Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 20 out 2011
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 21 DE OUTUBRO DE 2011.


1.- Actas da sesión ordinaria do 14 de outubro de 2011 e da sesión extraordinaria e urxente do 18 de outubro de 2011.

ALCALDÍA
2.- Concesión de subvención ao Club Deportivo Bosco para axuda dos gastos de desprazamento do club. Expte. 7795/101.

3.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e o Real Club Celta de Vigo sobre accións promocionais e publicitarias destinadas á representación permanente do nome da cidade a través de Proxectos que promocionen a cultura do deporte. Expte. 7419/101.


ASESORÍA XURÍDICA
4.- Dar conta das Sentenzas e Autos remitidos por Asesoría Xurídica:

a) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.O. 439/10. Demandante: D. Domingo Miguel Arias. Obxecto: Resolución do 5/08/2010 sobre reclamación patrimonial (Expte: 20033-220). Desestimado o recurso.

b) Sentenza do TSXG no rec. Apelación nº 4377/2010 interposto por ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A." contra Sentenza do X.Contencioso Administrativo nº 2 de Vigo (RC-A: P.O. 114/2009), en relación coa revisión de prezos do contrato de retirada de vehículos das vías públicas (anos 2004-2007). Guindastre e depósito de automóviles. Desestimada a apelación.

c) Sentenza do TSXG no rec. Apelación nº 4632/2010 interposto por Dª. AMPARO QUINTAS AMENEIRO contra Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo (RC-A nº 81/09 p.o.) en relación coa inactividade municipal en relación con escritos de solicitude de anulación de autorización demanial para acometida de gas do 19/11/2004 (Vías e Obras). Desestimada a apelación

d) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 225/11. Demandante: D. JOSÉ L. UCHA IGLESIA. Obxecto: Resolución do 05.05.2011, sanción de tráfico (Expte: 118601755). Desestimado o recurso.

e) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A. 243/11. Demandante: D. MANUEL F. CONDE MARTINEZ. Obxecto: Resolución do 8.07.11 sobre reclamación patrimonial (Expte. 2318/243). Desestimado o recurso.

f) Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 234/2011 p.a. Demandante: D. LUIS ÁLVAREZ ESTÉVEZ. Obxecto: Desestimación presunta de reclamación patrimonial (Expte.: 2650/243). Desestimado o recurso.

g) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A. 70/11. Demandante: CONTENUR, S.L. Obxecto: Resolución do 10.12.10 de reclamación patrimonial (Expte: 1910/243). Desestimado o recurso.

h) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.O. 378/10. Demandante: Dª. ESTELA PEREZ MARTINEZ E OUTRO. Obxecto: Rectificación epígrafe viais públicos, pleno 30/11/2009 (Exdte: 650/244). Estimado o recurso.

BENESTAR SOCIAL
5.- Anulación parcial do importe autorizado para o gasto derivado do convenio asinado co Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar para o Programa Xantar na Casa. Expte. 68818/301.

CONTRATACIÓN
6.- Solicitude de recurso especial en materia de contratación contra acordo da X.Goberno local do 16.09.11 polo que se adxudica a BVC ARTAI Corredurías de Seguros S.A. o contrato de mediación de seguros privados do Concello de Vigo. Expte. 18701/240.

7.- Réxime de funcionamento do Auditorio Pazo de Congresos "Mar de Vigo". Expte. 3716/241.

8.- Devolución de garantías:
a) Producción e Xestión Cultural S.L. Expte. 3807/241.
b) Aqualia S.A. Expte. 3785/241.
c) Faro de Vigo. Expte. 3628/241.
d) Ekinsa. Expte. 3714/241.


CULTURA E FESTAS
9.- Autorización de gasto a favor da SGAE en concepto dos dereitos de autor derivados das Festas de Verán 2011. Expte. 4295/335.

DIRECCIÓN DE INGRESOS
10.- Dar conta da resolución de Alcaldía de data 7.10.11 sobre modificación dos decretos de delegacións de competencias do Sr. Alcalde na X.Goberno local e nos concelleiros delegados de Área, ambos de data 13.06.11, en relación coa aprobación dos padróns fiscais dos distintos tributos municipais. Expte. 1701/500.

