Escoitar

Xunta de Goberno Local

Orde do día:

venres, 9 out 2009
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 13 DE OUTUBRO DE 2009.


1.- Actas das sesións ordinarias do 21 e do 25 de setembro de 2009.

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
2.- Proposta de bases reguladoras da convocatoria para a integración de espazos escénicos do termo municipal de Vigo no circuíto municipal de teatro por barrios Vigo a Escena. Expte. 11734/331.

3.- Bases reguladoras da convocatoria anual para a participación de compañías profesionais de teatro e danza de Vigo no circuíto municipal por barrios Vigo a Escena. Expte. 11735/331.

4.- Dar conta dos expedientes de contratación de gasto menor tramitados polo departamento de Cultura nos meses de agosto e setembro. Expte. 11797/331.

BENESTAR SOCIAL
5.- Autorización e ampliación de gasto do programa de emerxencias (arranxos de vivendas de maiores). Expte. 47420/301.

6.- Dar conta dos contratos menores tramitados polo departamento de Benestar Social de xullo a setembro. Expte. 47579/301.

EDUCACIÓN
7.- Solicitude á Consellería de Educación da Xunta de Galicia a desafectación de local da escola infantil "Cristo da Victoria" de Coia. Expte. 10948/332.

8.- Proxecto de regulamento de organización e funcionamento do Consello Escolar Municipal. Expte. 10600/332.

EMPREGO
9.- Solicitude de aceptación das modificacións realizadas na subvención concedida o pasado ano 2008 pola Consellería de Traballo e Benestar par a memoria apoio á xestión de espazos municipais. Expte. 5573/77.

10.- Rectificación de erros no acordo da Xunta de Goberno Local de data 6.04.09. Proxecto de convenio de colaboración coa Fundación Vigo e os Sindicatos Comarcais en Vigo, UXT, CCOO E CIG para a prevención de riscos laborais derivados das obras no fondo estatal de investimento local. Expte. 5807/77

MEDIO AMBIENTE
11.- Indemnización substitutiva a favor de Arenaria Coordinación SLNE. Expte. 6687/306.

MONTES, PARQUES E XARDÍNS
12.- Novo prego de prescricións técnicas para o servizo de conservación e reposición de parques forestais. Expte. 4052/446.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
13.- Adxudicación por subhasta de 65 vehículos para chatarra. Expte. 2822/241.

14.- Adxudicación provisional de asistencia técnica para a coordinación e supervisión das obras no Casco Vello con cargo ó IFEVI. Expte. 4861/307.

15.- Adxudicación provisional da adquisición de dúas auto-bombas para o servizo de Extinción de incendios. Expte. 1063/213.

16.- Devolución de garantías:
a) Oreco S.A. Expte. 2914/241
b) Oreco S.A. Expte. 2855/241
c) Oreco S.A. Expte. 2854/241
d) Oreco S.A. Expte. 2867/241
e) Oreco S.A. Expte. 2868/241
f) Deportes Effort, S.L. Expte. 2895/241
g) Simco, S.L. Expte. 1673/241
h) Colexio L. Milagros. Expte. 2896/241

PATRIMONIO HISTÓRICO
17.- Proposta de outorgamento de subvencións da convocatoria de axudas á rehabilitación de fechadas e cubertas de edificios e locais comerciais na área de rehabilitación do PEPRI de Bouzas, 2009. Expte. 4771/307.

PERSOAL
18.- Aboamento complemento de produtividade a D. Modesto Gallego Valat. Expte. 19031/220.

19.- Complemento de produtividade, por encomenda de funcións, á funcionaria Dª Juana Abalde Posada. Expte. 19142/220.

20.- Complemento de produtividade por encomenda de funcións á funcionaria Dª María José Rodríguez Martínez. Expte. 19204/220.

21.- Complemento de produtividade por encomenda de funcións, ao funcionario D. Juan Carlos Román Casas. Expte. 19260/220.

22.- Complemento de produtividade ao condutor da Alcaldía D. Camilo Fontán Balbuena. Expte. 19263/220.

23.- Complemento produtividade por toxicidade ao persoal de Desinfección-Laboratorio Municipal correspondente ao mes de agosto 2009. Expte. 19296-220.

24.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada ao persoal de Cemiterios correspondente ao mes de agosto 2009. Expte. 19297/220.

25.- Produtividade por xornada partida ao persoal de Cemiterios correspondente ao mes de agosto 2009. Expte. 19298/220.

26.- Produtividade por toxicidade ao funcionario adscrito ao Parque Móbil, D. Antonio Amoedo Garcia, correspondente ao mes de agosto de 2009. Expte. 19299/220.

27.- Solicitude de prórroga no servizo activo de D. José Manuel Lojo Pancorbo. Expte. 19342/220.

28.- Dar conta resolución relativa a encomenda de funcións a Dª Ana María Fernández Arias e Dª Mª José Martínez Area. Expte. 19346/220.

29.- Complemento de produtividade por encomenda de funcións á funcionaria Dª Marta Alonso Posada. (período 01/12/2008 a 31/03/2009)Expte. 4033/320.

