Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 14 set 2007
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 17 DE SETEMBRO DE 2007.

1.- Acta da sesión ordinaria do 27 de agosto de 2007.

BENESTAR SOCIAL
2.- Corrección de erro material no acordo da X.Goberno local do 4.12.06 polo que se lle concede unha subvención á entidade ASEM Galicia. Expte. 25473/301.

EMPREGO
3.- Dar conta da concesión de subvencións ó Concello de Vigo ó abeiro dos Programas de Cooperación Xunta de Galicia-Concello de Vigo para o ano 2007 (segunda quenda). Expte. 4304/77.

CULTURA
4.- Autorización de venda da Edición Limitada "Dyan Bumver I", propiedade do Concello, nas dependencias do Museo Verbum-Casa das Palabras. Expte. 418/340.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
5.- Inclusión de propiedade no Inventario de Bens Inmobles por alleamento de parcela sobrante ó camiño de Canadelo e Vía Norte. Expte. 4620/401.

6.- Devolución de garantías:
a)Grupo 5, S.L. Expte. 1928/241.
b)Ekipo S.C.G. Expte. 1935/241 e 1934/241.

7.- Reclamación de D. Luís Martínez Paredes (D. Esteban Fernández Rodríguez) de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1587/243. Desestimada.

8.- Reclamación de D. Mª del Pilar Miguens Martínez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 360/243. Desestimado.

9.- Reclamación de D. Pablo Pérez Lago de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1611/243. Desestimada.

10.- Reclamación de D. Gabriel Barros González de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.542/243. Responsable UTE Aqualia-FCC SA.

11.- Reclamación de Dª. Julia García Agudo de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.593/243. Desestimada.

12.- Reclamación de Dª. María del Carmen Durán Pérez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.860/243. Responsable UTE Aqualia-FCC SA.

13.- Reclamación de SGM Corporación de Servicios (P.F. Equality) de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.925/243. Responsable UTE Aqualia-FCC SA.

14.- Reclamación de D. Fermín del Río Pequeño de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.952/243. Desestimada.

15.- Recurso de reposición interposto pola UTE Aqualia-FCC SA contra acordo da X.Goberno local estimatorio en parte de reclamación de danos de Dª. Mª. Dolores Francisca Martínez Barcia. Expte. 673/243. Desestimada.

16.- Recurso de reposición de Dª. Mª Obdulia Villar Donsión contra acordo da X.Goberno local desestimatorio de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 805/243. Desestimado.

17.- Recurso de reposición de Dª. Esperanza Maciel Groba contra acordo da X.Goberno local desestimatorio de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 793/243. Desestimado.

18.- Recurso de reposición de Dª. María Pilar Rodríguez Tomé contra acordo da X.Goberno local desestimatorio de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 909/203. Desestimado.

19.- Dar conta da aceptación da subvención concedida pola Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia para modernización do Mercado do Progreso. Expte. 17721/240.

20.- Dar conta da completa execución do Convenio de Resolución de mútuo acordo da concesión da xestión do Mercado do Progreso entre o Concello de Vigo e a "Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso". Expte. 18058/240.

URBANISMO
21.- Proposta de aprobación provisional de axudas para a rehabilitación de vivendas:

a)Rúa Alfredo Brañas 9. Expte. 320/241.
b)Pza. Alfonso XII nº 37. Expte. 330/431.

22.- Proxecto de urbanización "PERI IV 09 Baixada a San Roque". Aprobación definitiva. Expte. 4665/401.

23.- Operación xurídica complementaria do Proxecto de equidistribución do Polígono 28 do Plan Especial de reforma interior do Calvario. Expte. 4766/401.

24.- Cesión da titularidade dos viais "3d" e "3g" e da Urbanización dos viais "1a", "1aa", "2a", "1ee", "3d", "3g", accesos VG 20 do Plan Parcial de Navia. Expte. 4761/401.

VIAS E OBRAS
25.- Devolución de aval a Gas Natural Distribución SDG . Expte. 52865/250.

26.- Rogos e preguntas.