Escoitar
Educación

Aprobación inicial do Regulamento de Organización e Funcionamiento do Consello Escolar Municipal

<br />

venres, 4 dec 2009
O Pleno do Excmo.Concello de Vigo, en sesión ordinaria do 26 de outubro de 2009 adoptou o seguinte acordo:

Primeiro.- Aprobar inicialmente o novo Regulamento Orgánico de Organización e Funcionamento do Consello Escolar Municipal de Vigo (CEMV) (Expte nº 10600/332).

Segundo.- Abrir un período de información pública polo prazo de 30 días para a presentación de reclamacións e suxestións, contados a partir da súa publicación no BOP.

Terceiro.- Declarar que, consonte ao establecido no artigo 49.c) da LRBRL, de non se presentar ningunha reclamación ou suxestión, entenderase definitivamente aprobado o acordo ata entón provisional, debendo publicarse o texto íntegro do novo regulamento orgánico de organización e funcionamento do CEMV no BOP, entrando en vigor aos 15 días hábiles da súa completa publicación.

O expediente está a disposición das persoas interesadas no Servizo de Información do Concello de Vigo.