Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 11 mai 2007
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 14 DE MAIO DE 2007.

BENESTAR SOCIAL
1.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta exptes. 11/1527, 11/1529, 11/1389, 23/1408, 21/589, 3/1484, 14/1575, 1/1826, 2/1517, 2/1318, 1/1924; denegación expte. 1/1924.

CULTURA
2.- Contratación do concerto de Pino Minafra "Sud Ensemble" para o Festival de Jazz de Vigo "Imaxina Sons 07". Expte. 10207/331.

3.- Contratación do concerto de Henri Teixer Strada Sextet para o Festival de Jazz de Vigo "Imaxina Sons 07". Expte. 10211/331.

DEPORTES
4.- Proxecto de convenio co Club de Campo para a celebración do Concurso Internacional de Tenis Cidade de Vigo 2007. Expte. 6868/333.

FESTA E A.SOCIOCULTURAL
5.- Proxecto de convenio de colaboración coa Federación de Peñas Recreativas "El Olivo" para a organización do Magosto 2007 do Concello de Vigo. Expte. 2234/335.

6.- Proxecto de modelo de contrato para a contratación das actividades e espectáculos das Festas do Cristo da Victoria 2007. Expte. 2238/335.

INVESTIMENTOS
7.- Proxecto de convenio de colaboración e cooperación entre o Concello de Vigo e a Entidade Local menor de Bembrive. Expte. 101034/140.

MULLER
8.- Proxecto de convenio de colaboración co Servizo Galego de Promoción da Igualdade do home e da muller para a prestación do Servizo de Información e Promoción da igualdade para o ano 2007. Expte. 2790/224.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
9.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e as Unións Comarcais dos sindicatos UGT, CCOO e CIG para o ano 2007. Expte. 3197/320.

10.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Federación de Peñas el Olivo para o ano 2007. Expte. 3294/320.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
11.- Adxudicación do procedemento negociado para o alleamento de vehículos para chatarra. Expte. 1711/241.

12.- Prórroga da contratación asistencia técnica monitoraxe cestería de madeira aberta e colmo da Casa do Cesteiro. Expte. 2738/307.

13.- Prórroga da contratación asistencia técnica monitoraxe en cestería de vimbio da Casa do Cesteiro. Expte.2737/422.

14.- Solcititude de cambio de titularidade da autorización administrativa da ocupación do dominio público coa instalación dun repetidor da rede BSS/UTRAN de Amena Auna, no tunel Beiramar. Expte. 25451/422. Desestimada.

15.- Reclamación de Dª. Penélope Millán Alvarez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 880/243.Desestimada.

16.- Reclamación de Dª. Cristina Núñez Román de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 982/243. Desestimada.

17.- Reclamación de Dª. Mª Carmen Rodríguez Formigo de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 869/243.Desestimada.

18.- Reclamación de D. Manuel Casal Buch de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 820/243. Desestimada.

19.- Reclamación de Dª. Luz Paz Alvarez Martínez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 814/243. Desestimada.

20.- Reclamación de Dª. Juliana Pedrazuela Secades de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 821/243. Estimada en parte.

21.- Reclamación de Dª. Beatriz Puga Saenz de Miera de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 826/243. Estimada.

22.- Reclamación de Dª. Luisa Vicente Monsalvo de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 839/243. Desestimada.

23.- Reclamación de D. José Campos Fernández de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 854/243. Desestimada.

24.- Reclamación de Dª. Mercedes Penabella Romero de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 859/243. Desestimada.

25.- Reclamación de D. José Miguel Covelo Pérez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 942/243. Desestimada.

26.- Reclamación de Dª. Elisa Gómez Puente de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 806/243. Estimada en parte.

27.- Reclamación de D. Antonio Posada Davila de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 825/243. Estimada.

28.- Reclamación de D. Josefa Martínez Eiras de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 828/243. Desestimada.

29.- Dar conta da resolución do primeiro tenente de alcalde sobre solicitude de subvención á Consellería de Innovación e Industria ó abeiro da orde do 16.03.07 para a modernización do Mercado do Progreso. Expte. 17721/240.

30.- Proxecto de convenio de mutuo acordo para a resolución do contrato de concesión da xestión explotación do Mercado do Progreso. Expte. 18058/240.

SEGURIDADE
31.- Devolución de avais:

a)Cityfer S.L. Expte. 73380/210.
b)Construcciones Mafiver S.L. Expte. 73381/210.
c)Oreco S.A. Expte. 73384/210.
d)Procoega S.L. Expte. 73391/210.
e)Arias Hermanos Construcciones S.A. Expte. 73393/210.

URBANISMO
32.- Aceptación de cesión de 200 m2 para a mellora de acceso do camiño da Hermida-Gontade de Oia. Expte. 50135/250.

33.- Aceptación de cesión de 70 m2 para a mellora de acceso do camiño da Pouleira-Pedros (Teis). Expte. 50319/250.

34.- Rectificación do acordo da aceptación da cesión de 136,35 m2 realizada por D. Oscar Domínguez González para a ampliación e mellora da rúa San Cristobo-Candeán. Expte. 48541/250.

35.- Adhesión ó modelo xeral de bases e estatutos e constitución da Xunta de Compensación de propietarios do polígono 2 do PERI IV-01 San Roque. Expte. 4726/401.

VIAS E OBRAS
36.- Certificacións de obras de humanización de diversas rúas da cidade de Vigo correspondentes a Convenios de colaboración coa Zona Franca e Deputación Provincial. Exptes. 453 e 455/443.

37.- Devolución de aval de Caixanova a D. Javier Fernández Meijomil, por obras de urbanización na vía pública. Expte. 31957/421.

38.- Rogos e preguntas.