Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 13 nov 2014
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 14 DE NOVEMBRO DE 2014.

1.- Acta da sesión extraordinaria e urxente do 29 de outubro, ordinaria e extraordinaria e urxente do 31 de outubro e extraordinaria e urxente do 5 de novembro de 2014.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
2.- Expediente de contratación, por procedemento aberto, para a subministración de tres servidores para dar soporte á Granxa Vmware. Expte. 7063/113.

BENESTAR SOCIAL
3.- Resolución dos recursos potestativos de reposición interpostos contra acordo da X.Goberno (29.08.14) de outorgamento de subvencións a entidades de carácter social sen ánimo de lucro para a realización de actividades na área dos servizos sociais no ano 2014. Expte. 101882/301.

CONTRATACIÓN
4.- Clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación das obras de accesibilidade a Colexios Públicos. Expte. 16199/332.

5.- Clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación da subministración de maquinaria para o ximnasio do Parque Central de Teis do Servizo de Bombeiros. Expte. 3494/213.

6.- Clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación da xestión e transporte de desprazamentos do programa educativo "Vigo por dentro-coñece a túa cidade"". Expte. 16213/332.

7.- Clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación do servizo docente do Programa ximnasia para maiores. Expte. 13287/333.

8.- Devolución de garantías:
a) Internacional Periféricos y Memorias S.L.U. Expte. 4959/241.
b) Internacional Periféricos y Memorias S.L:U. Expte. 4960/241.
c) Tecnics Automatizacio D'oficines S.A. Expte. 7163/113.
d) Tecnics Automatizacio D'oficines S.A. Expte. 7165/113.
e) Tecnics Automatizacio D'oficines S.A. Expte. 7166/113.
f) Tecnics Automatizacio D'oficines S.A. Expte. 4878/241.
g) API S.A. Expte. 5004/241.
h) API S.A. Expte. 5005/241.
i) API S.A. Expte. 5006/241.

CULTURA, FESTAS, MUSEOS
9.- Concesión de subvención a favor da Asociación Orquesta Vigo 430 para a organización do "Programa de Música Clásica 2014". Expte. 14769/331.

10.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Festas durante o mes de outubro de 2014. Expte. 5810/335.

DEPORTES
11.- Proposta de autorización para a organización do XXXVI Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través, o vindeiro día 30 de novembro. Expte. 13453/333.

12.- Devolución de aval á Agrupación Colexio El Castro constituído pola organización do XIX Cross Escolar Castro San Miguel. Expte. 13456/333.

EDUCACIÓN
13.- Proposta de autorización para a instalación dunha estación de calidade do Aire no CEIP Lope de Vega. Expte. 15768/332.

EMPREGO
14.- Rectificación de erro no acordo da X.Goberno local do 8.10.14 de outorgamento subvencións para o fomento do emprego a entidade sen ánimo de lucro. Expte. 11399/77.

MEDIO AMBIENTE
15.- Desestimación de alegacións e aprobación definitiva do Plan de Acción contra o ruído do Concello de Vigo. Expte. 10365/306.

LIMPEZA
16.- Revisión ordinaria do prezo do contrato de instalación, limpeza e mantemento de colectores e papeleiras do termo municipal de Vigo. Expte. 5201/252.

OSPIO
17.- Nomeamento da dirección facultativa da obra de mellora da rede separativa de pluviais e renovación dos pavimentos peonís e de rodadura en en diversos accesos, rúas e camiños de Vigo. Expte. 2721/443.PATRIMONIO
18.- Cesión de uso da planta 2ª do edificio nº 2 da rúa Cánovas del Castillo á entidade Instituto Estudios Vigueses, no marco do convenio de colaboración concertado co Concello de Vigo. Expte. 11515/101.

POLICÍA LOCAL
19.- Incoación de expediente disciplinario a funcionario con posto na Policía Local. Expte. 42407/212.

RECURSOS HUMANOS
20.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos distintos servizos, correspondentes aos meses de maio e setembro-2014. Expte. 25740/220.

21.- Proposta de aprobación de axudas extraordinarias do Fondo de Acción Social. Expte. 25828/220.

22.- Rectificación erro, relativo á gratificación por servizos especiais e extraordinarios persoal Cemiterios-setembro 2014. Expte. 25839/220.

23.- Dar conta de resolucións ditadas polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal

a) Cumprimento de resolución da Dirección General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado. Expte. 25680/220.

b) Resolucións do 16/10 e do 31/10, sobre permiso non retribuído a Dª Rosa Mª Gamallo. Rey. Expte. 25719/220.SEGURIDADE
24.- Devolución de avais:
a) Impernosa S.L. Expte. 90088/210.
b) Construcciones Sito y Fernández S.L. Expte. 90165/210.
c) Oreco S.A. Expte. 90213/210.
d) Limpieza y Aplicación de Pintura Industrial y Naval S.L. Expte. 90215/210.
e) Asociación de Comerciantes del Pau de Navia. Expte. 90226/210.
f) Civis Global S.L. Expte. 90252/210.
g) Ignacio Fernández Lorenzo. Expte. 90315/210.
h) Basilio Fernández Barros. Expte. 90477/210.
i) Aspanaex. Expte. 90996/210.


SERVIZOS
25.- Prórroga do contrato de subministración de Enerxía eléctrica en media e baixa tensión para as distintas instalacións electromecánicas do Concello de Vigo. Expte. 14694/444.

URBANISMO
26.- Aprobación da ocupación directa para destinar a viario público da "Parcela A", sita na rúa López Mora nº 1 e ordenar o levantamento da acta de ocupación da parcela. Expte. 5109/401.

VIAS E OBRAS
27.- Solicitude de devolución de fianzas constituídas pola UTE Conservación Vigo (Movexvial S.L.-Construcciones Crespo S.A.) para responder das "obras de acondicionamento, mantemento e conservación das infraestructuras viarias do Concello de Vigo". Expte. 5000 e 5001/241.

VIGO-ZOO
28.- Devolución de aval a SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A. polo servizo de vixilancia nocturna no Vigo-Zoo. Expte. 5830/12.

29.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 14 de novembro de 2014, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 12 de novembro de 2014.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.