Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 27 mai 2009
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTAS ANTERIORES. (21.05.09).

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

2. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XMU DO CONCELLO DE VIGO E " DOWN VIGO-ASOCIACIÓN SINDROME DE DOWN". EXPTE 3823/407.

3. ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DOS CONTRATOS DE SERVIZO DE REDACCIÓN DE PLANS DE DESENVOLVEMENTO DO PLAN XERAL. EXPTE 3386/407 .

4. APROBACIÓN PROVISIONAL DE AXUDA PARA REHABILITACIÓN DE VIVENDA E ELEMENTOS COMÚNS DO INMOBLE SITO NA RÚA POBOADORES Nº 70. EXPTE 412/431.

5. APROBACION DEFINITIVA DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS COMÚNS DO INMOBLE SITO NA RÚA TOMAS A. ALONSO Nº 232. EXPTE 394/431.

6. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a. SENTENZA DE DATA 02.01.09 RECAIDA NOS RCA PO ACUMULADOS 384/2007 E 489/2007 INTERPOSTO POR RAUL AMEIJEIRAS GONZALEZ E GABRIEL SILVEIRA MARCOFF CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO DE 23.07.07 ESTIMATORIO DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA OUTRO ACORDO DE 22.03.07 POLO QUE SE DECLARA NON AXUSTADA A LICENZA AS OBRAS EXECUTADAS EN REXOU-SAN MIGUEL DE OIA ESTIMA O RECURSO INTERPOSTO POR GABRIEL SILVEIRA MARCOFF.

b. SENTENZA DE DATA 14.01.09 RECAIDA NO RCA PA 290/08 INTERPOSTO POR FELICIANO NOGUEIRA VIDAL CONTRA RESOLUCIÓN DE 13.03.08 DESESTIMATORIA DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA RESOLUCIÓN DE 16.02.06 QUE DECLARA COMO REALIZADAS SEN LICENZA AS OBRAS REALIZADAS NA RÚA ROBALEIRA Nº 37-ALCABRE. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

c. SENTENZA DE DATA 02.01.09 RECAIDA NO RCA PO 45/08 INTERPOSTO POR ARMANDO MOSQUERA MEIRIN CONTRA ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 26.02.08 DESESTIMATORIO DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO COA DATA 12.07.07 FRONTE A RESOLUCIÓN DE DATA 14.05.07 POLA QUE SE APROBA A CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO POLÍGONO II-PERI IV 01-SAN ROQUE E A APLICACIÓN DO MODELO XERAL DE ESTATUTOS E BASES DE ACTUACIÓN. DESESTIMA O RECURSO INTERPOSTO .

d. AUTO DE DATA 04.02.09 RECAÍDO NO RCA PO 4634/2008 INTERPOSTO POR FERNANDO CASUSO SILVA CONTRA ORDEN DA CPTOBT DE 16.05.08 DE APROBACIÓN DEFINITIVA E PARCIAL DO PXOM DE VIGO. TENSE POR DESISTIDO AO RECORRENTE.

e. SENTENZA DE DATA 22.01.09 RECAÍDA NO RCA PO 379/2007 INTERPOSTO POR GERMAN SILVA PAEZ CONTRA DESESTIMACION POR SILENZO DO RECURSO DE REPOSICIÓN Á LICENZA CONCEDIDA NO EXPEDIENTE 53809/421 A INVERSIONES MONTEPRADO S.L. ESTIMA O RECURSO INTERPOSTO.

f. SENTENZA DE DATA 11.02.09 RECAÍDA NO RCA 259/08 INTERPOSTO POR ANGEL GONZALEZ PÉREZ CONTRA RESOLUC IÓN DE 10.10.07 DA DELEGADA DA AREA DE URBANISMO E VIVENDA POLA IMPOSICIÓN DE MULTA COERCITIVA. EXPTE 7429/423.

7. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS

ESTIMADAS:
1. 66052/421.- JOSE LUIS HERRERO LORENZO DEV AVAL
2. 66870/421.- MATHEW SHAUN DENHAM DEV AVAL
3. 66896/421.- PIRSA VIGUESA S.L. DEV AVAL
4. 63308/421.- BALTASAR PUJALES ESTEVEZ EDIFICIO
5. 66806/421.- VENEZUELA 70 CCPP REFORMA/AMPLIAC
6. 66813/421.- CONSELLERIA DE EDUCACION REFORMA/AMPLIAC
7. 65880/421.- MARIA ASUNCION AMARO CERDEIRA MURO/PECHE
8. 66691/421.- ALVARO BARREIRO BARREIRO CAMBIO DE CUBERTA
9. 65866/421.- CONSTANTE HERMIDA VILLAR PARCELACIÓN

DESESTIMADAS
10. 50836/421.- DORALRESIDENCIAS SL VALLAS
11. 64350/421.- MARIA TERESA SENDIN VAZQUEZ CAMBIO DE CUBERTA
12. 65396/421.- JAIME COSTAS PEREZ CAMBIO DE CUBERTA

CADUCIDADE:
13. 33687/422.- CAIXANOVA OFICINA
14. 34126/422.- ALDEAS INFANTILES SOS DE GALICIA HOSPEDAXE
15. 63229/421.- PABLO PEREZ ALONSO VIVENDA UNIFAMILIAR
16. 54416/421.- CARMEN CORREA VILLAR REFORMA/AMPLIAC
17. 64005/421.- ALDEAS INFANTILES SOS DE GALICIA REFORMA/AMPLIAC
18. 64577/421.- FRANCISCO JAVI COSTAS ALVAREZ REFORMA/AMPLIAC
19. 64607/421.- JOSE LUIS DORREGO FERNANDEZ MURO/PECHE
21. 64302/421.- JOSE SOLIÑO RODRIGUEZ PRIM. OCUPACION

22. 62762/421.- CAIXANOVA REFORMA COMERCIAL

INFORME:
23. 50379/421.- JUAN ALVAREZ BASTOS VARIOS

RECTIFICACIÓN:
24. 63145/421.- MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
25. 64925/421.- EMILIO CAL CRESPO PRIM. OCUPACION
26. 65783/421.- JOSE IGNACIO NOGUEIRA ALONSO PRIM. OCUPACION

EXPEDIENTES DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:

ESTIMADAS:
27. 1. 32931/422.- PESCA GROBA SL CONXELADOS
28. 2. 34419/422.- GALICIA MOVILES Y SISTEMAS SL VENDA POLO MIUDO
29. 3. 34658/422.- GRIP MOTO 2008 SLU VENDA POLO MIUDO
30. 4. 33589/422.- SIMON PACHECO MATO OFICINA
31. 5. 34916/422.- ISABEL VARELA DIAZ OFICINA
32. 6. 30464/422.- ALEJANDRO SANTOS FERNANDEZ PERRUQUERIA-BELEZA
33. 7. 34999/422.- CONSTRUCCIONES ALONSO ARESES, S.L.GRUAS
34. 8. 60910/421.- PESCA GROBA SL REFORMA COMERCIAL

DESESTIMADAS:
36. 17025/422.- DISTRIBUIDORA JOFERCO SL ALIMENTACIÓN
37. 34315/422.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA INST.TELECOMUNICACION
38 27263/421.- JOFERCO S.L. REFORMA/AMPLIACIÓN
39.. 64692/421.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA REFORMA COMERCIAL

CADUCIDADE:
40. 26916/422.- FRANCE TELECOM ESPAÑA SA INST.TELECOMUNICACION

DESESTIMENTO:
41. 27938/422.- ANA BELEN IGLESIAS SUAREZ CAMBIO TITUL/ACTIV
42. 22982/422.- CERVECERIA LA KABAÑA CB BAR/CAFÉ BAR/RESTAUR

REMISION A MEDIO AMBIENTE:
43. 29924/422.- FRANCISCO GRANDA DOVAL BAR/CAFÉ BAR/RESTAUR


8. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

Vigo, 22 de maio do 2009
A XERENTE DE URBANISMO

Julia Chamosa Martín
DECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves día 28 de maio de 2009, as 9:00 horas, en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.
Vigo, 22 de maio de 2009

O ALCALDE-PRESIDENTE O SECRETARIO DA XERENCIA
DA XERENCIA DE URBANISMO DE URBANISMO


Abel Caballero Álvarez David Prada Puentes