Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 24 mai 2012
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:
1. ACTA ANTERIOR (18. 05. 12).

ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:
2. APROBACIÓN DA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DA "APR A-5-39 VÍA NORTE". EXPTE 5060/401.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA:
3.DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA CONCELLEIRA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS DE 15.05.12 SOBRE INICIO DA REDACCIÓN E TRAMITACIÓN DO PERI " A-4-44 RAVISO INDUSTRIAL." EXPTE 13744/411.

4.EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a.EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NO CAMIÑO FORTE Nº 24. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE. 15757/423.

b.EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NA RÚA PERTEGUEIRAS Nº 45. EXPTE 15799/423

c.EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA E INCOMPATIBLES CO ORDENAMENTO URBANÍSTICO NA RÚA RICARDO MELLA Nº 272. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 14639/423.

5.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS:

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1.75982/421.- JULIA COMESAÑA FERNÁNDEZ DEVOLUCIÓN AVAL
2.76110/421.- Mª ELENA COMESAÑA FERNÁNDEZ DEVOLUCIÓN AVAL
3.76458/421.- ÁLVARO IGLESIAS VILA DEVOLUCIÓN AVAL
4.69136/421.- Mª MERCEDES HERNANDO PATO VIVENDA UNIFAMILIAR
5.73196/421.- SERGIO VILLAVERDE MARTÍNEZ VIVENDA UNIFAMILIAR
6.73324/421.- MANUEL ÁNGEL BRAVO SILVA REFORMA/AMPLIACIÓN
7.75768/421.- ROSA ROMERO OLIVEIRA REFORMA/AMPLIACIÓN
8.69945/421.- ELVIRA ÁLVAREZ PEREIRA DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
9.75945/421.- ROGELIO LAGO OTERO DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
10.75952/421.- SLINK, SL DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
11.76190/421.- SLINK, SL DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
12.76220/421.- ESTRELLA GARCÍA PEREIRA DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
13.72835/421.- JULIA COMESAÑA FERNÁNDEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
14.74015/421.- ANTONIO HIDALGO FERNÁNDEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
15.75119/421.- JOSÉ M. ÁLVAREZ ESTÉVEZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
16.75377/421.- ÁLVARO IGLESIAS VILA PRIMEIRA OCUPACIÓN
17.75992/421.- Mª TERESA GARCÍA SIMÓN CAMBIO DE CUBERTA
18.68507/421.- CARMEN IGLESIAS SUÁREZ PARCELACIÓN
19.76227/421.- JOSÉ VIDAL OITAVÉN CAMBIO MATERIAL CUBERTA (M.S.)
20.76292/421.- JOSEFINA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ DEMOLICIÓNS (MÉT. SIMPLIF.)
21.76393/421.- Mª VICTORIA PÉREZ LAGO PECHE (MÉTODO SIMPLIFICADO)
22.76082/421.- MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ REFORMAS (MÉT. SIMPLIFICADO)
23.76159/421.- Mª LUISA FÁBREGAS VÁZQUEZ REFORMAS (MÉT. SIMPLIF.)

DESESTIMADAS:
24.74791/421.- COM. MONTES VECIÑÁIS MAN COMÚN ZAMÁNS VARIOS
25.71615/421.- ROSA Mª LAREDO BOUZAS CAMBIO DE CUBERTA

EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
26.27349/422.- ELVIRA COSTAS SIMÓN VENDA POLO MIÚDO
27.34874/422.- CEVA, C.B. VENDA POLO MIÚDO
28.49047/421.- ELVIRA COSTAS SIMÓN REFORMA COMERCIAL
29.75931/421.- GENERAL ÓPTICA, S.A. REFORMA COMERCIAL
30. 340/420.- CEVA, C.B. COMERCIO (COM. PREVIA)
31.39042/422.- GENERAL ÓPTICA, S.A. COMERCIO
32.39090/422.- EVA Mª CASTILLO PÉREZ COMERCIO
33.39135/422.- NICOLÁS RUIZ HERRERA COMERCIO
34. 341/420.- ESCUELA DE ARTES MARCIALES OKINAWA, SLU DEPORTIVO

DESESTIMADAS:
35.34443/422.- MECADOBA, SL ALMACÉN/ACT. MOLESTA
36.65007/421.- MECADOBA, SL REFORMA COMERCIAL

DESESTIMENTO:
37.24570/422.- TRANSITARIOS EUROPEOS INTEGRALES, SL OFICINA
38.35409/422.- MARCOS AQUINO DE ARRUDA COMERCIO
39.35612/422.- SIGUE MIS PASOS, CB COMERCIO

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
40.38022/422.- IBER COMERCIO E INDUSTRIA, SA INDUSTRIA

EXPEDIENTES DA OFICINA DE BARRIOS HISTÓRICOS:
ESTIMADAS:
41. 970/426.- MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ REY REFORMA/AMPLIACIÓN
42. 937/426.- RABO DE GALO GILREG, CB RÓTULOS E VOLADIZOS
43.75134/421.- PROMOCIONES URBANAS LAXAS, SL PRIMEIRA OCUPACIÓN
44. 806/426.- MONTSERRAT FREIRE FERNÁNDEZ REFORMA COMERCIAL
45. 855/426.- INNOPACK SYSTEMS, SL REFORMA COMERCIAL
46. 860/426.- Mª YOLANDA ROMERO ALEGRET REFORMA COMERCIAL
47. 879/426.- PERFECTO FERNÁNDEZ RUEDA REFORMA COMERCIAL
48. 805/426.- MONTSERRAT FREIRE FERNÁNDEZ COMERCIO
49. 861/426.- Mª YOLANDA ROMERO ALEGRET COMERCIO
50. 839/426.- FRANCISCO J. TENIENTE LAGO REFORMA COMERCIAL

PRÓRROGA:
51.75343/421.- JOSÉ LUIS VEIGA RODRÍGUEZ CAMBIO DE CUBERTA


6. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

Vigo, 21 de maio de 2012

A Xerente de Urbanismo,
María Carneiro López


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 25 de maio de 2012, ás 8.30 horas, en primeira convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello e da Xerencia de Urbanismo, para os efectos de información.
Vigo, 21 de maio de 2012

O Alcalde ,Abel Caballero Álvarez

O Secretario da Xerencia de Urbanismo
PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011)
Gustavo Rodriguez Bartol