Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 17 ago 2007
Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o luns 20 de agosto, ás 8.00 horas en primeira convocatoria e ás 9.00 horas en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da seguinte relación:

ASESORÍA XURÍDICA
1.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 no r.c.a. nº 318/06 interposto por D. JULIO SOBRAL PAZO contra desestimación presunta de reclamación patrimonial. Desestimado.

2.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 no r.c.a. nº 297/06 interposto por Dª. MERCEDES PEREZ HERRERAS contra desestimación presunta de reclamación patrimonial. Desestimado.

3.- Sentenzas do X.Contencioso-Administrativo nº 2 no r.c.a. nº 409/06 e 410/06 interpostos por Dª. ANA MARIA ALONSO GULLON E MANUEL ARDIZ POSADA respectivamente, contra sanción de tráfico con emprego de vehículo de captación de imaxes. Inadmisibles.

4.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 nos seguintes recursos contenciosos administrativos interpostos contra sancións de tráfico con emprego de vehículo de captación de imaxes:

a)Sentenza no r.c.a. nº 430/06 interposto por D. José-Benito Parada González. Inadmisible.
b)Sentenza no r.c.a. nº 440/06 interposto por D. Demetrio Mateo Gaya. Inadmisible.
c)Sentenza no r.c.a. nº 443/06 interposto por D. José-Antonio Ríos Rivas. Inadmisible.
d)Sentenza no r.c.a. nº 445/06 interposto por D. Francisco-Javier Domínguez Seoane. Inadmisible.
e)Sentenza no r.c.a. nº 451/06 interposto por Dª. Mercedes Álvarez Riobó. Inadmisible.
f)Sentenza no r.c.a. nº 456/06 interposto por D. José Antonio Suárez Lago. Inadmisible.
g)Sentenza no r.c.a. nº 461/06 interposto por D. Ángel Manuel Alonso Martínez. Inadmisible.
h)Sentenza no r.c.a. nº 463/06 interposto por Dª. Rosa Lorenzo Alonso. Inadmisible.
i)Sentenza no r.c.a. nº465/06 interposto por D. José Carlos Miranda López. Inadmisible.
j)Sentenza no r.c.a. nº 466/06 interposto por D.Armando García González. Inadmisible.
k)Sentenza no r.c.a. nº 468/06 interposto por D. Demetrio Mateo Gaya. Inadmisible.
l)Sentenza no r.c.a. nº 470/06 interposto por D. Manuel Pita Ferreira. Inadmisible.
m)Sentenza no r.c.a. nº 473/06 interposto por D. José Manuel Arnosi González.Inadmisible.
n)Sentenza no r.c.a. nº 475/06 interposto por D. José María Martín Moreno. Inadmisible.
o)Sentenza no r.c.a. nº 478/06 interposto por Dª. Blanca Fernández Gradín. Inadmisible.
p)Sentenza no r.c.a. nº 485/06 interposto por Dª. María Teresa Iglesias Fernández. Inadmisible.
q)Sentenza no r.c.a. nº 495/06 interposto por D. José Luis Sanmarcial Coba. Inadmisible.
r)Sentenza no r.c.a. nº 498/06 interposto por D. Anel Rodríguez Atillo. Inadmisible.
s)Sentenza no r.c.a. nº 500/06 interposto por D. Anel Rodríguez Atillo.Inadmisible.

5.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 nos seguintes recursos contenciosos administrativos interpostos contra sancións de tráfico con emprego de vehículo de captación de imaxes:

