Escoitar

XUNTA DE GOBERNO LOCAL

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 23 DE NOVEMBRO DE 2010

venres, 19 nov 2010
1.- Actas das sesións extraordinaria e urxente do 14-10, ordinaria do 18-10, ordinaria do 22-10 e extraordinarias e urxentes do 28 e 29 de outubro de 2010.

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
2.- Dar conta dos contratos de gasto menor do Servizo de Animación Sociocultural correspondentes ó segundo e terceiro trimestre-2010. Expte. 3817/335.

BENESTAR SOCIAL
3.- Concesión Servizo Axuda no Fogar. Expte. 02/2011.

CONTRATACIÓN
4.- Expediente de contratación da produción e xestión dunha campaña de promoción turística de Vigo. Expte. 3541/104

5.- Tramitación execución Sentenza do TSXG relativa á concesión da Praza Elíptica e Prazadouro, S.L. Expte. 3365/421.

6.- Prego de condicións para adquisición de discos de alto rendemento. Expte. 4812/113.

7.- Devolución garantía a Oresa, S.L. Expte. 3342/421.

DEPORTES
8.- Solicitude do Club de Atletismo Vigo para organizar o 31.12.10 a "Carreira San Silvestre 2010". Expte. 9879/333.

EDUCACIÓN
9.- Bases da convocatoria de bolsas "Alcaldía de Vigo" para estancias lingüísticas no estranxeiro para o alumnado da Escola Oficial de idiomas. Expte. 12065/332.

EMPREGO
10.- Proposta de modificación do convenio "Imos Traballar", asinado polo Concello de Vigo e a entidade CC OO-Unión comarcal de Vigo. Expte. 7212/77.

IGUALDADE
11.- Cesión temporal de vivenda municipal identificada no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais co núm. F-00473-C008. Expte. 4636/224.

INTERVENCIÓN
12.- Dar conta das operacións de peche do exercicio orzamentario 2010. Expte. 101701/140.

LIMPEZA
13.- Indemnización substitutiva a favor de TOCA Y SALGADO, S.L. Expte. 2815/252.

MEDIO AMBIENTE
14.- Aceptación ponte de madeira instalada no río Lagares entre a avda. Ricardo Mella e a rúa Muíños. Expte. 7357/306.

MOBILIDADE E SEGURIDADE
15.- Indemnización substitutiva a favor de IMES API, S.A. Expte. 79113/210.

MONTES, PARQUES E XARDÍNS
16.- Indemnización substitutiva a favor de SIMCO, S.L., por traballos de mantemento dos parques forestais. Expte.5596/446.

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
17.- Dar conta dos expedientes de contrato menor do servizo de Normalización Lingüística dos meses de setembro-outubro 2010. Expte. 1154/334.

PARQUE MÓBIL
18.- Alleamento para chatarra dos vehículos municipais: PO-2330-AG, PO-4620-AD e PO-3008-BM. Expte. 7886/445.

PATRIMONIO HISTÓRICO
19.- Convenio de colaboración coa Fundación Liste-Museo Etnográfico de Vigo para o ano 2010. Expte. 5658/307.

RECURSOS HUMANOS
20.- Produtividade por limpeza fontes ornamentais, correspondente ao terceiro trimestre 2010. Expte. 20218/220.

21.- Complemento de produtividade por acumulación de funcións á funcionaria Dª Alicia Meiriño Fernández. Expte. 20167/220.

22.- Nomeamento interino dunha auxiliar de administración xeral con cargo á praza vacante no cadro de persoal. Expte. 20203/220.

23.- Produtividade por condución de vehículo municipal sen ser oficiais dos distintos servizos correspondente ao 3º trimestre 2010. Expte. 20190/220.

24.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios dos distintos servizos. Correspondente aos meses de maio e setembro 2010. Expte. 20159/220.

SERVIZOS XERAIS
25.- Proxecto de "Construción da rúa Severino Cobas-Parroquia Lavadores-Vigo. Fase II: Travesía de Sta. Cristina-Baixada ó Capitán". Expte. 1745/443.

26.- Proxecto de "Construción de urbanización da rúa Severino Cobas-Parroquia Lavadores-Vigo. Fase I: rúa Bagunda-Travesía de Sta. Cristina". Expte. 1729/443.

27.- Proxecto de "Construción de urbanización da rúa Severino Cobas-Parroquia Lavadores-Vigo. Fase III: Baixada ó Capitán ata o nº 186". Expte. 1746/443.

28.- Solicitude devolución de aval dunha parte do acopio de materiais na obra de "Instalación rede separativa de pluviais, renovación redes abstecemento, saneamento e mellora lumínica nas rúas Sto. Domingo, Condesa Casa Bárcena e San Salvador". Expte. 1738/443.

29.- Solicitude devolución de aval dunha parte do acopio de materiais na obra de "Instalación rede separativa de pluviais, renovación redes de abastecemento, saneamento e mellora lumínica na rúa Pi i Margall (entre Pº Alfonso e rúa Chile). Expte. 1741/443.

30.- Solicitude devolución de aval dunha parte do acopio de materiais na obra de "Instalación rede separativa de pluviais, renovación redes de abastecemento, saneamento e mellora lumínica nas rúas Dr. Cadaval (entre Porta do Sol e López de Neira, rúa Lugo e rúa Perú). Expt. 1740/443.

31.- Plan de Seguridade e Saúde, aceptación do Plan de Xestión de Resíduos e nomeamento dirección facultativa da obra "Remodelación e acondicionamento do edificio polideportivo da ETEA". Expte. 1739/443.

32.- Proxecto modificado nº 1 "Custe cero" da ampliación da rede de saneamento de Coruxo. Expte. 54/440.

33.- Modificado nº 1 do "Proxecto de instalación da rede separativa de pluviais, renovación das redes de abastecemento, saneamento e mellora da eficiencia lumínica da rúa Pizarro, entre a Praza de Isabel La Católica e rúa Urzáiz". Expte. 563/440.

34.- Modificado nº 1 do proxecto de "Instalación da rede separativa de pluviais, renovación das redes de abastecemento, saneamento e mellora da eficiencia lumínica da rúa López Mora entre Pi i Margall e José Fraíz Ruíz. Expte. 591/ 440

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
35.- Recoñecemento extraxudicial de crédito a favor de Mercury Ascensores, S.L., polos servizos prestados no Mercado do Progreso. Expte. 5126/551.

36.- Indemnización substitutiva a favor da Asociación Profesional de Empresarios Autónomos do Mercado do Progreso, polos servizos prestados no Mercado do Progreso. Expte. 5223/551.

VÍAS E OBRAS
37.- Solicitude de Sanoreto, S.L. de devolución de aval efectuado para responder de posibles danos na rúa L. Taboada. Expte. 62840/250.

38.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 23 de novembro de 2010, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; ao titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros dos grupos políticos municipais do PSdG-PSOE e BNG. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 19 de novembro de 2010.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Abel Caballero Álvarez Isaura Abelairas Rodríguez.