Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 28 mai 2003
O Consello de Urbanismo reúnese o xoves, a partir das dez da mañá, coa seguinte orde do día:

1. ACTAS ANTERIORES (30.04.03 e 08.05.03)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO ELEVA PROPOSTA Ó PLENO:

2. CONTA XERAL DO EXERCICIO 2002 DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

3. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA NO CAMIÑO CAÑIZO, 93-VALADARES (12056/423)

b) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA NO CAMIÑO LONGRA, 13-CORUXO (11626/423)

c) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN CARRASQUEIRA, 170-CORUXO (6196/423)

d) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA RÚA ANGEL DE LEMA Y MARINA, S/N (11634/423)

e) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NO CAMIÑO BREADOURO, Nº 56-A (12076/423)

f) RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE 06.02.03 DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NO CAMIÑO QUIRÓS, 106 (11180/423)

g) RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE 27.02.03 DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA 1ª TRAVESÍA DE ESPIÑEIRO Nº 19 (10418/423)

h) RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE 04.07.02 DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NO CAMIÑO REDONDO-OUTEIRO-SAN PAIO DE NAVIA (11238/423)

4. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENCIA Nº 176 DO 27.02.03 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN Nº 271/02 INTERPOSTO POR D. MARCIAL LOIS GONZÁLEZ CONTRA OUTRA DE 02.09.02 QUE DECLARABA A INADMISIBILIDADE DO R.C.A. Nº 02/5495/02 INTERPOSTO CONTRA ACORDO DE 22.02.01 SOBRE EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA Nº 9698/423.- DESESTIMATORIA

b) AUTO DE 28.02.03 RECAÍDO NO RECURSO DE CASACIÓN Nº 5186/00 INTERPOSTO POLO CONCELLO DE VIGO CONTRA SENTENCIA DE 03.04.00 SOBRE R.C.A. Nº 02/6716/96 PRESENTADO POR D. EDUARDO CANABAL SANZ CONTRA ACORDOS DE 18.10 E 08.11, DE 1996 RELATIVOS A LICENCIA DE EDIFICACIÓN A DOBLADA, S.A..- DECLARA A INADMISIÓN DO RECURSO

c) SENTENCIA Nº 303 DO 27.03.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/6727/98 INTERPOSTO POLA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS E VECIÑOS DA CARBALLA CONTRA ACORDOS SOBRE O PERI CARBALLA E A XUNTA DE COMPENSACIÓN DO SEU ÁMBITO.- DECLARA A INADMISIÓN DO RECURSO

d) SENTENCIA Nº 286 DO 27.03.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/6644/98 INTERPOSTO POR D. MANUEL SEIJO ABALDE E MANUEL SEIJO ABALDE, SL CONTRA RESOLUCIÓN DE 18.06.98 SOBRE DEMOLICIÓN DE OBRAS EN COUTADA-BEADE.- ESTIMATORIA PARCIAL

e) SENTENCIA Nº 297 DO 27.03.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/6026/98 INTERPOSTO POR D. CARLOS CERDEIRA COBAS CONTRA ACORDO PLENARIO DE 16.04.98 SOBRE O PEPRI III-02 FINCA DO CONDE.- DESESTIMATORIO

f) SENTENCIA Nº 302 DO 27.03.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/6118/98 INTERPOSTO POR D. JOSÉ GULÍAS GULÍAS CONTRA ACORDO PLENARIO DE 16.04.98 RELATIVO Ó PEPRI III-02 FINCA DO CONDE.-ESTIMATORIA

g) SENTENCIA DO 27.03.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/4305/99 INTERPOSTO POLA XUNTA DE GALICIA CONTRA A APROBACIÓN DO PROXECTO DE URBANIZACION DO PEPRI III-02 FINCA DO CONDE.- ESTIMATORIA

h) AUTO Nº 135 DO 21.04.03 RECAÍDO NO R.C.A. Nº 49/03 (P.O.) INTERPOSTO POR Dª MERCEDES COSTAS RODRÍGUEZ CONTRA RESOLUCIÓN DE 13.06.02 RELATIVA A LICENCIA DE OBRAS NO CAMIÑO GARITA-ALCABRE (EXPTE. Nº 38668/421).- ACEPTA O DESISTIMENTO

i) AUTO DO 26.04.03 RECAÍDO NO R.C.A. Nº 02/5259/01 INTERPOSTO POR INVERSIONES SPLENDOR, S.L. CONTRA VÍA DE FEITO EN EXPROPIACIÓN PARA O PROXECTO DE ADECUACIÓN RIBEIRAS RÍO LAGARES.- ACEPTA O DESISITIMENTO