a)Sentenza no r.c.a. nº168/06 interposto por Dª.María-Carmen Otero Santos. Inadmisible.
b)Sentenza no r.c.a. nº170/06 interposto por D. Ramón López González. Inadmisible.
c)Sentenza no r.c.a. nº 171/06 interposto por Dª.Mercedes Álvarez Riobó. Inadmisible.
d)Sentenza no r.c.a. nº 172/06 interposto por Dª.Mercedes Álvarez Riobó. Inadmisible.
e)Sentenza no r.c.a. nº 173/06 interposto por D. Rubén Fernández Eduardo. Inadmisible.
f)Sentenza no r.c.a. nº 178/06 interposto por D. Julio Portela García. Inadmisible.
g)Sentenza no r.c.a. nº 180/06 interposto por D. Joaquín Martínez Pereira. Inadmisible.
h)Sentenza no r.c.a. nº 182/06 interposto por D. Francisco-Javier Domínguez Seoane. Inadmisible.
i)Sentenza no r.c.a. nº 185/06 interposto por D. Rubén Méndez Rodríguez. Inadmisible.
j)Sentenza no r.c.a. nº 186/06 interposto por Dª.Mercedes Álvarez Riobó. Inadmisible.
k)Sentenza no r.c.a. nº 190/06 interposto por Dª.Elisa Davila Costas. Inadmisible.
l)Sentenza no r.c.a. nº 191/06 interposto por D. José-Manuel Rey González. Inadmisible.
m)Sentenza no r.c.a. nº 192/06 interposto por D. Francisco-Javier Martins González. Inadmisible.
n)Sentenza no r.c.a. nº 194/06 interposto por D. Alfonso García Comesaña. Inadmisible.
o)Sentenza no r.c.a. nº 195/06 interposto por D. Rubén Guisande Alonso. Inadmisible.
p)Sentenza no r.c.a. nº 196/06 interposto por D. Demetrio Mateo Gaya. Inadmisible.
q)Sentenza no r.c.a. nº 197/06 interposto por D. Demetrio Mateo Gaya. Inadmisible.
r)Sentenza no r.c.a. nº 198/06 interposto por Dª.Claudina Malga González. Inadmisible.
s)Sentenza no r.c.a. nº 200/06 interposto por D. Fernando Landeiro Álvarez. Inadmisible.
t)Sentenza no r.c.a. nº 201/06 interposto por D. José Carlos Pinal García. Inadmisible.
u)Sentenza no r.c.a. nº 202/06 interposto por D. José-Carlos Miranda López. Inadmisible.
v)Sentenza no r.c.a. nº 203/06 interposto por D. Alejandro Alfonso Ojea Amoedo. Inadmisible.
w)Sentenza no r.c.a. nº 204/06 interposto por D. Rafael Legeren Rial. Inadmisible.
x)Sentenza no r.c.a. nº 205/06 interposto por D. José Cal Atán. Inadmisible.
y)Sentenza no r.c.a. nº 208/06 interposto por D. Demetrio Mateo Gaya. Inadmisible.
z)Sentenza no r.c.a. nº 211/06 interposto por Dª.María-Paz Acuña Cobas. Inadmisible.
aa)Sentenza no r.c.a. nº 212/06 interposto por D. Sebastián Criado del Rey de Haz. Inadmisible.
bb)Sentenza no r.c.a. nº 213/06 interposto por D. José-Antonio Ríos Rivas. Inadmisible.
cc)Sentenza no r.c.a. nº 217/06 interposto por DªElena Domínguez Pardal. Inadmisible.
dd)Sentenza no r.c.a. nº 225/06 interposto por D. Narciso Alonso Fernández. Inadmisible.
ee)Sentenza no r.c.a. nº 226/06 interposto por Dª.María-Teresa Iglesias Fernández. Inadmisible.
ff)Sentenza no r.c.a. nº 227/06 interposto por Dª.Marta Quintela Alonso. Inadmisible.
gg)Sentenza no r.c.a. nº 235/06 interposto por D. Fermín Varela Domínguez. Inadmisible.
hh)Sentenza no r.c.a. nº 236/06 interposto por D. Fermín Varela Domínguez. Inadmisible.
ii)Sentenza no r.c.a. nº 237/06 interposto por Dª.Eugenia Laíño Lago. Inadmisible.
jj)Sentenza no r.c.a. nº 238/06 interposto por D. Anel Rodríguez Atillo. Inadmisible.
kk)Sentenza no r.c.a. nº 241/06 interposto por D. Anel Rodríguez Atillo. Inadmisible.
ll)Sentenza no r.c.a. nº 242/06 interposto por D. Anel Rodríguez Atillo. Inadmisible.
mm)Sentenza no r.c.a. nº 243/06 interposto por D. Anel Rodríguez Atillo. Inadmisible.
nn)Sentenza no r.c.a. nº 245/06 interposto por Dª.Pilar Valiño Prieto. Inadmisible.


