Escoitar
Dirección de Ingresos

Aprobación provisional da modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das taxas

<br />

venres, 11 feb 2011

DIRECCIÓN DE INGRESOS

O Pleno do Excmo. Concello de Vigo, celebrado en sesión do 31 de xaneiro de 2011, adoptou, entre outros, os seguintes acordos:

Aprobación provisional da modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das taxas por aproveitamento especial ou utilización privativa do dominio público local. (30)


O expediente está na Oficina de Información deste Concello para información pública e audiencia ás persoas interesadas durante o prazo de 30 días hábiles dende a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia nº 22 de data 2 de febreiro de 2011, para que poidan presentar, de ser o caso, reclamacións e suxerencias ao acordo de aprobación provisional de conformidade cos artigos 17 do RDL 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e 49 da Lei 7/85 de Bases de Réxime Local.