEZ PÉREZ. Obxecto: Resolución do 18.10.11 sobre reclamación patrimonial (Expte. 2790/243). Estimado parcialmente o recurso.

p) Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 282/2011 P.A. Demandante: ADOLFO RODRÍGUEZ BUSTO. Obxecto: Desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial (Expte.: 3228/243). Estimado parcialmente o recurso.BENESTAR SOCIAL
3.- Dar conta da relación de expedientes tramitados polo réxime de gasto menor polo Servizo de Benestar Social durante o mes de novembro e decembro de 2011. Expte.70350/301.

EMPREGO
4.- Proposta de aceptación da axuda para o proxecto "SUM (Sustainable Urban Mobility)" aprobada polo Monitoring Committee do Interreg IVC. Expte. 8711/77.

FOMENTO
5.- Devolución de aval a Construcciones Conde S.A. por obras na Avda. Florida 19. Expte. 65167/250.

IGUALDADE
6.- Solicitude de subvención á Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia dentro da convocatoria de axudas e subvencións a entidades locais para a promoción da igualdade cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE).

RECURSOS HUMANOS
7.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal do Servizo de Cemiterios por exceso anual correspondente ao mes de novembro de 2011. Expte. 22582/220.

8.- Complemento de produtividade do persoal do Servizo de Cemiterios por xornada partida correspondente ao mes de novembro 2011. Expte. 22583/220.

9.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal do Parque Móbil correspondente ao mes de novembro 2011. Expte. 22584/220.

10.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal do Servizo de Desinfección correspondente ao mes de novembro 2011. Expte. 22590/220.

11.- Domingos, festivos e nocturnidade correspondente ao mes de novembro 2011. Expte. 22589/220.

12.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos distintos servizos correspondentes aos meses de xullo e novembro 2011. Expte. 22600/220.

13.- Proposta contratación, en réxime laboral fixo, con cargo a 27 prazas vacantes de axudante de oficios, incluídas na OEP 2008. Expte. 22724/220.
URBANISMO
14.- Recepción definitiva das obras de urbanización da "U.A.V-A/B PERI IV-05 Aragón-Travesía de Vigo". Expte. 4922/401.

OMIC
15.- Dar conta da relación de expedientes tramitados polo réxime de gasto menor polo Servizo da OMIC durante o mes de decembro de 2011. Expte. 1292/302.

16.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 20 de xaneiro de 2012, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 28 de xaneiro de 2012.

O ALCALDE,Abel Caballero Álvarez
A CONCELLEIRA SECRETARIA DAXUNTA DE GOBERNO LOCAL,Dª. Mª Jesús Lago Rey.