6.- Sentenza do X.de 1ª Instancia nº 8 no xuízo ordinariao nº 626/2005 interposto por ASOCIACIÓN ESCOLA ROSALÍA DE CASTRO en exercizo de acción declarativa de dominio. Desestimado.

7.- Sentenza do TSXG no rec. apelación nº 436/2006 interposto por D. RAFAEL OJEA PEREZ contra sentenza do Xulgado nº 1 de Vigo sobre cese e adscrición a posto de traballo no Concello de Vigo.Desestimado.

8.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no r.c.a. nº 607/2006 interposto por D. JACOBO LUIS LAGO RODRIGUEZ contra sanción de tráfico. Desestimado.

9.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 no r.c.a. nº 537/2006 interposto por RESIDENCIAL COLÓN S.L. interposto contra catro resolucións do Tribunal Económico Administrativo do Concello de Vigo. Desestimado.

10.- Sentenza do Xulgado do Social nº 5 de Vigo no r.c.a. nº 326 /2007 e 387/2007 (acumulados) interpostos por COMISIÓNS OBREIRAS (CC.OO) E UNIÓN XERAL DE TRABALLADORES (UXT) contra laudo arbitral de 8.05.07. Desestimado.

11.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no r.c.a. nº 145/2007 interposto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. contra resolución de autorización de boras de canalización na vía pública. Desestimado.

12.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 no r.c.a. nº 140/2007 interposto por Dª. AMPARO ESTÉVEZ VILLAR contra desestimación de reclamación patrimonial. Desestimado.

13.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 3/7204/2007 interposto por ENTIDADE LOCAL MENOR DE BEMBRIVE contra acordo plenario que aproba os presupostos municipais para o ano 2003. Desestimado.

14.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 no r.c.a. nº 98/2007 interposto por D. DIEGO LOIRA TORRES contra sanción de tráfico. Desestimado.

15.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 no r.c.a. nº 39/2007 interposto por D. GILBERTO MISA GALLEGO contra sanción de Medio Ambiente. Desestimado.

16.- Sentenza do Xulgado de 1ª Instancia nº 3 de Vigo no xuízo verbal nº 911/2006 interposto por Dª. CARMEN ALONSO BERGES contra o Concello de Vigo e D. Luis Gómez Monzón en relación cun vial incluído no Inventario de Bens e Dereitos. Desestimado.

17.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 no r.c.a. nº 101/2007 interposto por D. TEOFILO SABUCEDO FERNÁNDEZ contra sanción de tráfico. Estimado.

18.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 no r.c.a. nº 118/2007 interposto por D. JUAN CRUCES JOSÉ contra sanción de tráfico. Estimado.

19.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 no r.c.a. nº 99/2007 interposto por D. DIEGO LOIRA TORRES contra sanción de tráfico. Desestimado.

20.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 no r.c.a. nº 64/2007 interposto por D. JOSÉ MANUEL LESTÓN contra sanción de tráfico. Estimado.

21.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 no r.c.a. nº 434/2006 interposto por Dª. AVELINA SANTISO GIL sobre acoso laboral. Desestimado.

22.- Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 no r.c.a. nº 123/2007 interposto por D. MANUEL LAGO LÓPEZ CORONA contra resolución resolución do Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Vigo en relación con dilixencia de embargo. Estimado parcialmente.

23.- Auto do X.Contencioso-Administrativo nº 2 no r.c.a. nº 152/07 interposto por D. JUAN JOSÉ COSTA FONTÁN contra sanción de tráfico. Rematado o procedemento.

24.- Auto do X.Contencioso-Administrativo nº 1 no r.c.a. nº 01/06 interposto por D. JULIO CARRASCO RODRÍGUEZ contra desestimación de resposición contra a medida cautelar de suspension provisional do emprego e soldo. Inadmisible.

25.- Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 3/2007 interposto por Dª. ROSA LORENZO ALONSO contra sanción de tráfico. Inadmisible o recurso.

26.- Autos do X.Contencioso-Administrativo nº 2 nos seguintes recursos contenciosos administrativos interpostos contra sancións de tráfico con emprego de vehículo de captación de imaxes:

a)Auto no r.c.a. nº 109/2006 interposto por D. Antonio Cid Bernardez. Arquivo por satisfacción extraprocesual.
b)Auto no r.c.a. nº 134/2006 interposto por D. Pablo Francisco Madera Seoane. Arquivo por satisfacción extraprocesual.
c)Auto no r.c.a. nº 149/2006 interposto por D. José Manuel Molares Rey. Arquivo por satisfacción extraprocesual.
d)Auto no r.c.a. nº 15/2007 interposto por Dª. María del Carmen Alfonso Insúa. Arquivo por satisfacción extraprocesual.

