Escoitar

Xunta de Goberno Local

mércores, 24 xul 2013
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 26 DE XULLO DE 2013.

1.- Actas das sesións ordinaria e extraordinarias urxentes do 12-07-2013.

CONTRATACIÓN
2.- Devolución de garantía a Terrauga. S.L. Expte. 4528/241.

CULTURA, FESTAS E MUSEOS
3.- Relación de expedientes de gasto menor tramitados polo servizo de Museos municipais nos meses de maio e xuño 2013. Expte. 394/341.

DEPORTES
4.- Proposta de resolución parcial da convocatoria de subvencións a entidades deportivas sen ánimo de lucro de Vigo para as súas actividades e proxectos deportivos durante a temporada 2012-2013. Expte. 11943/333.

5.- Proxecto Modificado das obras de mantemento e consolidación do circuíto de adestramento no parque de Castrelos. Expte. 11616/333.

DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
6.- Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Fundación da Axencia Intermunicipal da Enerxía de Vigo no marco do Plan Municipal de Emprego 2013. Expte. 10015/77.

7.- Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e Conxemar, no marco do Plan Municipal de Emprego 2013. Expte. 9910/77.

EDUCACIÓN
8.- Prórroga do contrato para a xestión das Escolas Infantís Municipais Atalaia-Teis, Costeira-Saiáns e Santa Cristina de Lavadores. Expte. 10715/332.

PATRIMONIO
9.- Solicitude de autorización para a instalación dunha área de xogos infantil no Centro Comercial Travesía. Expte. 84514/210.
SEGURIDADE E MOBILIDADE
10.- Indemnización substitutiva a favor de D. Aquilino Molina Valín polos servizos de transporte os meses de xaneiro a marzo 2013. Expte. 86001/210.

SERVIZOS
11.- Dar conta da tramitación do expediente de "Actuación nas instalacións eléctricas de diversos bombeos da rede de saneamento". Expte. 1955/440.

12.- Aprobación do Plan de Seguridade e Saúde e aceptación do Plan de Xestión de residuos das obras de "Pavimentación do acceso á presa de Eiras". Expte. 2401/443.

13.- Nomeamento da dirección facultativa das obras de "Pavimentación do acceso á Presa de Eiras". Expte. 2401/443.


14.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes aos expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día vinte e seis de xullo de 2013, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese aos Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e aos demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 23 de xullo de 2013.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.