Escoitar

Orde do día do Pleno da Corporación Municipal

venres, 24 set 2010
PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 19


CONVOCATORIA


ORDE DO DIA para a sesión ORDINARIA que terá lugar o día 27 de SETEMBRO de 2010, ás NOVE HORAS, no salón de Plenos deste Concello.


PARTE RESOLUTIVA

1.- Actas anteriores (sesións ext. urx. do 9/22.06.10 e ext. 28.06.10)

2.- Declaracións institucionais.

3.- Ditames das comisións informativas:

MOBILIDADE
3.1.- Proxecto modificado do texto refundido da ordenanza municipal reguladora do servizo de aparcadoiro na vía pública, mediante máquinas expendedoras de tickets. Expte. 78739/210.

XESTIÓN MUNICIPAL
3.2.- Modificación orzamentaria nº 92/2010 (suplemento de crédito) por aplicación do RD. Lei 8/2010 do 20 de maio. Expte. 101670/140.

3.3.- Modificación de crédito nº 3/2010, crédito extraordinario (Escola de Artes). Expte. 282/13

3.4.- Modificación orzamentaria 02/2010, crédito extraordinario (IMD)

3.5.- Modificación orzamentaria núm. 02/2010, crédito extraordinario Parque das Ciencias Vigo-Zoo

3.6.- Modificación de crédito extraordinario para investimentos na área de Servizos Xerais, por importe de 391.000€. Expte. 463/440

3.7.- Crédito extraordinario por importe de 60.000€ para o programa de coidadores de barrio. Expte. 5176/551

3.8.- Modificación de crédito, crédito extraordinario, por importe de 170.000€ para actuacións no Museo Quiñones de León e no Casco Vello. Expte. 5859/307.

3.9.- Modificación ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.

3.10. Modificación ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica.

3.11.- Modificación ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades económicas.

3.12.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas polos documentos que expida ou de que entenda a administración do Concello ou a dos seus organismos autónomos a instancia de parte.

3.13.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas relativas ó servizo de transporte urbano de viaxeiros en automóbiles lixeiros de aluguer con condutor (autotaxis e vehículos especiais ou de aboamento).

3.14.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas polos servizos especiais por espectáculos e transportes.

3.15.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación de servizos de prevención e extinción de incendios, prevención de ruínas de construcións, salvamentos e outros análogos.

3.16.- Modificación ordenanza fiscal reguladora dos dereitos ou taxas pola prestación dos servizos dos cemiterios municipais.

3.17.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas pola inmobilización, retirada, depósito e custodia de vehículos.

3.18.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas pola recollida do lixo.

3.19.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación dos servizos de retirada, transporte e custodia de instalacións, elementos e xéneros relativo ao exercicio de calquera actividade ou comercio na vía pública sen licenza municipal e outros prestados por causas excepcionais.

3.20.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación de servizos de inspección sanitaria e os de análises químicas, bacteriolóxicas e calquera outras da mesma natureza.

3.21.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación dos servizos de sanidade preventiva, desinfección, desinsectación, desratización e destrución de calquera clase de materias e produtos contaminantes ou propagadores de xermes nocivos para a saúde pública prestados a domicilio ou por encargo.

3.22.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación de servizos de limpeza de pozos negros, fosas sépticas, solares e servizos similares así como a recepción de residuos na planta de transferencia.


3.23.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación do servizo de axuda no fogar prestado polo departamento de Benestar Social.

3.24.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas por aproveitamento especial ou utilización privativa do dominio público local.

3.25.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas por aproveitamento especial de terreos de dominio público local con instalación de quioscos.

3.26.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas por aproveitamentos especiais con instalación de postos de venda na vía pública e en xeral en bens de dominio público municipal, autorizados ao amparo da ordenanza reguladora da venda na vía pública e espazos abertos.

3.27.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas por aproveitamento especial da vía pública con estacionamento de vehículos de tracción mecánica en determinadas rúas municipais.

3.28.- Modificación ordenanza fiscal reguladora dos dereitos e taxas pola concesión de licenzas para construcións, obras e instalacións tramitadas pola Xerencia Municipal de Urbanismo así como pola administración do Concello.

3.29.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas por licenzas de actividades e instalacións.

3.30.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas polos servizos que presta o organismo autónomo municipal Parque das Ciencias Vigo-Zoo a través do seu parque zoolóxico.

3.31.- Modificación ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación de servizos de subministración de auga potable, rede de sumidoiros, saneamento e depuración de augas residuais.

3.32.- Modificación ordenanza reguladora dos prezos públicos pola prestación de ensinanzas especiais e outras actividades en establecementos municipais.

3.33.- Modificación ordenanza fiscal reguladora dos prezos públicos pola utilización do "Verbum–Casa das palabras" 2011

3.34.- Modificación ordenanza reguladora dos prezos públicos por utilización das instalacións deportivas municipais, pertencentes ao Instituto Municipal dos Deportes.

URBANISMO
3.35.- Crédito extraordinario para transferencia ó Concello do aforro do capítulo I de persoal. Expte. 4677/407.


3.36.- Aprobación definitiva da modificación da ordenanza municipal reguladora da inspección técnica de edificacións (ITE) do Concello de Vigo. Expte. 2803/248.

4.- Proposicións mencionadas no artigo 63 do regulamento do Pleno.

5.- Mocións:

5.1.- Moción do grupo municipal do BNG instando o apoio da Corporación á folga xeral que terá lugar o vindeiro 29 de setembro. Doc. 100119514.

5.2.- Moción do grupo municipal Socialista instando á Xunta de Galicia o investimento nos centros escolares en materiais e instalacións, nos comedores escolares e na construción de novos CEIP. Doc. 100119149.

5.3.- Moción do grupo municipal Socialista instando á Xunta de Galicia que dote de medios materiais e humanos ós centros educativos. Doc. 100119150.

6.- Asuntos urxentes.


PARTE DE CONTROL

1.- Toma de coñecemento dos acordos ou resolucións doutros órganos municipais ou de informes ou escritos que así o requiran.

1.1..- Dar conta de resolucións da Alcaldía.

1.2..- Dar conta de resolucións asinadas por concelleiros/as delegados/as.

1.3.- Dar conta de resolución da Alcaldía relativa á regulación e funcionamento do Rexistro do Pleno.

2.- Coñecemento dos informes citados no art. 38.2.m.4º do Regulamento do Pleno.

3.- Comparecencias de membros da Corporación.

3.1.- Comparecencia da concelleira delegada de Benestar Social para dar conta do I Plan das migracións e convivencia intercultural de Vigo. Expte. 54574/301.

4.- Mocións.

4.1.- Moción do grupo municipal Popular instando ó goberno municipal a aplicar ós impostos e taxas municipais para o ano 2011 o 0% de suba. Doc. 100118946.


4.2.- Moción do grupo municipal Popular instando á Alcaldía a que se comprometa a colaborar co Comité de Rutas de Galicia para a promoción do aeroporto de Peinador. Doc. 100118950.

4.3.- Moción do grupo municipal Popular instando ó goberno municipal á posta en marcha dos puntos limpos na cidade. Doc. 100118951.

4.4.- Moción do grupo municipal popular instando ó goberno municipal a rematar, presentar e executar o PEP da fortaleza de Santa María e o plan director do Monte do Castro. Doc. 100118952.

5.- Formulación de rogos.

6.- Formulación de preguntas.