Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 20 out 2011
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1.ACTA ANTERIOR (14.10.11).

ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

2.APROBACIÓN DEFINITIVA DAS BASES E ESTATUTOS DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DA APR "AOD A-4-05 HISPANIDADE". EXPTE. 5003/401.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

3.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS.

EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:

ESTIMADAS:
1.34400/422.- ALTO DO TRIGO, SL INSTALACIÓN
2.70455/421.- URBANIZACIÓN CANIDO PORTO VIVENDA UNIFAMILIAR
3.71695/421.- PABLO RECUNA CARRASCO REFORMA/AMPLIACIÓN
4.72320/421.- SUSANA PAZOS PEREIRA REFORMA/AMPLIACIÓN
5.73076/421.- AMADEO RODRÍGUEZ TORRENTE REFORMA/AMPLIACIÓN
6.70456/421.- ARBO CONSTRUCCIONES, SL DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
7.74045/421.- Mª CARMEN IGLESIAS ESTÉVEZ DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
8.57761/421.- DAVID CIMADEVILA CEA PRIMEIRA OCUPACIÓN
9.73340/421.- RAFAEL GERMÁN GIMÉNEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
10.73504/421.- RUBÉN PÉREZ DAVILA PRIMEIRA OCUPACIÓN
11.73629/421.- Mª LUISA FIGUEROA VILLAR PRIMEIRA OCUPACIÓN
12.64882/421.- ALTO DO TRIGO, SL REFORMA COMERCIAL
13.70492/421.- RETALLO, SL REFORMA COMERCIAL
14.70854/421.- FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA REFORMA COMERCIAL
15.71942/421.- ALVARIÑO FERRO GESTIÓN, SL REFORMA COMERCIAL
16.73874/421.- CEFERINO BELLO ESPIÑEIRA CAMBIO DE CUBERTA
17.74188/421.- JESÚS RAMIL PICOS PARCELACIÓN
18.283/420.- ADORACIÓN PAZO COSTAS ASISTENCIAL
19.297/420.- OVALO, CB COMERCIO
20.36803/422.- FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA COMERCIO
21.74580/421.- COM. PROP. TORRECEDEIRA 76 CAMBIO MATERIAL CUBERTA
22.74597/421.- MANUEL IGLESIAS BARCIELA CAMBIO MATERIAL CUBERTA
23.74605/421.- MIGUEL A. CEBADA OTERO CAMBIO MATERIAL CUBERTA
24.74628/421.- COM. PROP. ENRIQUE LORENZO 51 CAMBIO MATERIAL CUBERTA
25.74626/421.- JAVIER SALGADO LAGO REFORMAS (MÉTODO SIMPLIFICADO)
26.252/420.- DANMAR SUB, SL OFICINAS
27.36705/422- RETALLO, SL OFICINAS
28.37315/422.- ALVARIÑO FERRO GESTIÓN, SL SANITARIO

DESESTIMADAS:
29.66702/421.- PROAVIA, SL VIVENDA UNIFAMILIAR
30.69661/421.- MANUEL GÓMEZ DACOSTA VARIOS

DESESTIMENTO:
31.73944/421.- Mª ISABEL MARTÍNEZ VÁZQUEZ REFORMA COMERCIAL

PRÓRROGA:
32.60174/421.- JOSÉ M. IGLESIAS COMESAÑA VIVENDA UNIFAMILIAR

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
33.37305/422.- LUANA VARELA MARIÑO CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
34.69377/421.- AVELINO REIMONDEZ REY REFORMA COMERCIAL
35.72084/421.- PUNTO FA, SL REFORMA COMERCIAL
36.36254/422.- AVELINO REIMONDEZ REY BARES/RESTAURANTES
37.299/420.- ZERINNO DIFUSIÓN, SL COMERCIO
38.37377/422.- PUNTO FA, SL COMERCIO
39.38199/422.- UNIÓN SINDICAL OBRERA GALICIA EDUCACIÓN (COM. PREVIA)
40.38352/422.- CONSULADO GENERAL REPÚBLICA VENEZUELA OFICINAS

CADUCIDADE:
41.37048/422.- DUATEL ASES. TELECOMUNICACIONES, SL COMERCIO

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
42.31750/422.- JAIME VILA ZÚÑIGA TALLER/FÁBRICA

4. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS
Vigo, 18 de outubro de 2011
A XERENTE DE URBANISMO


María Carneiro López


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 21 de outubro de 2011, ás 8:30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.
Vigo, 18 de outubro de 2011
O Alcalde O Secretario da Xerencia de Urbanismo,
PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011)Abel Caballero Álvarez Gustavo Rodríguez Bartol