Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 1 dec 2011
CONCELLO DE VIGO XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
De conformidade co establecido nos artigos 8-10 dos Estatutos da Xerencia Municipal de
Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de
Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (25.11.11).

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

2. DAR CONTA DO INFORME MUNICIPAL SOBRE O DOCUMENTO AMBIENTAL DO PROXECTO DO "PARQUE EÓLICO SERRA DO GALIÑEIRO" PROMOVIDO POR "TERRA DO VENTO S.R.L." E TRASLADO DO MESMO Á SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DA XUNTA DE GALICIA. EXPTE 13523/411.
3. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA CONCELLEIRA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS DE DATA 22 DE NOVEMBRO DE 2011 SOBRE SUBSTITUCIÓN DE AVAL DO 100% POR OUTRO DO 5%, INTERESADO POLA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO " PERI II-05 ROCÍO". EXPTE 5036/401.
4. APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDA PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS COMÚNS DO EDIFICIO SITO NA RÚA COVANDONGA Nº 13. EXPTE 499/431.
5. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRA, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, CASCOS HISTÓRICOS E GRANDES PROXECTOS:

EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1. 70470/421.- ADOLFO BLANCO GARCÍA DEVOLUCIÓN AVAL
2. 71712/421.- JOAQUÍN PIÑEIRO PÉREZ DEVOLUCIÓN AVAL
3. 67600/421.- ADOLFO BLANCO GARCÍA VIVENDA UNIFAMILIAR
4. 72892/421.- ARMINDA DA SILVA PEREIRA VIVENDA UNIFAMILIAR
5. 73598/421.- ROGELIO VIEITO GARCÍA VIVENDA UNIFAMILIAR
6. 73076/421.- AMADEO RODRÍGUEZ TORRENTE REFORMA/AMPLIACIÓN
7. 73295/421.- OLGA ROSA DURÁN PIÑEIRO REFORMA/AMPLIACIÓN
8. 73494/421.- ROMIL COVI SCG DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
9. 75088/421.- REGISVIGO, SL DERRUBAMENTO EDIFICACIÓN
10. 62333/421.- JOAQUÍN PIÑEIRO PÉREZ PRIMEIRA OCUPACIÓN
11. 67532/421.- DAVID FREIRE GARCÍA PRIMEIRA OCUPACIÓN
12. 67135/421.- CÁNDIDO NIETO RODRÍGUEZ PARCELACIÓN
CONCELLO DE VIGO
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
13. 214/420.- JONATHAN ÁLVAREZ NOVOA COMERCIO
14. 74624/421.- C. PROP. ÁLVARO CUNQUEIRO 9 CAMBIO MATERIAL CUBERTA
15. 75025/421.- CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ BARCIELA PECHE
16. 75048/421.- JOSÉ MARÍA PÉREZ COMESAÑA PECHE
17. 190/420.- JIMA GALICIA, SL OFICINAS
DESESTIMADAS:
18. 62200/421.- PROMOTORA CAVADA Y CORREA MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
RECTIFICACIÓN:
19. 61290/421.- HIGINIO RODRÍGUEZ ABALDE REFORMA/AMPLIACIÓN
OUTRAS RESOLUCIÓNS:
20. 21419/421.- ROLANDO FREIRÍA CORREA VIVENDA UNIFAMILIAR
EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
21. 28954/422.- PERFUMISTAS DE GALICIA CAMBIO TITULARIDADE/ACTIVIDADE
22. 24449/422.- PURIFICACIÓN AGUAYO VALVERDE DROGUERÍA/PERFUMERÍA
23. 42782/421.- PURIFICACIÓN AGUAYO VALVERDE REFORMA COMERCIAL
24. 37398/422.- Mª JOSÉ COLLAZO ALONSO COMERCIO
25. 38520/422.- UTE CASCO VELLO GUINDASTRE
26. 298/420.- CONSELLERÍA TRABALLO E BENESTAR SERVIZOS PÚBLICOS
CADUCIDADE:
27. 28986/422.- CONTINUO PRINT, SA TALLER/FÁBRICA
28. 27340/422.- INVESTIMENTOS GALEGO PORTUGUESES ALIMENTACIÓN
29. 30222/422.- ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES LAGOA, SA OFICINA
30. 31726/422.- PARTIGLESIAS, SL OFICINA
31. 32023/422.- Mª DEL CARMEN YÁÑEZ SALGADO OFICINA
32. 30994/422.- MOMO IMPRESIÓN DIGITAL, SC ARTESANÍA
33. 26727/422.- TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA INSTAL. TELECOMUNICACIONES
34. 52411/421.- CONTINUO PRINT, SA REFORMA/AMPLIACIÓN
35. 54905/421.- ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES LAGOA REF./AMPLIACIÓN
36. 49029/421.- INVESTIMENTOS GALEGO PORTUGUESES REF.COMERCIAL
37. 56322/421.- MOMO IMPRESIÓN DIGITAL, SC REFORMA COMERCIAL
38. 47899/421.- TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA INSTALACIÓN
DESESTIMENTO:
39. 24729/422.- ALGIDENT, SL VENDA POLO MIÚDO

CONCELLO DE VIGO XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
40. 27469/422.- AREA CÍES, SL OFICINA
41. 33402/422.- ERICSON NETWORK SERVICES, SL OFICINA
42. 33417/422.- ASIA INTERNACIONAL COMERCIO, SL OFICINA
43. 36561/422.- S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA GUINDASTRE

6. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS

Vigo, 25 de novembro de 2011
A Xerente de Urbanismo,
María Carneiro López

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa
inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.1.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o venres día 2 de decembro de 2011, ás 8:30 horas, en primeira
convocatoria e unha hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.
Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do
Concello, para os efectos de información.

Vigo, 25 de novembro de 2011

O Alcalde O Secretario da Xerencia de Urbanismo,
PD o xefe de Asesoramento xurídico da Xerencia
(Resolución do 22.09.2011)
Abel Caballero Álvarez Gustavo Rodríguez Bartol