Escoitar
Dirección de Ingresos

Aprobación provisional das Ordenanzas fiscais do Concello de Vigo

<br /> <br /> <br />

venres, 9 out 2009
O Pleno do Excmo. Concello de Vigo, celebrado en sesión do 28 de setembro de 2009, adoptou, entre outros, os seguintes acordos:

1)Aprobación provisional da modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles. (2)
2)Aprobación provisional da modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Vehículos de tracción mecánica. (3)
3)Aprobación provisional da modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas. (4)
4)Aprobación provisional da modificación da Ordenanza Fiscal reguladora dos Dereitos ou Taxas pola prestación dos Servicios dos Cemiterios Municipais. (14)
5)Aprobación provisional da modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola recollida do lixo. (16)
6)Aprobación provisional da modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola prestación de Servicios de Inspección Sanitaria e os de análises químicas, bacteriolóxicas e calquera outras da mesma natureza. (18)
7)Aprobación provisional da modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola prestación dos Servizos de Sanidade preventiva, Desinfección, Desinsectación, Desratización e destrucción de calquera clase de materias e productos contaminantes ou propagadores de xermes nocivos para a saúde pública prestados a domicilio ou por encargo. (19).
8)Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación do servicio das escolas de 1ª etapa de educación infantil. (23)
9)Aprobación provisional da modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas por Aproveitamento especial ou utilización privativa do dominio público local. (30)
10)Aprobación provisional da modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola utilización privativa e Aproveitamento especial constituído no Solo, Subsolo ou Voo da vía publica a favor de empresas explotadoras de servizos de telefonía móbil. (35).
11)Aprobación provisional da modificación da Ordenanza Fiscal reguladora dos dereitos e taxas pola concesión de Licenzas para Construccións, Obras e Instalacións tramitadas pola Xerencia Municipal de Urbanismo así como pola Administración do Concello. (50)
12)Aprobación provisional da modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das taxas por Licenzas de Actividades e Instalacións. (51)
13)Aprobación provisional da modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola prestación de Servicios de Subministración de Auga potable, rede de sumidoiros, saneamento e depuración de augas residuais. (60)
14)Aprobación provisional da modificación da Ordenanza Reguladora dos Prezos Públicos pola prestación de Ensinanzas Especiais e outras actividades en establecementos municipais. (40)
15)Aprobación provisional da modificación da Ordenanza Reguladora dos Prezos Públicos por utilización das Instalacións Deportivas Municipais, pertecentes o "Instituto Municipal dos Deportes. (52)


Os expedientes están na Oficina de Información deste Concello para información pública e audiencia ás persoas interesadas durante o prazo de 30 días hábiles dende a súa publicación no BOP nº 192 de data 5 de outubro de 2009, para que poidan presentar, de ser o caso, reclamacións e suxestións ós acordos de aprobación provisional de conformidade cos artigos 17 do R.D.L. 2/2004 do 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e 49 da Lei 7/85 de bases de réxime local.