Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 2 out 2014
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 3 DE OUTUBRO DE 2014.

1.- Actas das sesións ordinaria e extraordinaria e urxente do 19 de setembro de 2014.

BENESTAR SOCIAL
2.- Dar conta das altas no Servizo de Axuda no Fogar durante os meses de xuño, xullo e agosto 2014. Expte. 89458/301.

CULTURA, FESTAS E MUSEOS
3.- Fixación prezos venda de entradas da programación do servizo de Cultura e Bibliotecas no Auditorio Municipal no segundo semestre do ano 2014. Expte. 14757/331.

4.- Indemnización substitutiva a favor de "Vigilancia Integrada, S.A.", pola realización de servizos de vixilancia no Museo municipal "Quiñones de León". Expte. 5223/337.

5.- Indemnización substitutiva a favor de "Securitas Seguridad España, S.A.", pola realización de servizos de vixilancia na pinacoteca municipal "Francisco Fernández del Riego". Expte. 5224/337.

6.- Indemnización substitutiva a favor de "Securitas Seguridad España, S.A.", pola realización de servizos de vixilancia en dependencias culturais. Expte. 905/341.

CONTRATACIÓN
7.- Proposta de modificación da Mesa de Contratación. Expte. 4418/241

DEPORTES
8.- Solicitude de devolución de aval: D. José Vidal Rial. Expte. 13379/333.

MEDIO AMBIENTE
9.- Proxecto de convenio de colaboración coa entidade "Vego Supermercados, S.A.", para a realización de actividades de sensibilización e educación ambiental. Expte. 10389/306.

10.- Relación de expedientes de gasto menor tramitados no servizo. Meses xullo-setembro 2014. Expte. 10535/306.

11.- Informe sobre pedimento da CMVMC de Cabral de autorización de obras para senda peonil no río Lagares, tramo Ramón Nieto ata Parque Baladas (aeroporto). Expte. 10422/306.

PATRIMONIO
12.- Modificación contrato do servizo de comprobación, revisión e actualización do Inventario municipal de bens e dereitos. Expte. 19712/240.

RECURSOS HUMANOS
13.- Execución de títulos xudiciais 75/2014 do Xulgado do Social nº 5 de Vigo nos Autos 311/2010, seguidos a instancia de Montserrat Soto Sío. Expte. 25690/220.

14.- Gastos locomoción abril-agosto 2014. Expte. Núm.: 25656/220.

15.- Festividade nocturnidade distintos servizos municipais, xullo 2014. Expte. 25564/220.

16.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos distintos servizos correspondestes aos meses de marzo e xullo 2014. Expte. 25557/220.

17.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos distintos servizos correspondestes aos meses de abril e agosto 2014. Expte. 25646/220.

18.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondente ao mes de agosto 2014. Expte. 25638/220.

19.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de tres auxiliares de admon. Xeral, por un máximo de seis meses para os servizos de Limpeza, Comercio e Xardíns. Expte. 25670/220.

20.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun auxiliar de administración xeral, por un máximo de 3 meses, para o servizo de Benestar Social. Expte. 25675/220.

21.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de tres traballadores/as sociais, por un máximo de 6 meses, para o servizo de Benestar Social. Expte. 25667/220.

22.- Complemento de productividade por toxicidade do persoal do servizo de Vías e Obras correspondentes ao mes de agosto 2014. Expte. 25658/220.

SERVIZOS
23.- Proxecto de "Renovación da rede de saneamento nas rúas Mestre Chané e Montecelo Alto. Expte. 2568/440.

TRANSPORTES
24.- Indemnización substitutiva a favor de Interparking Hispania, S.A., pola prestación dos servizos de apoio e xestión do aparadoiro da Praza de Portugal. Agosto 2014. Expte. 419/449.

URBANISMO
25.- Dar conta de sancións urbanísticas remitidas á Tesourería para o ditado da correspondente providencia de apremio. Expte. 7619/407.


26.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes aos expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día tres de outubro de 2014, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e aos demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para os efectos de información.


Vigo, 1 de outubro de 2014.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.