Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 23 mar 2007
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 26 DE MARZO DE 2007.

1.- Acta da sesión extraordinaria e urxente do 1.03.07 e da sesión ordinaria do 5.03.07.

BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta expte. 1731/12

3.- Solicitude de subvención á Secretaría Xeral de Emigración para realización de programas destinados a favorecer os procesos de acollida da poboación retornada e inmigrante na comunidade autónoma galega durante o ano 2007. Expte. 20765/301.

DEPORTES
4.- Cambio da data do evento "Duatlon Reconquista de Vigo" autorizado pola X.Goberno local ó Club Triathlón Vigo. Expte.

5.- Solicitude do RC Celta de autorización para a substitución dos antiguos torniquetes por outros novos para mellorar o control do acceso ao Estudio municipal de Balaídos. Expte. 6898/333.

6.- Solicitude do Club Ciclista Vigués de autorización para organizar a XXXIV Edición do Gran Premio Ciclista San Xosé os días 31 de marzo e 1 de abril no entorno de Samil. Expte. 6909/333.

ELECTROMECÁNICOS
7.- Aprobación técnica do proxecto "modificado nº 1 reparación paseo de Bouzas. Actuacións de emerxencia para subsanar as deficiencias de urbanización e instalacións". Expte. 439/443.

INFORMÁTICA
8.- Proxecto de modernizaicón administrtiva do Concello. Expte. 2835/113.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
9.- Adxudicación do concurso para a contratación da prestación dos servizos de impartición e coordinación dos cursos e actividades de alfabetización de adultos. Expte. 7125/332.

10.- Prórroga das actuais autorizacións para ocupacións das praias con postos de temporada para o ano 2007. Expte. 18009/240.

11.- Expediente para a contratación da subministración de 100 bicicletas para o transporte urbano de cidadáns. Expte. 1726/241.

12.- Expediente para a contratación da subministración de seis bases para bicicletas destinadas ó transporte urbano de cidadáns. Expte. 1724/241.

13.- Expediente para a contratación do servizo de manetemento, conservación e xestión dun sistema de bicicletas en Vigo. Expte. 1725/241.

14.- Solicitude de Dª. Pilar Alonso Sotelo e outros de adquisición de parcela municipal nº 561 do Inventario municipal. Expte. 17932/240.

15.- Solicitude de D. Eloy Figueroa Piñeiro de desafectación do camiño do Regueiro na parroquia de Valadares. Expte. 17191/240.

16.- Devolución de garantías:
a)Simco S.L. Expte. 1674/241.
b)Juegos Kompan S.A. Expte. 1719/241.

17.- Reclamación de Dª. Josefa Meije Cerdeira de responsabilidade patrimonial por danos.Expte.791/243. Desestimado.

18.- Reclamación de D. Manuel Alfreso Romero Alonso de responsabilidade patrimonial por danos.Expte. 1027/243. Responsable UTE Aqualia-FCC S.A.

19.- Reclamación de Dª. Marisol Díaz Díaz de responsabilidade patrimonial por danos.Expte. 619/243. Responsable UTE Aqualia-FCC S.A.

20.- Reclamación de Dª. Margarita Bernández Simón de responsabilidade patrimonial por danos. Expte.624/243. Desestimada.

21.- Reclamación de Dª. Purificación Daponte Vila de responsabilidade patrimonial por danos.Expte. 632/243. Desestimada.

22.- Reclamación de Dª. María del Carmen Cabezas Pintor de responsabilidade patrimonial por danos.Expte. 906/243. Desestimada.

23.- Reclamación de Dª. Mª Elena Salgueiro Soñora de responsabilidade patrimonial por danos.Expte.613/243. Desestimada.

24.- Reclamación de D. Gerardo Acosta Padín de responsabilidade patrimonial por danos.Expte. 617/243. Desestimada.

25.- Reclamación de Dª. Angela Iglesias Soto de responsabilidade patrimonial por danos.Expte. 270/243. Estimada parcialmente.

26.- Reclamación de D. Gonzalo Oya Arenosa de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 601/243. Desestimada.

27.- Reclamación de D. Angel Rodríguez Viéitez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 917/243. Desestimada.

28.- Reclamación de Dª. María Fernanda Fernández Pereira de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 44622/250. Desestimada.

29.- Reclamación de Dª. Fátima Barbosa Martíns de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 633/243. Desestimada.

30.- Reclamación de D. Manuel Alonso González de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 634/243. Desestimada.

31.- Reclamación de Dª. Teresa Costas Rodríguez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 636/243. Desestimada.

32.- Reclamación de D. Rafael Alonso Fernandez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 1004/243. Desestimada.

PERSOAL
33.- Campaña de desratización do ano 2007 a realizar polo persoal municipal de Servizo de Desinfección. Expte. 17121/220.

34.- Execución de efectos da sentenza 177/2005 do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo a cabos do Servizo de Extinción de Incendios (2º grupo). Expte. 17151/220.

35.- Asignación de productividade ó funcionario D. Luis Cadarso de la Peña por desempeño do posto de secretario do Tribunal Económico Administrativo – 3º trimestre 2006. Expte. 17141/220.

36.- Asignación de productividade ó funcionario D. Luis Cadarso de la Peña por desempeño do posto de secretario do Tribunal Económico Administrativo – 4º trimestre 2006. Expte. 17143/220.

37.- Asignación de productividade ó funcionario D. Miguel Miranda Pan por desempeño do posto de presidente do Tribunal Económico Administrativo – 3º trimestre 2006. Expte. 17140/220.

38.- Asignación de productividade ó funcionario D. Miguel Miranda Pan por desempeño do posto de presidente do Tribunal Económico Administrativo – 4º trimestre 2006. Expte. 17142/220.

VIAS E OBRAS
39.- Corrección de erro material na cantidade da devolución de fianza solicitada por D. José Luis Freijedo Rodríguez. Expte. 51716/250.

40.- Rogos e preguntas.