27.- Auto do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no r.c.a. nº 565/2006 interposto por D. ENRIQUE RANCAÑO REBOREDA contra desestimación presunta de reposición contra acordo de aprobación de pregos para contratación da xestión do servizo público de estacionamento regulado mediante expendedores de tickets na vía pública. Inadmisible.

28.- Auto do Tribunal Superno no rec. casación 9837/2004 interposto polo CONCELLO DE VIGO en relación co acordo do Tribunal Económico-Administrativo da C.A. de Galicia sobre débedas por transferencia do Hospital Municipal ó SERGAS. Desestimento.

29.- Autos do X.Contencioso-Administrativo nº 2 no r.c.a. nº 10/2007 interposto por D. HORACIO DE LA CAMPA FALQUE en relación coa ocupación de terreos para execución de proxectos de saneamento.

30.- Auto do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no r.c.a. nº 444/2006 interposto por Dª. AMALIA NÚÑEZ PUGA contra sanción de tráfico con emprego de vehículo de captación de imaxes. Inadmisible.

31.- Auto do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no r.c.a. nº 16/2007 interposto por Dª. MARÍA DEL CARMEN ALFONSO INSÚA contra sanción de tráfico. Rematado o procedemento.

32.- Auto do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 54/2007 interposto por ZURICH S.A. contra desestimación de reclamación patrimonial. Desestimento.

33.- Auto do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no r.c.a. nº 131/2007 interposto por TECNOMECÁNICA ELCOMP S.L. contra sanción de tráfico con emprego de vehículo de captación de imáxes. Inadmisible.

34.- Auto do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 28/2007 interposto por Dª. AURORA RODRÍGUEZ CONDE contra desestimación de reclamación patrimonia. Inadmisible.

35.- Auto do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 154/2006 interposto por D. SERGIO PÉREZ PÉREZ contra sanción de tráfico. Rematado o procedemento.

36.- Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no r.c.a. nº 482/2006 interposto por D. JOSE M. CALO SOUSA contra sanción de tráfico. Rematado o procedemento.


BENESTAR SOCIAL
37.- Solicitude de subvención á Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia para realizar actuacións coa poboación inmigrante. Expte. 24984/301.

38.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta exptes. 13/1565, 13/26, 12/186. Denegación expte. 4/1734.

39.- Dar conta da 2ª addenda da prórroga do convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade e o Concello de Vigo para o desenvolvemento dos programas e servizos de tratamento de drogodependenzas para o ano 2007. Expte. 24985/301.

40.- Acta de recepción das obras de reforma do local da UBAS de Teis. Expte. 24987/301.

41.- Expediente das Axudas municipais escolares (AMES) – 2007/2008. Proposta de concesións e denegacións. Expte. 25111/301.


FESTAS E A.SOCIOCULTURAL
42.- Normas para a matrícula na Escola Municipal de Danza e Percusión Tradicional no curso 2007-2008. Expte. 2312/335.

MOBILIDADE E SEGURIDADE
43.- Modificación do acordo da X.Goberno do 11.06.07 sobre aprobación do Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e a Cruz Vermella Española para o servizo de primeiros auxilios e transporte sanitario nas praias para o ano 2007. Expte. 73546/210.


PATRIMONIO E CONTRATACIÓN

45.- Prórroga do contrato de prestación dos servizos de mantemento das instalacións electromecánicas dos túneis propiedade do Concello de Vigo. Expte. 12198/444.

46.- Alleamento de 42 vehículos do deposito da Avda de Madrid para chatarra. Expte. 1919/241.

47.- Revisión extraordinaria de prezos do contrato de xestión do servizo de mantemento e conservación das instalacións de alumeado do Concello de Vigo. Expte. 12149/444.

48.- Reclamación administrativo previa á vía xurisdiccional civil formulada por D. Belarmino Alonso Comesaña en relación coa descatalogación do camiño Pedreira R-2. Expte. 17613/240. Desestimada.

