Escoitar

Xunta de Goberno Local

luns, 28 abr 2008
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 29 DE ABRIL DE 2008


1.- Acta da sesión ordinaria do 7 de abril e extraordinaria do 10 de abril de 2008.


ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
2.- Proxecto de convenio de colaboración coa Agrupación de Centros Deportivos e Culturais, e coa Federación de Peñas Recreativas "El Olivo" para a organización da Batalla de Flores 2008. Expte. 2572/335.


ASESORÍA XURÍDICA
3.- Dar conta da relación de sentenzas e autos remitidos por Asesoría Xurídica:

a) Sentenza do TSXG no RC-A 02/4921/2003.Demandante: Dª Carmen Novoa Santos.Obxecto: Resolución do 04/07/03, que desestima a reclamación de responsabilidade patrimonial (expte. 14972/240).Estimado parcialmente o recurso.

b) Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 457/2007 p.a. Demandante: D. Luis R. Fernández Fernández. Obxecto: Sanción tráfico (Expte. 078620769) Desestimado o recurso.

c) Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra no RC-A p.o. Nº 9/05 Demandante: D. Carlos Hermida Garcia (presidente da Comunidade da M.V.M.C. De Matamá).Obxecto: Desestimación o 28/10/2004 de reposición contra acto o 14/07/2004 do Xurado de MVMC de Pontevedra, sobre clasificación de montes en Matamá. Desestimado o recurso.

d) Sentenza do TSXG no rec. Apelación nº 4056/2006.Demandante: Comunidade da Montes Veciñais en Man Común de Matamá. Obxecto: Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra no RC-A p.o. Nº 9/05 desestimatoria de recurso sobre sobre clasificación de montes en Matamá. Desestimado o recurso.

e) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A p.o. Nº 2/2007. Demandante: D. Alfonso Guitian Alvarez. Obxecto: Reclamación responsabilidade patrimonial. Expte. 363/243.Acto da XGL do 16/10/06.Desestimento da demandante.

f) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 116/2007 p.a.Demandante: D. José A. Nieto Barrilero.Obxecto: Sanción de tráfico. Expte. 068681577.Desestimo o recurso.

g) Sentenza do TSXG no rec. Apelación 15035/2008. Demandente: Xunta de Galicia. Obxecto: Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 244/2006 en relación co IBI 2005, inmoble 000900700NG07D0001JF (Illas Cíes), 1. Estimado o recurso de apelación.

h) Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 504/2007 p.a. Demandante: D. Ricardo González Dacuña. Obxecto: Sanción tráfico.Estimado o recurso.

i) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 78/2007 p.a.Demandante: D. Oscar Estévez Álvarez. Obxecto: Desestimación presunta de reclamación de responsabilidade de persoal. Estimado parcialmente o recurso.

BENESTAR SOCIAL
4.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta exptes. 14/1321, 12/1537, 12/1974, 13/1365, 13/1969, 2/1994, 1929/03, 1/2266, 1/2225, 4/1967, 21/2022. Denegación expte. 2/2172.

5.- Solicitude de subvención á Secretaría Xeral de Emigración para programas destinados a favorecer ós procesos de acollida da poboación retornada e inmigrante na Comunidade Autónoma Galega durante o ano 2008. Expte. 31281/301.

DEPORTES
6.- Devolución de aval bancario a Delfin Time S.L. pola organización do Fútbol Park Coca-Cola. Expte. 7794/333.

DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
7.- Plan de Emprego Municipal 2008-2011. Expte. 5147/77.

IGUALDADE
8.- Proxecto de convenio de colaboración entre a Universidade de A Coruña e o Concello de Vigo para a realización de prácticas nos servizos dependentes da Concellería de Igualdade por alumnado do curso de especialización en xénero e política de igualdade. Expte. 3333/224.

INTERVENCIÓN
9.- Adxudicación da operación de préstamo 2008. Expte. 101210/140.

MOBILIDADE, SEGURIDADE E TRANSPORTES
10.- Melloras aplicables á prestación do servizo público de estacionamento regulado mediante expendedores de tiquets na vía pública (XER). Expte. 72171/210.

MONTES, PARQUES E XARDÍNS
11.- Devolución de aval a Viuconsa S.A. requerida por obras na rúa Luis Taboada, 13. Expte. 3444/446.

MUSEO DE CASTRELOS
12.- Levantamento definitivo de depósito de dúas obras do Museo do Prado depositadas no museo municipal "Quiñones de León". Expte. 3085/337.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
13.- Expediente de contratación do plan de patrocinios e asistencia técnica artística para a Programación das Festas de Vigo. Expte. 2614/335.

14- Expediente de contratación dunha asistencia técnica para a redefinición e mellora das Festas de Vigo e creación da súa identidade visual. Expte. 2587/335.

15.- Expediente de contratación dun programa de consultoría e asistencia técnica a Alcaldía de proxección da Cidade de Vigo. Expte. 2163/104.

16.- Expediente de contratación da asistencia técnica para a comprobación, revisión e actualización do Inventario municipal de bens e dereitos do Concello de Vigo. Expte. 18281/240.

17.- Adxudicación da contratación de mesturas bituminosas para o servizo de Vías e Obras. Expte. 54057/250.

18.- Proxectos de construccións dos aparcadoiros subterráneos das rúas Areal, Policarpo Sanz e Pintor Colmeiro. Expte. 18144/240.

19.- Revisión de tarifas no aparcadorio da rúa Urzaiz. Expte. 18310/240.

20- Prórroga do contrato de prestación do servizo de xestión e ensinanzas da Escola Municipal de Danza. Expte. 1883/335.

21.- Recurso de reposición interposto por Dª. Elsa González Sánchez contra resolución da X.Goberno local estimatoria en parte de reclamación de responsabilidade patrimonial. Expte. 1140/243. Desestimado.

22.- Recurso de reposición interposto por Dª. Veronica Capelo Capelo contra resolución da X.Goberno local desestimatoria de reclamación de responsabilidade patrimonial. Expte. 1255/243. Desestimado.

23.- Recurso de reposición interposto por Dª. María Elena Domínguez Blein contra resolución da X.Goberno local estimatoria de reclamación de responsabilidade patrimonial. Expte. 776/243. Desestimado.

24.- Recurso de reposición interposto por D. Manuel Pérez Cima contra resolución da X.Goberno local desestimatoria de reclamación de responsabilidade patrimonial. Expte. 1362/243.Desestimado.

25.- Reclamación de Dª. Azucena López Rejo de responsabilidade patrimonial. Expte. 1526/243. Desestimada.

26.- Reclamación de D. Fernando Devesa Múgica de responsabilidade patrimonial. Expte. 1530/243. Desestimada.

PERSOAL
27.- Resolución de reclamacións do proceso selectivo de cabos da Policía Local, correspondente á OEP 2005. Expte. 18180/220.

28.- Gratificación polo servizo de Gran Gala da Policía Local (Cabalgata Reis). Expte. 18143/220.

29.- Gratificación polo servizo de Gran Gala da Policía Local (Vigueses Distinguidos). Expte. 18151/220.

30.- Gratificación por exceso de xornada do persoal de Cemiterios, marzo 2008. Expte. 18152/220.

31.- Gratificación por festividade e nocturnidade do persoal municipal, marzo 2008. Expte. 18166/220.

32.- Dar conta da resolución de encomenda de funcións ao funcionario D. Francisco Javier Gutiérrez Orúe.

33.- Dar conta da resolución de encomenda da sinatura de expedientes da OMIC á funcionaria Dª Beatriz Barbará Rodríguez.

34.- Dar conta da resolución deixando sen efecto a reducción de xornada por interese particular da funcionaria Dª Belén Alvarez Soaje.

35.- Dar conta da resolución que autoriza a prórroga da Comisión de Servizos de Dª Carmen Vázquez Domínguez.

36.- Resolución de recursos interpostos contra as bases de contratación do equipo do Plan de Inclusión 2008. Expte. 18187/220.

37.- Contratación interina en réxime laboral dunha oficial sepultureira. Expte. 18181/220.

38.- Contratación interina por acumulación de tarefas de 2 oficiais condutores e 16 operarios-peóns. Expte. 18189/220.

39.- Contratación interina en réxime laboral de 12 axudantes de oficios. Expte. 18185/220.

40.- Contratación laboral por obra ou servizo determinado de 2 Diplomados en Traballo Social.Expte. 18190/220.

41.- Contratación interina de 10 auxiliares de administración xeral. Expte.18188/220.

42.- Nomeamento interino dunha alguacil. Expte. 18183/220.

43.- Nomeamento interino de 10 subalternos. Expte. 18182/220.

SERVIZOS XERAIS
44- Proposta para autorizar ó Concello de Fornelos de Montes á execución do proxecto Saneamento en Calvos, na zona do Embalse de Eiras". Expte. 10/440.

45.- Rogos e preguntas.