Escoitar

Pleno da Corporación Municipal

venres, 23 xan 2009
CONVOCATORIA


ORDE DO DIA para a sesión ORDINARIA que terá lugar o día 26 de XANEIRO de 2009, ás NOVE HORAS, no salón de Plenos deste Concello.


1.- Intervención do Presidente da Comisión de Afectados polo AVE en Teis.

2.- Acta anterior. (S. extraord. 03.11.08)

ASUNTOS SOCIAIS
3.- Aprobación definitiva da modificación do Regulamento do Consello Municipal de Cooperación e Solidariedade Internacional. Expte. 36378/301.


XESTIÓN MUNICIPAL
4.- Rectificación inventarial do camiño CR Bembrive, R-3. Expte. 18037/240.

MOCIÓNS

5.- Moción do Grupo Popular relativa ós traballos na zona verde de Navia e instando articular un plan en materia de seguridade.

6.- Moción do Grupo Popular solicitando se inste á Xunta de Galicia a declarar a supramunicipalidade do proxecto da Cidade da Xustiza.

7.- Moción do Grupo Popular instando a solicitar a Xunta de Galicia os datos reais da dependencia en Vigo e que polo departamento de Vicepresidencia se proceda ó pago ós dependentes.

8.- Moción do Grupo Popular instando á Alcaldía a convocar ó Consello Social da Cidade e deseñar un plan de choque contra o desemprego.

9.- Moción do Grupo Popular instando se resolvan as deficiencias do local da Federación de Asociacións de Veciños.

10.- Moción do Grupo Popular instando a que se estude a posibilidade de construción dunha rotonda no remate da rúa Escultor Gregorio Fernández.

11.- Moción do Grupo Popular instando a que se inicie coa maior celeridade posible, o expediente para a realización do Inventario deste Concello.

12.- Moción do Grupo Popular instando ó Goberno Municipal a que realice as xestións oportunas co gallo de que continue a actividade da factoria Alfageme.

13.- Moción do Grupo Popular instando a rematar, presentar e executar o Plan Director do Castro.

14.- Moción do Grupo Socialista con motivo da situación na franxa de Gaza.

15.- Moción do Grupo do BNG de condena ao ataque israelí contra a franxa de Gaza en Palestina.

16.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA:

Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión ORDINARIA no salón de Plenos ás NOVE horas do día VINTE E SEIS DE XANEIRO, para resolver os asuntos da devandita relación.

Se na primeira convocatoria non existira o quorum necesario, entenderíase convocada a sesión automaticamente á mesma hora dous días despois.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Corporación para a súa concorrencia puntual ó acto e fágase público no taboleiro da Casa do Concello ós efectos de información.

Vigo, 22 de xaneiro de 2009

O ALCALDE, O SECRETARIO XERAL DO PLENO,
Abel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda.