Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 18 mar 2005
A Xunta de Goberno reunese o luns,21 de marzo, ás 9 horas co seguinte orde do día:

1.- Actas da sesións ordinarias do 28 de febreiro e 7 de marzo de 2005.

ADMÓN. DE TRIBUTOS
2.- Padrón do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2005. Expte 21262/511

ALCALDÍA
3.- Convenio colaboración Concello de Vigo-Faro de Vigo para a participación institucional no Programa de seguridade vial dirixido aos cidadáns da nosa cidade. Expte 1892/101

ASESORIA XURIDICA
4.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RCA. nº 149/04 interposto por ALIANZA Y BARROS, S.A. contra resolución desestimatoria de rec. reposición fronte a sanción imposta á demandante por realizar actividade funeraria sen autorización. (Expte 5489/255). Desestimada.

5.- Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº1 de Vigo no RCA nº266/04 interposto por SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS contra resolución do 28.05.04 desestimatoria do rec. reposición contra liquidacións de taxas por reserva de aparcamento-exercicio 2004. Estimado.

6.- Sentenza do TSXG no RCA nº03/7070/2000 interposto por a AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO contra a resolución de Alcaldía de 08.09.99 que inadmite o recurso de reposición interposto contra o padrón do IBI do ano 1999 (BOP 10.05.99). Desestimado.

7.- Sentenza TSXG no RCA nº 03/8768/2000 interposto pola AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO contra a resolución de Alcaldía 14.09.00 que inadmite o rec. de reposición interposto contra o padrón do IBI do ano 2000 (BOP 08.06.00).Desestimado.

8.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RCA nº 237/04 interposto POR Dª Mª JESÚS MARTÍNEZ JUNCAL contra a desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial por unha caída na beirarrúa da zona de Samil (Expte nº 16470/240) Estimado.

9.- Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra no RCA nº367/04 interposto por "POMPAS FÚNEBRES DE PONTEVEDRA, S.A." en relación coa a resolución sancionadora do 27 de agosto 2004 por infracción da Ordenanza reguladora da actividade funeraria.Desestimado.

10.- Sentenza do TSXG no RCA nº 02/4713/01 interposto por FERROVIAL AGROMAN, S.A. contra resolución desestimatoria de pagamento de xuros de mora sobre certificación de obra do Proxecto de Rehabilitación da antiga casa do Concello e colindante. Inadmisible o recurso.

11.- Auto do X. do Contencioso-Administrativo nº1 de Vigo no RCA nº 221/04 interposto por Dª Mª CARMEN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ contra a resolución do 15.09.04, orde de execución por razóns de seguridade. (Expte 12723/423). Desestimento.

12.- Auto do X. do Contencioso Administrativo nº 1 de Vigo no RCA nº227/04 interposto por D.FRANCISCO PAZOS CASTRO contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial. (Expte 227/04). Desestimento.

13.- Auto do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RCA nº 228/04 interposto Dª Mª ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ contra desestimación presunta de reclamación de responsabilidade patrimonial. (Expte 16446/240).Desestimento.

14.- Auto do TSXG. no RCA nº 02/5139 interposto por "POMPAS FUNEBRES DEL CONDADO S.L." contra acordo do Pleno de 27.09.01 sobre a novación contractual de EMORVISA. Desestimento.

15.- Auto do Tribunal Supremo no rec. casación nº 08/9885/2004 interposto por Dª M.C. CABALEIRO RODRÍGUEZ E OUTROS conta sentenza do TSXG en relación coa declaración de urxente ocupación de bens para executar o "proxecto de recuperación de Canles". Deserto o recurso de casación.

16.- Auto do TSXG no RCA nº02/4927/2003 interposto por Parking Rosalía de Castro, S.L. contra desestimación de reposición contra convenio Concello-Consorcio da Zona Franca de Vigo (Expte 234/01). Terminado o proceso por recoñecemento.

17.- Auto do TSXG no rec. apelación nº 4292/2003 interposto por EMORVISA, CONCELLO DE VIGO contra sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RCA 40/2002 interposto por Pombas Fúnebres del Miñor sobre actividade funeraria. Desestimento.

