Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 11 mar 2005
A Xunta de Goberno reunese o lunns, día 14, ás 13 horas, co seguinte orde do día:

1.- Acta da sesión ordinaria do 21 de marzo de 2005.

ALCALDIA
2.- Ampliación e prórroga do contrato para a prestación do servizo de elaboración e desenvolvemento da campaña de información municipal "O Concello informa". Expte. 1034/101.

BENESTAR SOCIAL
3.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta exptes. 14/150, 14/148, 11/872, 22/1117, 2/1151 e 14/422.

4.- Prestación de Centro de día para persoas maiores: alta expte. 11/228, 12/985 e 22/1182.

DEPORTES
5.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Escudería Rías Baixas para realizar a 41 Edición do Rallye Rías Baixas 2005. Expte. 5136/333.

6.- Solicitude de autorización do Club Ciclista Vigués para realizar a 32 Edición do Gran Premio Ciclista San Xosé os día 19 e 20 de marzo na avda. de Samil. Expte. 5170/333.

DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
7.- Proposta de denegación de axuda municipal á creación de empresas a Dna. Felisa Vicente Alvarez. Expte. 3036/77.

8.- Programación de obras para o seu desenvolvemento polo Programa Bial (2). Expte. 3053/77.

9.- Memorias de obras e servizos para presentar á convocatoria de "Programas de Cooperación- ano 2005" da Consellería de Asuntos sociais, Emprego e Relacións Laborais. Expte. 3047/77.

10.- Memorias de obras e servizos para presentar á convocatoria do "Programa Labora: Xuventude con experiencia-ano 2005" da Consellería de Asuntos sociais, Emprego e Relacións Laborais. Expte. 3046/77.

EDUCACIÓN
11.- Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e a Federación Olívica de Asociacións de nais e pais de alumnos e alumnas de Vigo e Comarca (FOANPAS) para o funcionamiento dos comedores escolares. Expte. 6449/332.

FESTAS E A.SOCIOCULTURAL
12.- Proxecto de convenio de colaboración coas bandas populares de música de Vigo para a organización do programa "Música en movemento"durante o exercicio 2005. Expte. 1440/335.

INVESTIMENTOS
13.- Honorarios de dirección de obra dos proxectos incluídos no convenio subscrito coa entidade Aqualia FCC Vigo UTE, aprobado pola Xunta de Goberno local o 20.09.04. Expte. 43245/250.

MOBILIDADE E SEGURIDADE
14.- Devolución de aval por importe de 1.500 € a favor de Sanchez Alvarez S.L. constituído por reserva especial da vía pública por obra. Expte. 70727/210.

MULLER
15.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación de mulleres Dorna para o mantementodo "punto informa" e a realización do "Programa obradoiro de expresión vital e formación teatral". Expte. 1972/224.

16.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Federación Veciñal Eduardo Chao para o mantemento "punto informa" e a realización de actividades de promoción da muller no ano 2005. Expte. 1976/224.

MUSEO "QUIÑONES DE LEÓN".
17.- Préstamo de obras ao MARCO para a exposición Diásporas que se realizará entre o 20 de maio e o 11 de setembro de 2005. Expte. 1294/337.

PATRIMONIO HISTÓRICO
18.- Autorización para o depósito temporal de pezas e ferramentas antigas de carpintería no Centro de Artesanía Tradicional para a súa exhibición, investigación e divulgación. Expte. 2720/307.

19.- Indemnización substitutiva por importe de 2.370 € a favor de Forsai S.L. pola limpeza da muralla do Castelo de San Sebastián. Expte. 2694/307.

PERSOAL
20.- Dar conta da resolución de data 28.02.05 relativa á adscrición provisional da técnica de Admón. Xeral Dna.Dolores Espiño Collazo ao posto de xefa da Área de Réxime Interior. Expte. 15645/220.

21.- Dar conta da resolución da Alcaldía de data 4.03.05 relativa á gratificación por servizos especiais e extraordianrios do persoal do Servizo de Extinción de Incendios correspondente ao mes de febreiro de 2005. Expte. 15642/220.

22.- Solicitude de Dna. Aránzazu González Soengas, técnica de prevención de riscos laborais, de asistencia ao curso "Síndrome do edifico enfermo" en Barcelona. Expte. 15622/220.

23.- Execución da sentenza firme do Xulgado do Social nº 1 que declara despido improcedente o relevo do empregado municipal Sr. D. Felipe Domínguez Novoa como porteiro vixiante do Colexio municipal Emilia Pardo Bazán, acordado pola C.Goberno o 28.01.02. Expte. 15646/220.

URBANISMO
24.- Cesión gratuíta ao Concello de Vigo de terreo para ensanche e mellora na rúa Baixada ao Vao-1ª Fase. Expte. 43642/250.

25.- Licencia de actividades e instalaciónes a Nemomanía S.L. Exptes. 49483/421 e 27190/422.

XESTIÓN MUNICIPAL
26.- Xustificantes de libramento.