Escoitar

Orde do día da Xunta de Goberno Local

xoves, 23 set 2010
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 24 DE SETEMBRO DE 2010.


CONTRATACION
1.- Adxudicación definitiva das obras de acondicionamento, mantemento e conservación de infraestruturas viarias. Expte. 275/440.

2.- Convalidación de gasto a Linorsa polo servizo de limpeza de dependencias municipais. Expte. 18995/240.

3.- Devolución de garantías:
a) Calfensa. Expte. 3286/241
b) Contenur, S.L. Expte. 3326/241
c) Contenur, S.L. Expte. 3320/241
d) Contenur, S.L. Expte. 3325/241
e) UTE C. Bouzas. Expte. 3329/241
f) Contenur S.L. Expt.e 3196/241
g) Movexvial, S.L. Expte. 1645/443
h) Movexvial, S.L. Expte. 1639/443
i) Euxa. Expte. 3324/241
l) Ediserpo, S.L. Expte. 3322/241
m) Movexvial, S.L. Expte. 3341/241

EDUCACION
4.- Anulación do acordo da XGL do 7.06.2010, polo que se aprobaba o proxecto de convenio entre a Consellería de Educación da Xunta de Galicia (Escola Oficial de Idiomas de Vigo) e o Concello para o financiamento das bolsas de estudo "Alcaldía de Vigo". Expte. 11689/332.

5.- Aprobación do gasto por dietas en concepto de asistencias ás sesións dos Consellos Escolares. Expte. 11962/332.

IGUALDADE
6.- Prórroga da cesión temporal da vivenda municipal identificada no rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais co nº F-00473-C-006. Expte. 4572/224.

7.- Cesión temporal da vivenda municipal identificada no rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais co número F-00473-C-007. Expte. 4573/224.

MOBILIDADE, SEGURIDADE E TRANSPORTE
8.- Devolución de aval á sociedade cultural da comisión de festas da Consolidación de Coia. Expte. 78361/210.

9.- Devolución de aval á asociación cultural da comisión de festas da San Paio de Navia. Expte. 78342/210.

10.- Devolución de aval á asociación cultural do Salvador de Teis con motivo da celebración das festas. Expte. 78585/210.

MUSEOS
11.- Concesión do I PREMIO J. PACHECO DE ENSAIO FOTOGRÁFICO. Expte. 208/338.

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
12.- Concesión de subvencións ás entidades para os programas, proxectos e actividades de dinamización e fomento do uso da lingua galega, desenvolvidas no ano 2010. Expte. 1138/334.

PATRIMONIO HISTÓRICO
13.- Concesión de axudas para a rehabilitación de fachadas e cubertas de edificios e locais comerciais na área de rehabilitación PEPRI Barrio Histórico de Bouzas. Expte. 5436/307.

14.- Concesión de axudas para a rehabilitación de fachadas e cubertas de edificios e locais comerciais na fachada da Ribeira do Berbés. Expte. 5531/307.

RECURSOS HUMANOS
15.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal corresponde ao mes de agosto 2010. Expte. 10082/220.

16.- Produtividade por encomenda de funcións a Dª María José Quintela Rodríguez, Dª Mª Jose Martínez Area e Dª Ana Mª Fernández Arias. Expte. 20046/220.

17.- Dar conta da resolución de encomenda de funcións á funcionaria Dª Belén Alvarez Soaje. Expte. 20105/220.

18.- Dar conta da resolución sobre concesión de permiso retribuído ao funcionario D. Daniel Iglesias González. Expte. 20107/220.

19.- Permiso non retribuído ao funcionario D. Pedro Micael Díaz Justo. Expte. 20101/220.

SECRETARIA XERAL
20.- Dar conta do decreto do concelleiro de Xestión Municipal, do 6.07.2010, referente á acumulación temporal de funcións de dous postos de traballo nesta Secretaría Xeral. Expte. 1288/110.

SERVIZOS XERAIS
21.- Autorización a EIRIÑA S.L. para acopio de materiais na obra de instalación da rúa Pi y Margall, entre Paseo de Alfonso XII e rúa Chile. Expte. 478/440.

22.- Autorización a UTE EIRIÑA-IMES API, para acopio de materiais na obra de instalación das rúas Dr. Cadaval (entre Porta do Sol e Lopez de Neira) Lugo e Peru. Expte. 479/440.

23.- Autorización a UTE EIRIÑA-IMES API para acopio de materiais na obra de instalación da rúa Santo Domingo, Condesa Casa Barcena e San Salvador. Expte. 480/440.

24.- Plan de Seguridade e Saúde para a impermeabilización de terraza exterior e rehabilitación de estrutura de escaleiras de acceso na Av. Martínez Garrido, 61. Expte. 1657/443.

25.- Adxudicación do aluguer de maquinaria para o servizo de Vías e Obras do Concello de Vigo. Expte. 274/440.

URBANISMO
26.- Inicio da vía de constrinximento para o cobro de cotas de urbanización. Expte. 4833/401.

VIAS E OBRAS
27.- Devolución de aval a INVERSIONES PARALÓN S.A. Expte. 57404/250.

28.- Rogos e preguntas.