18.- Auto TSXG no RCA nº 02/4007/2002 interposto pola Comunidade de Montes veciñais en man común de Valadares contra a inactividade na obriga de pagro dos canons anuais de 1995 a 2000. Rematado o proceso

BENESTAR SOCIAL
19.- Prestación do servizo de axuda no fogar. Alta exptes.: 2/1123, 2/1051, 12/1062, 12/1078, 3/813 e 3/864.

DEPORTES
20.- Solicitude do ANPA do CEIP Coutaba Beade de autorización para realizar o Cross escolar Coutada Beade o día 3.04.05 arredores do colexio. Expte. 5145/333.

21.- Ampliación da adhesión ao IV Convenio de cooperación entre a Xunta de Galicia e Deputación Provincial de Pontevedra sobre instalacións deportivas. Expte. 5193/333.

FESTAS E A. SOCIOCULTURAL
22.- Bases de participación do XI Festival Folclórico Internacional "Concello de Vigo". Expte. 1470/333.

MOBILIDADE E SEGURIDADE
23.- Proposta de concesión de axuda económica por importe de 2.404 € a D. Jose Valeije Carpintero, titular de licenza de eurotaxi (taxi adaptado para persoas con minusvalías). Expte. 70706/210.

24.- Proposta de concesión de axuda económica por importe de 2.404 € a D. Francisco Luis González, titular de licenza de eurotaxi (taxi adaptado para persoas con minusvalías). Expte. 70706/210.

25.- Solicitude da Asociación de Cultura e Festas de Beirán de autorización para a celebración da Festa da Nosa Sra. da Soidade os días 2 e 3 de abril de 2005 en Matamá. Expte. 70628/210.

26.- Solicitude da Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de autorización para a celebración da Festa da Reconquista os días 2 e 3 de abril de 2005 en rúas do casco vello. Expte. 70467/210.

27.- Solicitude da Agrupación de Comerciantes e Hosteleiros de Santiago de Vigo de autorización para a celebración da Festa da Reconquista os días 2 e 3 de abril de 2005 na 1ª travesía de Santiago de Vigo. Expte. 70766/210.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
28.- Proxecto de Regulamento orgánico de Participación Cidadá do Concello de Vigo. Expte. 2376/320.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
29.- Inicio de expediente admtvo. de solicitude á Universidade de Vigo da reversión do edifico municipal na rúa Areal nº 52. Expte. 17219/240.

30.- Inicio de expediente admtvo. da regularización da ocupación da parcela municipal sita na rúa Areal nº 52. Expte. 17140/240.

31.- Solicitude de D. Ramón Rodríguez Rodríguez e outros de permuta ou adquisición de parcela de 53 m2 integrada no Parque de Coutadas. Desestimada. Expte. 22186/421.

32.- Reclamacións de danos:
a) Albino Pérez González. Expte. 15106/240. Desestimada.
b) Joaquín Adrio Pomar. Expte. 16101/240. Desestimada.
c) Eusebia Pura García. Expte. 162/243. Desestimada.
d) Luisa Fernando Peleteiro Rodríguez. Expte. 16438/240. Estimada.
e) Ramona Quintian Anido. Expte. 15452/240. Estimada.

33.- Expediente de contratación da concesión administrativa do servizo de inmobilización público de retirada, inmobilización, depósito, e xestión de cobro de vehículos indebidamente estacionados na vía pública. Expte. 70443/210.

PATRIMONIO HISTÓRICO
34.- Fixación do prezo de venda ao público do DVD "Cestos do Mar de Vigo" editado pola Concellería de Patrimonio Histórico. Expte. 2755/307.

PERSOAL
35.- Solicitude de aumento da locomoción do persoal de Conserxería ata 70 kms/mensuais. Expte. 15667/220.

36.- Productividade do persoal do Parque Central e da Policía Local por traballos realizados con motivo do referendum da Constitución Europea. Expte. 220/234.

URBANISMO
37.- Denuncia de obras de urbanización do Vial CA-4 do Plan Parcial "O Pombal". Expte. 4518/401.

38.- Solicitude de indemnización por licenza anulada na rúa Marqués de Alcedo. Desestimada. Expte. 4535/401.

39.- Rogos e preguntas.