Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 7 set 2007
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 10 DE SETEMBRO DE 2007.


1.- Acta da sesión ordinaria do 20 de agosto de 2007.

BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta exptes. 13/1784, 1427.

DEPORTES
3.- Solicitude da Federación Galega de Mononáutica para organizar a Novena Proba de Campeonato Galego de Motos Acuáticas o 15.09.07 na praia do Vao. Expte. 7153/333.

MULLER
4.- Convalidación de gasto en concepto de prestación do Servizo de Atención Domiciliaria á Infancia. Expte. 3013/224.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
5.- Recursos de reposición interpostos contra o acordo da X. Goberno local de 23.05.07 polo que adxudícase o contrato da xestión do servizo público do estacionamento regulado mediente expendedores de tiquets na vía pública (XER). Expte. 72172/210.

6.- Recursos de reposición contra o acordo da X. Goberno local e data 21.05.07 que adxudica o concurso para a xestión do servizo público de ordenación do tráfico mediante a construcción e posterior explotación de seis aparcadoiros subterráneos de uso mixto e outro anexo para residentes en diferentes lugares da cidade. Expte. 72151/210.

7.- Adxudicación da subahasta para enaxenación de 41 vehículos para chatarra. Expte. 1858/241.

8.- Exptediente de contratación para a prestación dos servizos do Programa Educativo municipal "Vigo por dentro". Expte. 8548/332.

9.- Reclamación de D. Francisco Javier Rodríguez Iglesias de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1573/243. Desestimada.

PERSOAL
10.- Proposta de nomeamento de funcionarios en prácticas con cargo a prazas de cabo do Servizo de Extinción de Incendios. Expte. 17429/220.

11.- Productividade por conducción de vehículo municipal sen categoría de conductor. Expte. 2031/336.

12.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal do Servizo de Cemiterios por exceso de xornada anual correspondente ós meses de xuño e xullo 2007. Expte. 17481/220.

13.- Domingos, festivos e nocturnidade dopersoal municipal correspondentes ó mes de xullo 2007. Expte. 17482/220.

14.- Gratificacións por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal correspondente ós meses de marzo e xullo de 2007. Expte. 17511/220.

15.- Complemento de productividade do persoal do EVAP (Equipo de Vixiancia e Apoio Policial - para vítimas de violencia de xénero), febreiro-agosto de 2007. Expte. 17514/220.

16.- Rogos e preguntas.