49.- Recurso de reposición interposto por D. Eloy Figueroa Piñeiro contra acordo da X.Goberno local desestimatorio de desafectación ó uso público dun tramo do cño. Regueiro en Valadares. Expte. 17191/240. Desestimado.

50.- Reclamación de Dª. Rosa María Pérez Barreiro de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 985/243. Estimada en parte.

51.- Reclamación de D. Antonio Edreira Sánchez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.976/243. Estimada.

52.- Reclamación de Dª. Emilia Dosinda Parente Alonso de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 963/243. Estimada en parte.

53.- Recurso de reposición interposto por Dª. Luz Paz Alvarez Martínez contra resolución da X. Goberno Local desestimatoria de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 814/243. Desestimado.

54.- Recurso de reposición interposto por Dª. Dosinda Chana Crespo contra resolución da X.Goberno Local desestimatoria de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.47256/250. Desestimado.

55.- Recurso de reposición interposto por Dª. María de los Angeles de las Heras Cámara contra resolución da X. Goberno Local desestimatoria de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 895/243. Desestimado.

56.- Recurso de reposición interposto por Dª. Cristina Núñez Román contra resolución da X. Goberno Local desestimatoria de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 982/243. Desestimado.

57.- Recurso de reposición interposto por Dª. Camila Santomé Solla contra resolución da X. Goberno Local estimatoria de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 862/243. Desestimada.


PERSOAL
58.- Nomeamento dun auxiliar administrativo como persoal eventual da Alcaldía adscrito ó Valedor do Cidadán.

59.- Gratificacion por servicios especiais e extraordinarios do Servizo de Extincion de Incendios por exceso de xornada anual correspondente o mes de xullo-2007. Expte.17473/220.

60.- Gratificacion por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal correspondente os meses de febreiro e xuño de 2007. Expte. 17457/220.

61.- Modificacion puntual da RPT. Expte. 17476/220.

62.- Proposta de contratacion de oficiais fontaneiros con cargo a prazas vacantes contidas na OEP 2005. Expte. 17434/220.

63.- Proposta de nomeamento dun funcionario de carreira con cargo a praza de alguacil. Expte. 17492/220.

64.- Cese dun operario peón contratado laboral temporal por interinaxe por execucion da OEP 2005. Expte. 17491/220.

65.- Cese de tres funcionarios interinos como diplomados en Traballo Social por execucion OEP 2005. Expte. 17489/220.

66.- Cese de dous axudantes de oficios con contrato laboral por interinaxe por execucion OEP 2005. Expte. 17490/220.

67.- Proposta de contratacion de oficiais conductores con cargo a prazas vacantes contida na OEP 2005.Expte. 17433/220.

68.- Proposta de contratacion dun oficial albanel con cargo a praza vacante contida na OEP 2005. 17432/220.


TURISMO
69.- Convocatoria de subvencións para actividades e accións co obxecto de desenvolver o Plan de Calidade Turística 2007. Expte. 2151/104.

URBANISMO
70.- Operación xurídica complementaria do Proxecto de Conpensación da UE II-03 San Andrés de Comesaña. Expte. 4555/401.

71.- Operación xurídica complementaria do Proxecto de Equidistribución do Polígono 42 do PERI do Calvario. Expte. 4111/401.

72.- Alleamento do aproveitamento urbanístico municipal do Polígono delimitado pola rúas San Xoán e Padre Celso. Expte. 4750/401.

73.- Alleamento do aproveitamento urbanístico municipal no ámbito da U.A. 2 Carrasqueira (Coruxo). Expte. 4725/401.

74.- Aprobación inical do proxecto expropiatorio por taxaciónconxunta da actuación illada nº 1 do PERI IV-01 San Roque para ensanchamento e reposición de servizos na rúa de Ribadavia.Expte. 201/413.

75.- Aprobación inicial do proxecto expropiatorio da actuación illada "2" do PERI IV-01 San Roque "A" para a obtención e rehabilitación de edificio para dotación de centro social. Expte. 202/413.


VIAS E OBRAS
76.- Devolución de fianza a Dª. María Angeles Martínez Tejar por ocupación da vía pública cun valado de obra. Expte. 26322/511.


77.- Rogos e preguntas.