j) SENTENCIA Nº 104 DO 28.04.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 529/01 (P.O.) INTERPOSTO POR TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES, S.A. CONTRA ACORDOS DE 12.07.01 E 08.02.01 RELATIVOS A DENEGACIÓN DE LICENCIA DE INSTALACIÓN DUNHA ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL EN NAIA-MEIXOEIRO.- DESESTIMATORIA

k) SENTENCIA Nº 106 DO 29.04.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº156/02 (P.O.) INTERPOSTO POR Dª DOLORES DAPONTE ROMERO CONTRA ACORDO DE INADMISIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN SOBRE EXPEDIENTE DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA NO CAMIÑO CARBALLAL, 44-EXPTE. Nº 5937/423.- DESESTIMATORIA

l) SENTENCIA Nº 293 DO 27.03.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº02/4506/99 INTERPOSTO POLA XUNTA DE GALICIA CONTRA DECRETO DE 10.06.99 QUE PROBOU DEFINITIVAMENTE O PROXECTO DE COMPENSACIÓN DO PEPRI III-02 FINCA DO CONDE.- ESTIMATORIA

5. DAR CONTA DOS DECRETOS DE AVOCACIÓN DA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

6. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN, POLA PRESIDENCIA DA XERENCIA, DOS EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS SEGUINTES:

