Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 11 xul 2013
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 12 DE XULLO DE 2013.


1.- Actas das sesións ordinaria e extraordinaria e urxente do 28 de xuño de 2013.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
2.- Proposta para a creación do Ficheiro de control de visitas á sede municipal. Expte. 6607/113.

BENESTAR SOCIAL
3.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta exptes. 15/2991,04/937, 242/16.

CULTURA, FESTAS E MUSEOS
4.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo da Área de Cultura, Festas e Museos no mes de xuño 2013. Expte. 255/330.

5.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Festas durante o mes de xuño de 2013.

DEPORTES
6.- Proposta de autorización ao Club Ciclista Meixoeiro para organizar o XXV Gran Premio Ciclista Meixoeiro o vindeiro 20 de xullo. Expte. 12223/333.

7.- Concesión de subvención directa á Fundación Celta de Vigo polo desenvolvemento dun Programa de Fomento do Fútbol base durante a tempada deportiva 2012/2013. Expte. 12272/333.

FOMENTO
8.- Dar conta da tramitación do expediente "Pavimentación do vial de acceso á Presa de Eiras" do Plan de Invesión de Aqualia. Expte. 1951/440.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
9.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Federación de Peñas Recreativas El Olivo para o fomento de actividades da entidade. Expte. 6104/320.

10.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a "Fundación Igual Arte (2013)" para o fomento de actividades da entidade. Expte. 6113/320.

11.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a "Asociación Colectivo Veciñal Curva de San Gregorio (2013)", para o fomento de actividades da entidade. Expte. 6098/320.

PATRIMONIO
12.- Extinción da concesión administrativa de restaurante en Avda. de Samil outorgada a Dª. Caridad Falagan García. Expte. 19647/240.

RECURSOS HUMANOS
13.- Nomeamento interino, por acumulación de tarefas, dunha auxiliar de administración xeral para o Servizo de Benestar Social. Expte. 24199/220.

14.- Dar conta de Resolucións do Concelleiro-delegado de Xestión Municipal:

a) Resolución de data 5.07.13 de reincorporación ao Concello de Vigo do funcionario D. Francisco J. González Yebra-Pimentel. Expte. 24154/220.
b) Resolución de data 2.07.13 de prórroga da permanencia no servizo activo formulada polo funcionario D. Avelino San Luis Costas. Expte. 24210/220.
c) Resolución de data 3.01.13 de encomenda de funcións ao funcionario D. Francisco Javier Gutiérrez Orúe. Expte. 24231/220.
d) Resolución de data 2.05.13 de encomenda de funcións ao funcionario D. Antonio Villanueva Guimerans. Expte. 6522/113.
e) Resolución de data 22.05.13 de encomenda de funcións ao funcionario D. José Franco Reza. Expte. 3894/336.

TURISMO
15.- Indemnización substitutiva por importe de 43.547,90€ a favor de Asociación Profesional de Empresarios Autónomos do Mercado do Progreso polos servizos de xestión en dito mercado, abril-maio. Expte. 5467/551.

16.- Proposta de autorización ao Concello de Fornelos de Montes para a tala de árbores na zona do encoro de Eiras. Expte. 69125/250.

XUVENTUDE
17.- Primeira revisión do prezo do contrato do servizo de Dinamización Xuvenil do Castro período setembro 2010-setembro 2011 e proposta aprobación da Segunda revisión de prezos do período setembro 2011-setembro 2012. Expte. 3934/336.

18.- Rogos e preguntas.DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 12 de xullo de 2013, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 10 de xullo de 2013.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.