Escoitar

Xunta de Goberno Local

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 20 de febreiro de 2006, ás 8:00 en 1ª convocatoria e ás 9:00 en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da seguinte relación.<br /> <br />

venres, 17 feb 2006
1.- Acta da sesión ordinaria do 6 de febreiro e extraordinaria e urxente do 10 de febreiro de 2006.

BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta exptes. 14/485, 22/389, 22/446, 22/564, 22/1127, 12/912, 12/933, 21/715, 21/1398, 04/785, 02/196, 02/968, 13/1392.

3.- Prestación do Servicio de Centro de Día para persoas maiores: alta expte. 22/1565.


FESTAS E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
4.- Expedientes de gasto menor correspondentes ao mes de xaneiro de 2006 tramitados no servizo de Festas e Animación Sociocultural. Expte. 1853/335.

5.- Proxecto de modelo de contrato para a contratación das actividades e espectáculos das Festas do Cristo da Victoria 2006. Expte. 1851/335.


PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
6.- Adxudicación do concurso restrinxido para a prestación dos servizos de natureza financeira e recadadora do Concello. Expte. 6889540.

7.- Prórroga por un ano do contrato de reparacións das carrocerías dos vehículos inferiores a 3.500 kgs. Expte. 1027-445.

8.- Devolución de fianzas a:
a) Guilbert España, S.L. Expte. 785/241.
b) Metal FH Rosal, S.L. Expte. 1081/241
c) Manufacturas del Lérez, S.L. Expte. 1078/241.
d) Chemtrol División Industrial, S.A. Exptes. 1091/241, 1092/241.
e) Paz Dismac, S.L. Expte. 544/241.
f) Sercoysa Proyectos y Obras , S.A. Exptes. 146, 147, 148, 149, 150, 151 de 443.

9.- Reclamación de D. Francisco Felisindo Navares Yañez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.398/243. Responsable Simco S.L.

10.- Reclamación de Dª. Elvira Tomé Sanmartín de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 176/243. Desestimada.

11.- Reclamación de Dª. María Jiménez Gabarre de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 506/243. Desestimada.

12.- Reclamación de D. Manuel Rodríguez Puga de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.577/243. Estimada.

13.- Reclamación de D. Manuel Miguélez Otero de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.16464/240. Estimada.

14.- Reclamación de Dª. Carmen Cortegoso Carballal de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 177/243. Estimada parcialmente.

15.- Reclamación de Dª. Mª Carmen Couto López de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 189/243. Estimada parcialmente.

16.- Reclamación de Mapfre, Mutualidad de Seguros e Reaseguros (D. Victor Hugo Abalde) de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 485/243. Estimada.

17.- Reclamación de D. Gaspar Novoa Davila de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 529/243. Desestimada.

18.- Reclamación de D. César Rodríguez Lorenzo de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 490/243. Responsable UTE Aqualia-FCC SA.

19.- Reclamación de Dª. Carmen Martínez González de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 251/243. Desestimada.

URBANISMO
20.- Expropiación por taxación conscunta das fincas non incorporadas á Xunta de Compensaicón do Polígono 1 do Plan Parcial 03.23 Baruxáns B- Aprobación definitiva.

VIAS E OBRAS
21.- Expediente de contratación da subministración de aluguer de maquinaria con operador para o Servicio de Vías e Obras. Expte. 47342/250

22.- Rogos e preguntas.