xoves, 13 xaneiro 2005

Pleno da Corporación

xoves, 13 xan 2005

Convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión EXTRAORDINARIA no salón de Plenos ás NOVE horas do CATORCE DE XANEIRO, para resolve-los asuntos da devandita relación.