30.- Complemento de produtividade por encomenda de funcións, á funcionaria Dª Marta Alonso Posada (período 01/04/2009 a 30/07/2009). Expte. 4124/320.

POLICÍA LOCAL
31.- Nomeamento de instrutor e secretario no expediente disciplinario 33999/212 a inspector da Policía Local. Expte. 34066/212.

32.- Nomeamento de instrutor e secretario no expediente disciplinario 34000/212 a inspector da Policía Local. Expte. 34069/212.

SERVIZOS XERAIS
33.- Modificado custe cero do proxecto de humanización do ámbito das rúas Illas Baleares e Canarias. Lote 1 "Rúa Illas Baleares" (expte. 62/440). Expte. 135/440.

34.- Modificado custe cero do proxecto de humanización do ámbito das rúas Estrada e Baiona. Lote 2 "Rua Baiona" (expte. 81/440). Expte. 136/440.

35.- Modificado custe cero do proxecto de humanización do ámbito das rúas Sevilla e Valencia. Lote 2 "Rúa Valencia" (expte. 60/440). Expte. 137/440.

36.- Modificado custe cero do proxecto de humanización do ámbito das rúas Illas Baleares e Canarias. Lote 2 "Rúa Illas Canarias" (expte. 62/440). Expte. 138/440.

37.- Prórroga do prazo de execución da humanización do ámbito das rúas Estrada e Baiona. Lote 2 "Rúa Baiona". (expte. 81/440). Expte. 139/440.

38.- Prórroga do prazo de execución da humanización de ámbito das rúas Balaídos e Alcalde Portanet. Lote 2 "Rúa Alcalde Portanet" (expte. 77/440). Expte. 141/440.

39.- Prórroga do prazo de execución da humanización do ámbito das rúas Estrada e Baiona. Lote 1 "Rúa Estrada" (expte. 81/440). Expte. 142/440.

40.- Modificado custe cero do proxecto de humanización da rúa Urzáiz, tramo Escultor Gregorio Fernández-Av. Alcalde Gregorio Espino. Expte. 129/440.

41.- Modificado custe cero do proxecto de humanización da rúa Urzáiz, tramo Gran Vía-Escultor Gregorio Fernández. Expte. 132/440.

42.- Solicitude de prórroga no prazo de execución da humanización da rúa Conde de Torrecedeira, tramo entre Severo Ochoa Santa Marta. Expte. 133/440.

43.- Modificado custe cero do proxecto de humanización do ámbito das rúas Balaidos e Alcalde Portanet. Lote 2 "Alcalde Portanet". Expte. 134/440.

TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
44.- Recoñecemento extraxudicial de crédito por importe de 16.685,36 € a favor de "Mantenimiento y Control Galaica, S.A.", polos servizos prestados no Mercado do Progreso de Vigo. Expte. 92/551.

45.- Recoñecemento extraxudicial de crédito por importe de 34.253,88 € a favor de Limpezas Cíes, S.L., polos servizos prestados no Mercado do Progreso de Vigo. Expte. 94/551.

46.- Recoñecemento extraxudicial de crédito por importe de 188.- € a favor de Trainasa, polos servizos prestados no Mercado do Progreso de Vigo. Expte. 96/551.

47.- Recoñecemento extraxudicial de crédito por importe de 136,30 € a favor de Digamel, polos servizos prestados no Mercado do Progreso de Vigo. Expte. 97/551.

48.- Recoñecemento extraxudicial de crédito por importe de 173,50 € a favor de Iturmendi, polos servizos prestados no Mercado do Progreso de Vigo. Expte. 98/551.

49.- Recoñecemento extraxudicial de crédito por importe de 650,39 € a favor de Galides, S.L., polos servizos prestados no Mercado do Progreso de Vigo. Expte. 98/551.

URBANISMO
50.- Convenio de actuación e rehabilitación entre a Comunidade Autónoma-IGVS e o Concello de Vigo. Obxectivos 2009, fase 11 Casco Vello. Plan Vivenda 2009-2012. Expte. 441/431.

51.- Convenio de actuación e rehabilitación entre a Comunidade Autónoma-IGVS e o Concello de Vigo. Obxectivos 2009, fase 6ª Bouzas. Plan Vivenda 2009-2012. Expte. 442/431.

52.- Convenio de actuación e rehabilitación entre a Comunidade Autónoma-IGVS e o Concello de Vigo. Obxectivos 2010, fase 12ª Casco Vello. Plan Vivenda 2009-2012. Expte. 443/431.

53.- Convenio de actuación e rehabilitación entre a Comunidade Autónoma-IGVS e o Concello de Vigo. Obxectivos 2009, fase 7ª Bouzas. Plan Vivenda 2010-2012. Expte. 444/431.

54.- Dar conta do pase a vía de constrinximento de multas urbanísticas. Expte. 4031/407.

55.- Rogos e preguntas.DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 13 de outubro de 2009, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; ao titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, ao titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros dos grupos políticos municipais do PSdeG-PSOE e BNG. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.
Vigo, 8 de outubro de 2009.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Isaura Abelairas Rodríguez.