Escoitar
Recadación Voluntaria

Período voluntario de cobranza de varios tributos

<br />

venres, 29 mai 2009
EXACCIÓNS MUNICIPAIS
PERÍODO VOLUNTARIO DE COBRANZA


Por Resolución da Concellalia delegada do area de Economía e Facenda de data 22 de maio do 2009, sinálase o período voluntario de cobranza do tributo:

Taxa pola recollida do lixo vivenda
Exaccións unificadas industriais

Período de cobranza: Do 1 de xuño ó 31 de xullo do 2009, ambos os dous incluídos

Forma de pagamento: As persoas contribuintes que reciban no seu domicilio fiscal un xogo de impresos para tal fin, poderán efectuar o ingreso na oficina da entidade de depósito que presta o servicio da Caixa sita no interior da Casa Consistorial, de luns a venres e de 8 a 14,30 horas, ou nas entidades colaboradoras que de seguido se indican:

BANCO SABADELL-ATLÁNTICO CAJA MADRID
CAIXANOVA BANCO DE GALICIA
CAIXA GALICIA BBVA
LA CAIXA BANCO PASTOR
CAJA DUERO BANCO SIMEON
CAIXA CATALUNYA BANCO ETCHEVARRÍA
SANTANDER SA CITIBANK
BANESTO BANCO MAPFRE
BANCO ESPIRITO SANTO BANCO GALLEGO
BANCO POPULAR BANCO ZARAGOZANO
CAJA ESPAÑA IBERCAJA
BARCLAYS BANK C.A. MEDITERRANEO.

O ingreso tamén poderá efectuarse a través de INTERNET, mediante tarxeta de crédito ou débito, dende a carpeta cidadán do Concello de Vigo (www.vigo.org), opción oficina virtual pagamento de recibos.

Aqueles que non reciban os impresos poderán solicitar un duplicado en calquera oficina das entidades BBVA, LA CAIXA, CAIXA GALICIA ou CAIXANOVA, ou ben a través da carpeta cidadán do Concello de Vigo, opción oficina virtual impresión de recibos.

Rematado o prazo de cobranza no período voluntario, iniciarase o período executivo efectuándose a recadación dos recibos non satisfeitos polo procedemento administrativo de constrinximento sobre o patrimonio do obrigado ó pagamento, consonte co establecido no artigo 161 da Lei Xeral tributaria e 68 e seguintes do Regulamento xeral de recadación.


D E C R E T O

Conforme co establecido no artigo 36 de Ordenanza fiscal xeral, aprobada por acordo do Pleno do día 25 de decembro de 1995 publicado no BOP 10 de decembro de 2008, e no uso das atribucións que me confiren, resolvo sinalar o período de cobranza voluntaria para o padrón das tasas de recollida de lixo vivenda e exaccións unificadas industria dende o 1 de xuño ao 31 de xullo deste ano.
N O T A I N F O R M A T I V A

Normas de procedemento para o ingreso dos tributos municipais de cobro periódico e notificación colectiva do Concello de Vigo no presente exercicio:

1º.- O Concello remitirá aos domicilios fiscais dos contribuíntes un aviso de pagamento que consta de tres exemplares, co que se poderá facer o ingreso en calquera entidade de depósito colaboradora na recadación municipal (a práctica totalidade das mesmas), ou ben directamente na oficina da entidade de depósito que presta o servicio de caixa da Corporación sita no interior da Casa Consistorial, ata a data límite de ingreso que se sinala naquel, no horario de caixa establecido por cada entidade para o pagamento dos recibos non domiciliados.

2º.- O ingreso tamén poderá efectuarse a través de INTERNET, mediante tarxeta de crédito ou débito, dende a carpeta cidadán do Concello de Vigo (www.vigo.org), opción oficina virtual pagamento de recibos. Este servicio será totalmente gratuíto para os usuarios, calquera que sexa a entidade financeira emisora da tarxeta coa que se efectúa o aboamento.

3º.- As/os contribuíntes que teñan domiciliado o tributo non recibirán o documento de pagamento, cargándoselles na conta indicada o importe correspondente o último día do período voluntario. As devolucións que se produzan causarán baixa automaticamente no ficheiro xeral de domiciliacións do Concello para exercicios sucesivos.

4º.- As/os contribuíntes que tiveran os seus tributos domiciliados e aínda así reciban nos seus domicilios o documento de pagamento, será porque a domiciliación é incorrecta. Deberán entregar o xogo de documentos na entidade bancaria que o tratará como un cobro de ventá sen prexuízo de que, unha vez asinada a autorización, sexa informatizada a citada domiciliación para exercicios posteriores.

5º-. As/os contribuíntes que por calquera causa deixen de recibir o documento de pagamento poderán solicitar un duplicado en calquera oficina das entidades BBVA, LA CAIXA, CAIXA GALICIA ou CAIXANOVA, ou ben a través da carpeta cidadán do Concello de Vigo, opción oficina virtual impresión de recibos.