Escoitar
Mbbilidade e Seguridade

Aberto o prazo de presentación de reclamacións referente á aprobación inicial da Ordenanza municipal reguladora da convivencia cidadá e ocio no termo municipal de Vigo

<br />

venres, 23 xan 2009
No BOP nº 30, de 16 de xaneiro de 2009, publícase o acordo plenario de data 29 de decembro de 2008, donde se acordou:
" Primeiro.- Aprobar inicialmente a Ordenanza Municipal reguladora da convivencia cidadá e o ocio no termo municipal de Vigo (exp. nº 75607/210/2008).
Segundo.- Abrir un período de información pública polo prazo de 30 días para a presentación de reclamacións e suxestións.
Terceiro.- Declarar que, consonte ao establecido no artigo 49.c) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, de non se presentar ningunha reclamación ou suxestión, entenderase definitivamente aprobado o acordo ata entón provisional, debendo publicarse o texto íntegro da Ordenanza no BOP, entrando en vigor aos 15 días hábiles da súa completa publicación".

As persoas interesadas poderán presentar reclamacións e suxestións do 17 de xaneiro de 2009 ata o vindeiro 20 de febreiro de 2009. O texto pode consultarse no BOP nº 30, de 16.01.2009 (bop.depontevedra.es) e no tablón de edictos do Excmo. Concello de Vigo.