1. 25584/422.- ENRIQUE CARIDE GONZÁLEZ.
2. 45249/421.- ENRIQUE CARIDE GONZÁLEZ.
3. 25328/422.- CALUDIA BIELSA PICAZO.
4. 44703/421.- CLAUDIA BIELSA PICAZO.
5. 25422/422.- SUSANA M. COMESAÑA GRAÑA.
6. 44886/421.- SUSANA M. COMESAÑA GRAÑA.
7. 25783/422.- GARBO ESTILISTAS, S.L.
8. 45692/421.- GARBO ESTILISTAS, S.L.
9. 25700/422.- MANUELA CEBRAL COVELO.
10. 45491/421.- MANUELA CEBRAL COVELO.
11. 46217/421.- JOSÉ RODRÍGUEZ CESPEDES.
12. 42438/421.- PROMOCIONES URBANAS LAXAS, S.L.
13. 44957/421.- NUGEPROM, S.L.
14. 38992/421.- MARTA GONZÁLEZ COMINGES.
15. 44055/421.- FRANCISCO G. IZQUIERDO MARTÍNEZ.
16. 45522/421.- GEO DISEÑO, S.L.
17. 45524/421.- GEO DISEÑO, S.L.
18. 45844/421.- ALFONSO IGLESIAS CASTAÑÓN.
19. 33910/421.- BÁRBARA E. A. OSAGIEDE.
20. 38733/421.- JORGE ANDRES VARONA SUÁREZ.
21. 42534/421.- JUAN MANUEL CALVO GONZÁLEZ.
22. 43660/421.- MONTSERRAT CORREA NOVOA.
23. 45044/421.- MARÍA DEL PILAR ÁLVAREZ MORENO.
24. 45329/421.- HORVICASAS 2002, S.L.
25. 46267/421.- PROMOCIONES SANJURJO BADÍA, S.L.
26. 45739/421.- CELSO EMILIO PEREIRA PÉREZ.
27. 44583/421.- CLAUDIO PARADA BLANCO.
28. 45383/421.- ANA MARÍA COUTO FERNÁNDEZ.
29. 45803/421.- EVENCIO RODRÍGUEZ SOBRINO.
30. 39087/421.- MODESTO ARAUJO SOTO. (PRÓRROGA)
31. 26038/422.- ABDELLAH EL AZIRI.
32. 26040/422.- ELIANA AMOEDO DOMÍNGUEZ.
33. 26099/422.- Mª JESUS FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ.
34. 26102/422.- NESTOR LATA BLANCO.
35. 26103/422.- MANUEL REAL FRAGUEIRO.
36. 26105/422.- JUN TAN.
37. 26113/422.- CARMELO CARRASCO FERNÁNDEZ.
38. 26114/422.- ANTONIO DOMÍNGUEZ PARDELLAS.
39. 26122/422.- MANUEL MAQUIEIRA RODRÍGUEZ.
40. 26132/422.- CEBEM FORMACIÓN PROFESIONAL, S.L.
41. 26133/422.- Mª FERNANDA FONTÁN DEL OSO.
42. 26135/422.- XAIME NOGUEIRA MEIXE.
43. 24481/422.- JUAN CARLOS SANTIN LÓPEZ.
44. 42860/421.- JUAN CARLOS SANTIN LÓPEZ.
45. 25675/422.- HOUSEDIET, S.L.
46. 22672/422.- AQUINAVAL, S.L.
47. 25487/422.- COMPAÑÍA DE SEGUROS ADESLAS, S.A.
48. 44150/421.- COMPAÑIA DE SEGUROS ADESLAS, S.A.
49. 22801/422.- FOTO JAVIER NOGUEROL, S.L.
50. 23202/422.- ELENA FREIXEIRO DOMÍNGUEZ. (DESESTIMACIÓN)
51. 26074/422.- GARLOGARDEN, S.L. (DESESTIMACIÓN)
52. 22493/422.- DEOLINDA FERREIRA ÁLVAREZ. (CADUCIDADE)
53. 23031/422.- AUTOSERVICIOS FAMILIA, S.A. (REM. MEDIO AMBIENTE)
54. 24060/422.- FRANCISCO GARCIA CAMBEIRO. (REM. MEDIO AMBIENTE)
55. 17130/422.- TELEPIZZA, S.A. (REM. MEDIO AMBIENTE)
56. 25898/422.- VIGUESA DE GRANALLADOS, S.L. ((REM. MEDIO AMBIENTE)
57. 38598/421.- DELIA BASTOS FERNÁNDEZ. (DESESTIMACIÓN)
58. 37941/421.- MANSO 2000, S.L. (ESTIMACIÓN RECURSO REPOSICIÓN)
59. 39640/421.- MARÍA ZAPATERO RODRÍGUEZ.
60. 40767/421.- JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ ROCHA.
61. 42333/421.- GERARDO MARIO ABAD QUINTA.
62. 43035/421.- AMPEHOGAR, S.L.
63. 43984/421.- VICENTE OVIDIO FONTELA PIÑÓN (FERRETERÍA CARIDE, S.L.
64. 46014/421.- ANA BELEN VÁZQUEZ PÉREZ.
65. 45421/421.- PROMOCIONES VENECIA VIGO, S.L.
66. 33857/421.- VICTORINO OTERO NEIRA.
67. 39222/421.- HIJOS MERCEDES PRIETO E NIETOS DE MARÍA PRIETO MORES
68. 43296/421.- FERNANDO CABALEIRO CAMPO E OUTRA.
69. 44545/421.- INVERSIONES TEÓFILO VÁZQUEZ, S.L.
70. 45146/421.- COMUNITEL GLOBAL, S.A.
71. 45681/421.- VIPROCO 2002, S.L.
72. 45582/421.- VALERY KARPIN, S.L.
73. 46032/421.- URBANIZACIONES LEPANTO, S.L.
74. 34613/421.- COLEGIO ATALAYA VIGO, S.L.
75. 44995/421.- JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.
76. 45504/421.- PLANIN, S.L.
77. 41067/421.- HOGAR 10, S.A.
78. 44567/421.- OFELIA PRADO PIÑEIRO.
79. 39826/421.- ELIAS GARCÍA COSTAS.
80. 22722/422.- EDELMIRO ESPIÑEIRA VÁZQUEZ.
81. 25753/422.- SANTIAGO LONGUEIRA S.L. UNIPERSONAL
82. 25787/422.- TESLA MATERIAL ELÉCTRICO, S.L.
83. 46247/421.- TESLA MATERIAL ELÉCTRICO, S.L.
84. 25788/422.- CONTROL LOGÍSTICO EXPRESS, S.L.
85. 26008/422.- CAFETERÍA GRAN SOL, C.B.
86. 26149/422.- ROSA MARÍA CID PÉREZ.
87. 26157/422.- HABIBI. ANDREA Y ALMA, S.L.
88. 26158/422.- MARINA VÁZQUEZ LORENZO.
89. 26159/422.- JOSÉ PALLAS LIÑARES.
90. 20625/422.- INGENIERÍA DE PROYECTOS MARINOS, S.A.
91. 36529/421.- INGENIERÍA DE PROYECTOS MARINOS, S.A.
92. 23121/422.- VIGOATOA, S.L.L.
93. 39802/421.- VIGOATOA, S.L.L.
94. 21410/422.- CHOCOBONI, S.L.
95. 21893/422.- ANA BELEN ARAUJO ALONSO.
96. 20634/422.- RETEVISIÓN MOVIL, S.A.
97. 20740/422.- CENTRO RADIOLOGÍA DENTAL, S.L.
98. 24698/422.- ASOCI. SEICHO-NO-IE DE ESPAÑA (HOGAR DEL PROGRESO INFINITO)
99. 25886/422.- J.VIQUEIRA LAGO CONSTRUCCIONES, S.A
100. 26112/422.-BENIGNA PÉREZ ALONSO (DESESTIMACIÓN)
101. 20114/422.-LIMPER UNIC, S.L. (REM. MEDIO AMBIENTE)

7. EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:

1. 24085/422.- PEREIRA PRODUCTOS DEL MAR, S.A.
2. 42106/421.- PEREIRA PRODUCTOS DEL MAR, S.A.
3. 24500/422.- ELABORADOS FREIREMAR VIGO, S.A.
4. 41310/421.- ELABORADOS FREIREMAR VIGO, S.A.
5. 23409/422.- MANUEL ANGEL EXPÓSITO GIL.
6. 40410/421.- MANUEL ANGEL EXPÓSITO GIL.
7. 25090/422.- Mª CARMEN GONZÁLEZ LUGO.
8. 44160/421.- Mª CARMEN GONZÁLEZ LUGO.
9. 46337/421.- MANUEL DIONISIO MARTÍNEZ SASIA.
10. 41740/421.- FEYJU GALICIA, S.L.
11. 45468/421.- MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ.
12. 46233/421.- ENRIQUE ALONSO CERQUEIRA.
13. 46205/421.- RIVAMARTI PROMOTORA, S.L.
14. 44247/421.- EDUARDO SEIJO ALEN.
15. 45959/421.- PROMOCIONES CALDELAS, S.L.
16. 46245/421.- HERMIDA GRAÑA, S.L.
17. 46416/421.- MARGARITA MAGDALENA ALONSO.
18. 44624/421.- GONZALO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
19. 44629/421.- LOURDES VILANOVA SÁNCHEZ E IRMAN.
20. 45131/421.- EMILIO MATO VARELA.
21. 40680/421.- EULALIA RIAL ESTÉVEZ E OUTRO.
22. 44080/421.- ANTONIO MANUEL COSTAS MORAN E OUTRA.
23. 45269/421.- VICTORIANO DOMÍNGUEZ MARTÍN.
24. 25065/422.- JOSÉ MIGUEL PARIS PEDREIRA.
25. 25954/422.- LAURA CRISTINA LÓPEZ VARELA.
26. 25973/422.- JOSÉ OSCAR FAILDE AREAN.
27. 25975/422.- DEVALOCOR, S.L.
28. 26137/422.- GABRIEL BARROS GONZÁLEZ.
29. 26142/422.- MARÍA LUISA ALEJANDRO DOMÍNGUEZ.
30. 26167/422.- VANESA COMESAÑA TENA.
31. 26168/422.- JOSÉ CARLOS BLANCO GONZÁLEZ.
32. 24830/422.- BLANZAGOGA, S.L.
33. 43534/421.- BLANZAGOGA, S.L.
34. 24623/422.- BUCLES PROFESIONAL, S.L.
35. 23712/422.- ANTONIO CASAS GIL.
36. 26006/422.- CLARKE MODET Y COMPANÍA, S.L.
37. 25441/422, 44927/421.-ESPECTÁCULOS VISUAIS, S.L. (DESESTIMACIÓN)
38. 21933/422, 36346/421.ROGESCALEIRA, S.L.(DESESTIMACIÓN)
39. 20059/422, 33992/421.-COMEGA VIGO, S.L. (CADUCIDADE)
40. 20746/422, 35297/421.-SONIA ÁLVAREZ RIBAS. (CADUCIDADE)
41. 22656/422.- CENTRO VETERINARIO TRAVESÍA, C.B. (CADUCIDADE)
42. 21548/422.- CENTRO DE ENSEÑANZA MUSICAL ALLEGRO, SL (REM. MEDIO AMBIENTE)
43. 26040/422.- ELIANA AMOEDO DOMÍNGUEZ. (RECTIFICACIÓN)
44. 33815/421.- PABLO A OLIVEIRA NÚÑEZ. (DESISTIMENTO)
45. 33981/421.- ISOLUX WAT, S.A. (DESISTIMENTO)
46. 34216/421.- RETEVISION MÓVIL, S.A. (DESISTIMENTO)
47. 37941/421.- MANSO 2000, S.L. (ESTIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN)
48. 38598/421.- DELIA BASTOS FERNÁNDEZ. (DESESTIMACIÓN)

8. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS