Escoitar

Orden do día Xerencia de Urbanismo

mércores, 30 xul 2008
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:
ORDE DO DÍA:


1.ACTA ANTERIOR. (23.07.08).


DAR CONTA DE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2.RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA A OBRIGA DE CONSTITUCIÓN DE E.U.C. POLG 1 PERI II-12-A FLORIDA B. EXPTE 4821/401.


ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

3.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

1.33701/422.- AVIA SIGLO XXI ADMINISTRACION DE FINCAS, SL
2.63656/421.- PRONOVA 98 S.L.
3.63989/421.- PROCOEGA SL
4.49046/421.- RESIDENCIALES BAIONA, SL
5.59669/421.- MANUEL BELLO MONTERO
6.61611/421.- MARGARITA DACUÑA GIRALDEZ
7.62137/421.- FLORA DOMINGUEZ IGLESIAS
8.62775/421.- ALBA CASTRO GONZALEZ
9.63571/421.- JULIO RODRIGUEZ GONZALEZ
10.63638/421.- MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ SEOANE
11.61898/421.- GENARO FERNANDEZ ALONSO
12.63087/421.- URBEATIKOS, SL
13.62715/421.- INMACULADA AMUSATEGUI AMUSATEGUI
14.60979/421.- JUAN FERNANDO FRANCISCO MIRANDA
15.62792/421.- JOSE M PEREZ ESTEVEZ
16.61043/421.- CENTRO MEDICO EL CASTRO VIGO SA
17.29022/422.- COPAS E INVERSIONES S.L.
18.63711/421.- JULIO SALGADO SOMOZA
19.52479/421.- COPAS E INVERSIONES S.L.
20.63222/421.- ALBA BARROS SUAREZ
21.63655/421.- CENDON Y DOMINGUEZ VIGO S.L.
22.62493/421.- JOSE LUIS ALONSO VEIGUELA
23.62312/421.- OBRAS Y CONSTRUCCIONES ALEN SA
24.61899/421.- SERVICIOS MARSERO SL
25.34047/422.- AREUGER SL
26.31127/422.- INSTITUTO IMPLANTOLOGICO DEL ATLANTICO SL
27.56567/421.- INSTITUTO IMPLANTOLOGICO DEL ATLANTICO SL
28.27624/422.- JAVIER DEL CAMPO OLMOS
29.27792/422.- RECREATIVOS YUPI SL
30.27941/422.- NORKA PEREZ NOGUERA
31.28087/422.- CLAUDIO ALBES PEREZ
32.28152/422.- FOTOVIVIENDA S.L.
33.28166/422.- NURIA MERA DOMINGUEZ
34.28245/422.- CHALUMA SL
35.28266/422.- PIZARRANOVA SL
36.28469/422.- REGIDALTE IBERICA S.L.
37.30384/422.- ADAO CUNHA FERREIRA
38.30479/422.- IGNACIO JUAN GARRIZ MORAL
39.30531/422.- Mª LUZ DOMINGUEZ ABAL
40.30556/422.- Mª PAZ MACEIRA PEREZ
41.30656/422.- MIGUEL ANGEL AVENDAÑO CUSI
42.30661/422.- OALAS VIGO, SL
43.30665/422.- CASTRO Y CATALA SL
44.30680/422.- HAIFENG WANG
45.30702/422.- ROBERTO CARLOS BARREIRO ADAN
46.30945/422.- EDUARDO PEREIRA
47.30947/422.- VICTOR MONTERO VILLANUEVA
48.30948/422.- MANUEL LIMA AGUIN


4.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.


DECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves día 31 de xullo de 2008, as 9 horas, en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.

Vigo, 24 de xullo de 2008


O ALCALDE-PRESIDENTE O SECRETARIO DA XERENCIA
DA XERENCIA DE URBANISMO DE URBANISMO


Abel Caballero Álvarez