Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 1 dec 2011
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 2 DE DECEMBRO DE 2011.


ASESORIA XURIDICA
1.- Dar conta das Sentenzas e Autos remitidos por Asesoría Xurídica:

a)Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo. RC-A 210/11 P.A. Demandante: D. Cesar Ojea Pérez. Obxecto: inactividade municipal PLU, execución forzosa. Declara a inadmisión do recurso por extemporaneidade. Expte. 6848/111.

b)Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo. RC-A 112/08 P.O. Demandante: ASOCIACION DE AFECTADOS -Parque Tecnolóxico-. Obxecto: reversión de bens obxecto de expropiación forzosa. Sentenza, que non é firme, inadmite o recurso por falla de lexitimación activa da "Asociación de afectados" demandante (que non sería titular do eventual dereito de reversión). Expte. 4762/111.

c)Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo. RC-A 280/11 P.A. Demandante: D. Jose L. Benavides García. Obxecto: multa coercitiva XMU. Sentenza firme que desestima o recurso. Expte. 6803/111.

d)Sentenza do TSX de Galicia, Sala C-A, Sección 2ª. RC-A 4389/1995 P.O. Demandante: D. Eduardo Canabal Sanz. Obxecto: PERI I-02 Jacinto Benavente. Estimatoria parcial (FFDD 4º e 5º). Auto do 25.10.2011. Arquiva o procedemento a resultas do incidente de inexecutabilidade resolto xa no PO 4619/1996, por se lle ter outorgado licenza conforme ao PXOM ás obras levadas a cabo neste ámbito. Expte. 4791/111.

e)Sentenza do TSX de Galicia, Sala do C-A, Sección 2ª. RC-A 02/4642/2009 P.O. Demandante: D. Alfredo Rodríguez Vidal. Obxecto: Acto do 29.10.06 da CPTOP e T. PLU en Saiáns, Vilaverde, Concello codemandado. Esta sentenza, que non é firme, estima o recurso e anula o acto por caducidade do procedemento. Expte. 5993/111.

f)Sentenza da Audiencia Nacional, Sala do C-A, Sección 2ª. RC-A 711/09 P.O. Demandante: Concello de Vigo. Obxecto: Resolución 21.07.09 TE-A Central: inadmisión da alzada, sobre IVE. Sentenza, que non é firma, desestima o noso recurso. Expte. 5558/111.

g)Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo. RC-A 148/11 P.A. Demandante: AXA SEGUROS GENERALES, S.A. Obxecto: accidente de circulación. Sentenza firme que desestima o recurso. Expte. 6735/111.

h)Sentenza do TSX de Galicia, sala do Contencioso-Administrativo, sección 2ª. RC-A 02/4239/08 P.O. Demandante: SALVEMOS PONTEVEDRA. Obxecto: EDAR do Lagares. Sentenza, que non é firme, desestima o recurso. Expte. 4629/111.

i)Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo. RC-A 279/11 P.A. Demandante: AQUALIA. Obxecto: Resolución 7.04.11 (en reposición). Sentenza firme que desestima o recurso. Expte. 6795/111.

l)Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo. RC-A 304/11 P.A. Demandante: Dª María Erundina Rodríguez Crespo. Obxecto: inactividade municipal obras viarias C. Carballal. Sentenza firme que desestima o recurso. Expte. 6837/111.

m)Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo. RC-A 300/11 P.A. Demandante: Dª Katia Fernández Meiriño. Obxecto: sanción de tráfico. Sentenza firme que desestima o recurso. Expte. 6825/111.

n)Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo. RC-A 329/11 P.A. Demandante: D. Victor M. González González. Obxecto: resolución do 6.05.2011, caída na vía pública. Sentenza firme que desestima o recurso. Expte. 6881/111.

ñ)Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo. RC-A 297/11 P.A. Demandante: Dª M.C. Paredes Eiroa. Obxecto: caída na vía pública. Sentenza firme que desestima o recurso. Expte. 6838/111.

o)Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo. RC-A 303/11 P.A. Demandante: Dª Maria Méndez Conde. Obxecto: caída na vía pública. Sentenza firme que desestima o recurso. Expte. 6830/111.

p)Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo. RC-A 289/11 P.A. Demandante: D. Manuel López Rodríguez. Obxecto: expediente disciplinario. Sentenza, que non é firme, estima parcialmente o recurso condenando ao Concello a resolver de forma expresa sobre as denuncias. Expte. 6818/111.

q)Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo. RC-A 215/11 P.A. Demandante: AXA S.G. S.A. e outro. Obxecto: accidente vehículo, desestimación presunta. Acepta o desestimento da actora. Expte. 6836/111.

r)Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo. RC-A 204/11 P.A. Demandante: D. J. Isaac González Paz. Obxecto: sanción de tráfico. Sentenza firme que estima o recurso e anula o acto. Expte. 6913/111.

BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do servizo de Axuda no Fogar. Expte. 1440/01 e 389/02.

CONTRATACIÓN
3.- Rectificación do acordo da XGL e anuncio de nova convocatoria da licitación do expediente. Expte. 12612/332.

4.- Desestimación de recursos de reposición interpostos contra a adxudicación do contrato de mediación de seguros privados. Expte. 18701/240.

5.- Devolución de garantía a CONSTRUOIA, S.L. Expte. 3476/241.

INTERVENCIÓN
6.- Xustificación de libramentos.

MOBILIDADE, SEGURIDADE E TRANSPORTES
7.- Devolución de aval á CONSTRUCTORA EDISERPO, S.L., con motivo da reserva especial de vía pública por obra na R/ Lepanto.

RECURSOS HUMANOS
8- Complemento de produtividade por conducir vehículo municipal sen ser oficial de D. Eladio Puentes Rodríguez, correspondente ao 3º trimestre 2011. Expte. 22544/220.

9- Recursos de alzada contra acordos órgano de selección OEP 2008 prazas de Administrativo/a de Admón. Xeral. Expte. 22559/220.

TESOURERÍA
10.- Autorizar á entidade SERVICIOS DE COLABORACIÓN INTEGRAL POSTAL S.L. a practica das notificacións do contrato de servizos de colaboración nos procedementos de recadación en período executivo dos ingresos municipais de dereito público. Expte 11390/541.

SERVIZOS XERAIS
11.- Obras ordinarias de Urbanización da rúa Manuel Alvarez. Solicitude de Prórroga, 3ª. Expte. 1164/440.

VIAS E OBRAS
12.- Devolución de fianza a D. José Rodríguez García, por canalización en Garcia Barbón-Roupeiro. Expte. 64546/250.

13.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 2 de decembro de 2011, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 30 de novembro de 2011.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.