EDUCACIÓN
11.- Proxecto de convenio de colaboración co Instituto Politécnico de Vigo para o desenvolvemento do Proxecto "Comenius Regio". Expte. 12793/332.

EMPREGO
12.- Modificación do acordo da X.Goberno Goberno de data 17.06.11 "Aprobación de selección de persoal e obras do Progama UTIL". Expte. 8584/77.

13.- Solicitude de aprobación da adscrición e destino da segunda planta do inmoble sito na rúa Oporto como "Centro Local de Emprego de das Ocupacións". Expte. 8590/77.

FOMENTO
14.- Devolución de aval a Construcciones Andrés Carpintero S.L. constituída por obras na rúa Corvo Mariño. Expte. 61728/250.

MEDIO AMBIENTE
15.- Ratificación da solicitude presentada á Consellería de Medio Rural para obtención da figura espazo natural de interese local no complexo duna-areal de o Vao e Baluarte e asumir o compromiso de conservación. Expte. 6062/306.

MERCADOS
16.- Indemnización substitutiva por importe de 21.234,10 € a favor de Asociación Profesional de Empresarios Autónomos do Mercado do Progreso de Vigo. Expte. 5319/551.

PATRIMONIO HISTÓRICO
17.- Proxecto reformado sen incremento económico da primeira fase do Proxecto de Construcción do Centro Galego de Fotografía. Expte. 6395/307.

18.- Solicitude de adscrición do recinto arqueolóxico da villa romana de Toralla ao Servizo de Patrimonio Histórico. Expte. 6378/307.

POLICÍA LOCAL
19.- Indemnización substitutiva por importe de 11.862,19 € a favor de Taelpo en concepto de aluguer do sistema de comunicación Trunking dos meses de xullo e agosto de 2011. Expte. 34891/212.

20.- Validación de gasto a prol de D. Antonio Vivero Mijares pola asistencia ao X Curso superior de Dirección Pública Local. Expte. 34820/212.

21.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados pola Policía Local durante o terceiro trimestre do ano 2011. Expte. 34967/212.

RECURSOS HUMANOS
22.- Substitucións de membros integrantes dos órganos de selección de distintos procesos selectivos contidos na OEP 2008. Expte. 22435/220.

23.- Dar conta da resolución do concelleiro delegado de Xestión Municipal sobre redución de xornada da funcionaria Dª. Margarita Sisto Ramos. Expte. 22442/220.

24.- Dar conta da resolución do concelleiro delegado de Xestión Municipal sobre declaración da situación administrativa de xubilación obrigatoria de Dª. Pilar Prieto Rodríguez. Expte. 22367/220.

25.- Dar conta da resolución do concelleiro delegado de Xestión Municipal sobre declaración en situación administrativa de xubilación obrigatoria de D. José Alves Alfaya. Expte. 22366/220.

26.- Dar conta da resolución do concelleiro delegado de Xestión Municipal sobre declaración de D. Francisco Javier González-Yebra Pimental na situación administrativa de servizos noutra Admón. Pública. Expte. 22443/220.


SEGURIDADE
27.- Validación de gasto por importe de 592,36 € a por de Rosa Ana Garcinuño Barreiro pola asistencia o X Curso Superior de Dirección Pública Local. Expte. 81111/210.

28.- Devolución de avais:
a) Anovar Galega S.L. Expte. 81284/210.URBANISMO
29.- Toma de coñecemento do cambio de domicilio da Xunta de compensaicón da "APR A-3-37 Tomás Paredes 1". Expte. 5037/401.


XUVENTUDE
30.- Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e a Asociación Veciñal, cultural e deportiva de Lavadores para o desenvolvemento dun programa de dinamización infantil e xuvenil concretado nunha ludoteca durante o ano 2011. Expte. 3139/336.


31.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 21 de outubro de 2011, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 19 de outubro de 2011.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.